Resultaten 1 tot 1 van de 1

Onderwerp: Het verhaal van Ayoub

 1. #1
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20

  Het verhaal van Ayoub

  Het verhaal van Ayoub

  Vertaald door AlMutaqqun.tk  Ibn Ishaaq vertelt dat hij een man van de Rum was. Zijn naam was Job, Ibn Mose, Ibn Razeh, Ibn Esau, Ibn Isaac, Ibn Ibrahim. Een ander heeft gezegd dat hij Job, Ibn Mose, Ibn R'imil, Ibn Esau, Ibn Isaac, Ibn Yaqub was. Er zijn ook andere verklaringen van deze afstamming. Ibn 'Asaker heeft overgeleverd dat zijn moeder een dochter van Lut (aleihi salaam) was. Er is ook gezegd dat zijn vader iemand was die in Ibrahim (aleihi salaam) geloofde toen hij in het vuur werd geworpen.

  De eerste mening is het meest aannemelijk want hij was een afstammeling van Ibrahim's nakomelingen zoals Allah de Almachtige verklaarde: « En dit is onze bewijsgrond die Wij Abraham tegen zijn volk gaven. Wij verheffen graadsgewijze, wie Wij willen. Voorzeker, Uw Heer is Alwijs, Alwetend. En Wij gaven hem Izaäk en Jacob; Wij leidden elk hunner en voordien leidden Wij Noach en van zijn afstammelingen: David, Salomo, Job, Jozef, Mozes en Aäron. Zo belonen Wij de goeden. » {6:83-84}

  Allah prees Zijn dienaar Ayub in Zijn glorierijke Qur'an: « Wij vonden hem standvastig. Hij was een voortreffelijke dienaar en altijd tot Ons geneigd. » {38:44}


  Ayoub (aleihi salaam) was berouwvol, Allah gedenkend met dankbaarheid, geduld en standvastigheid. Dit was de oorzaak van zijn redding en het geheim van Allah's prijzing van hem.

  Een groep engelen bespraken Allah's andere menselijke schepselen, hoe degene die nederig waren Allah's gunsten verdienden terwijl degene die arrogant waren Zijn ongenoegen over zichzelf afriepen. Eén van de engelen merkte op: "Het beste schepsel dat vandaag de dag op aarde is, is Ayoub, een man met een nobel karakter die geduld toont en zijn Gulle Heer altijd gedenkt. Hij is een uitstekend voorbeeld voor de dienaren van Allah. In ruil heeft Zijn Heer hem gezegend met een lang leven en voldoende rijkdom, toch is hij nooit hoogmoedig of egoïstisch. Zijn familie, zijn dienaren alswel als de behoeftigen en de armen delen in zijn welzijn; hij voedt en kleedt de armen en koopt slaven om ze vrij te laten. Hij geeft degene die zijn liefdadigheid ontvangen het gevoel hem een plezier te doen, zo goedaardig en vriendelijk is hij."

  Iblis, die dit alles hoorde, ergerde zich hieraan. Hij plande Ayoub tot corruptie en ongeloof te verleiden, dus hij haastig zich tot hem. Hij probeerde Ayoub van zijn gebed af te leiden door hem over de goede dingen in het leven toe te fluisteren, maar Ayoub was een ware gelovige en zou zich niet door kwade gedachten laten verleiden. Dit ergerde Iblis nog meer dus begon hij Ayoub nog meer te haten.

  Iblis ging bij Allah klagen over Ayoub. Hij zei dat ondanks dat hij aldoor Allah aan het prijzen was, hij dit niet deed uit oprechtheid maar om Allah tevreden te stellen zodat zijn rijkdom niet afgenomen zou worden. Het was allemaal een show uit hebberigheid. "Als U zijn rijkdom wegneemt zult U zien dat zijn tong Uw Naam niet langer zal noemen en zijn bidden zal stoppen."

  Allah zei tegen Iblis dat Ayoub één van Zijn meest oprechte aanhangers was. Hij aanbad Hem niet vanwege de gunsten; zijn aanbidding kwam voort uit zijn hart en had niks te maken met materiële zaken. Maar om de diepgang van Ayoub's oprechtheid en geduld te bewijzen aan Iblis, stond Allah hem toe om te doen wat hij en zijn helpers wensten met Ayoub's rijkdom.


  Iblis was erg blij. Hij liet zijn helpers bijeenkomen en ze vernietigden Ayoub's vee, dienaren en boerderijen totdat hij achterbleef zonder bezittingen. Zich in zijn handen wrijvend van vreugde verscheen Iblis voor Ayoub in de gestalte van een wijze oude man en zei tegen hem: "Al je rijkdom is verdwenen. Sommige mensen zeggen dat het komt omdat je teveel aan liefdadigheid gaf en dat je je tijd verspilt met je aanhoudende gebeden tot Allah. Anderen zeggen dat Allah dit over je heeft gebracht om je vijanden een plezier te doen. Als het in Allah's vermogen was om schade te voorkomen, dan had Hij je rijkdom wel beschermd."

  Trouw aan zijn geloof antwoordde Ayoub: "Wat Allah van mij heeft afgenomen, behoort aan Hem. Ik was alleen de zaakbewaarder voor een tijdje. Hij geeft aan wie Hij wil en Hij houdt achter van wie Hij wil." Met deze woorden onderwierp Ayoub zich weer aan zijn Heer.

  Toen Iblis dit zag, voelde hij zich gefrustreerd dus richtte zich weer tot Allah: "Ik heb Ayoub van al zijn bezittingen ontdaan, maar nog blijft hij dankbaar aan U. Hij verbergt echter alleen maar zijn teleurstelling, want hij hecht veel waarde aan zijn vele kinderen. De ware test van een ouder is door zijn kinderen. Dan zult U zien hoe Ayoub U zal afwijzen."

  Allah schonk Iblis de autoriteit maar waarschuwde hem dat het Ayoub's geloof in zijn Heer of zijn geduld niet zou doen afnemen.

  Iblis verzamelde wederom zijn helpers en stelde zijn kwade plannen vast. Hij schudde de fundering van het huis waar Ayoub's kinderen woonden en liet het gebouw instorten, hen allen dodend. Toen ging hij naar Ayoub vermomd als een man die hem zijn medeleven kwam betuigen. Op een geruststellende toon zei hij tegen Ayoub: "De omstandigheden waarin je kinderen gestorven zijn, waren droevig. Je Heer beloont je zeker niet juist voor al je gebeden." Na dit gezegd te hebben, wachtte Iblis gespannen af, hopend dat Ayoub er nu klaar voor was om Allah af te wijzen.

  Maar wederom stelde Ayoub hem teleur door te antwoordde: "Soms geeft Allah en soms neemt Hij. Hij is soms tevreden en soms ontevreden met onze daden. Ookal is iets voordelig of schadelijk voor mij, ik zal vast blijven houden aan mijn geloof en dankbaar blijven aan mijn Schepper." Toen wierp Ayoub zich neer voor zijn Heer. Iblis was zeer geërgerd.

  Iblis richtte zich weer tot Allah: "O mijn Heer, Job's rijkdom is weg, zijn kinderen zijn dood, maar hij heeft nog steeds een gezond lichaam, en zolang hij geniet van een goede gezondheid zal hij U blijven aanbidden in de hoop zijn rijkdom terug te krijgen of meer kinderen te krijgen. Schenk me de autoriteit over zijn lichaam zodat ik het kan verzwakken. Hij zal de aanbidding van U zeker verwaarlozen en zal dus ongehoorzaam worden."

  Allah wilde Iblis de les leren dat Ayoub een trouwe dienaar van zijn Heer was, dus willigde Hij Iblis's derde verzoek maar stelde een voorwaarde: "Ik schenk je de autoriteit over zijn lichaam maar niet over zijn ziel, intellect of hart, want in die plaatsen bevindt zich kennis van Mij en Mijn religie."

  Bewapend met deze nieuwe autoriteit begon Iblis wraak te nemen op Ayoub's lichaam en vulde het met ziektes totdat het ingekrompen was tot enkel vel en been en hij leed ernstige pijnen. Maar door al het lijden heen bleef Ayoub sterk in zijn geloof, geduldig alle moeilijkheden ondergaand zonder te klagen. Allah's rechtschapen dienaar wanhoopte niet en richtte zich niet tot anderen voor hulp maar bleef hoopvol voor Allah's genade. Zelfs naaste familieleden en vrienden lieten hem in de steek. Alleen zijn goedaardige, liefhebbende vrouw bleef bij hem. In zijn hulpbehoevende tijden stortte zij haar goedaardigheid over hem uit en zorgde voor hem. Ze bleef zijn zielsverwant en steun door de vele jaren van zijn lijden heen.


  Ibn 'Asaker heeft overgeleverd: "Ayoub was een man die rijkdommen van alle soorten had: dieren, slaven, schapen, royale vlaktes van Haran en vele kinderen. Al zijn gunsten werden hem ontnomen en ook fysiek was hij aangetast. Geen enkel orgaan was gezond behalve zijn hart en tong die beide Allah de Almachtige prezen, de hele dag en nacht. Zijn ziekte duurde zolang totdat zijn bezoekers walgden van hem. Zijn vrienden bleven weg van hem en mensen weerhielden zich ervan om hem te bezoeken. Niemand voelde medeleven voor hem behalve zijn vrouw. Ze zorgde goed voor hem, zijn voormalige liefdadigheid en barmhartigheid voor haar kennende."

  Daarom werd Iblis wanhopig. Hij vroeg zijn helpers om raad maar zij konden hem geen advies geven. Ze vroegen: "Hoe komt het dat jouw slimheid Ayoub niet tegen kan werken terwijl je er wel in slaagde Adam, de vader van de gehele mensheid, uit het Paradijs te misleiden?"

  Iblis ging naar Ayoub's vrouw in de gestalte van een man. "Waar is je man?" vroeg hij haar.

  Ze wees naar een haast levenloze vorm op het bed en zei: "Daar is hij, zwevend tussen leven en dood."

  Iblis herinnerde haar aan de dagen toen Ayoub een goede gezondheid had, rijkdom en kinderen. Plotseling overkwam haar de pijnlijke herinnering van jaren van moeilijkheden en ze barstte in tranen uit. Ze zei tegen Ayoub: "Hoelang zul je deze marteling van onze Heer ondergaan? Moeten we voor altijd zonder gezondheid, kinderen en vrienden blijven? Waarom vraag je Allah niet om dit lijden weg te halen?"

  Ayoub zuchtte en met een zachte stem antwoordde hij: "Iblis moet je toegefluisterd hebben en je ontevreden hebben gemaakt. Vertel me, hoelang heb ik van een goede gezondheid en rijkdom genoten?"

  Ze antwoordde: "Acht jaar."

  Toen vroeg Ayoub: "Hoelang lijd ik al op deze manier?"

  Ze zei: "Zeven jaar."

  Ayoub zei tegen haar: "In dat geval schaam ik me om mijn Heer te vragen deze moeilijkheden weg te halen omdat ik niet langer heb geleden dan de jaren van goede gezondheid en overvloed. Het lijkt alsof jouw geloof verzwakt is en je ontevreden bent met de lotsbestemming van Allah. Als ik ook mijn gezondheid terug heb, ik zweer dat ik je dan zal straffen met honderd slagen! Vanaf vandaag verbiedt ik mezelf om iets te eten of te drinken van jouw hand. Laat me met rust en laat mijn Heer doen met mij wat Hij wil."

  Bittere tranen latend en met een verzwaard hart had ze geen keus dan hem te verlaten en haar onderdak elders te zoeken. In deze hulpeloze staat richtte Ayoub zich tot Allah, niet om te klagen maar om Zijn barmhartigheid te zoeken: « "Kwelling heeft mij teneer geworpen en Gij zijt de Genadigste der genadigen." Wij verhoorden daarom zijn gebed en bevrijdden hem van moeilijkheden en gaven hem de zijnen en het gelijke er van daarnevens, als een bewijs Onzer barmhartigheid en als een herinnering voor de vromen. » {21:83-84}


  Allah de Almachtige zegt ook: « Herinnert u Onze dienaar Job, toen hij tot zijn Heer riep: "Satan heeft mij met kommer en smart geslagen." Wij zeiden: "Spoor uw rijdier met uw voet aan, hier is koel water om u er mee te wassen en ook om te drinken." Wij schonken hem zijn familie en evenveel bovendien, als een barmhartigheid van Ons en als les voor mensen van begrip. » {38:41-43}


  Ayoub gehoorzaamde en bijna onmiddellijk was zijn goede gezondheid hersteld. Intussen kon zijn trouwe vrouw het niet langer verdragen van haar man gescheiden te zijn en ze keerde terug om zijn vergeving te smeken, wensend hem te dienen. Toen ze haar huis binnen ging was ze verbaasd door de plotselinge verandering: Ayoub was weer gezond! Ze omhelsde hem en bedankte Allah voor Zijn barmhartigheid.

  Ayoub was nu bezorgd omdat hij gezworen had haar te straffen met honderd slagen als hij zijn gezondheid terug had, maar hij wilde haar geen pijn doen. Hij wist dat als hij niet voldeed aan de eed, hij schuldig zou zijn aan het breken van een belofte aan Allah. Daarom, in Zijn wijsheid en barmhartigheid, kwam Allah Zijn trouwe dienaar te hulp en adviseerde hem: « "Neem een bundel dun gras in uw hand en sla er mee, en breek uw eed niet." Wij vonden hem standvastig. Hij was een voortreffelijke dienaar en altijd tot Ons geneigd. » {38:44}

  Abu Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet Mohammed (sallallahu aleihi wa salaam) zei: "Terwijl Ayoub naakt was, een bad nemend, viel een zwerm gouden sprinkhanen op hem en hij begon ze te verzamelen in zijn kleding. Zijn Heer riep hem: "O Ayoub! Heb ik je niet te rijk gemaakt om wat je ziet nodig te hebben?" Hij zei: "Ja, O Heer! Maar ik kan Uw Zegeningen niet vermijden." Sahih Al-Bukhari  © AlMutaqqun.tk
  Laatst gewijzigd door hassan; 08-04-14 om 10:54.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Nasheed by a young boy - Yusuf Ayoub
  Door Moe'tasima in forum Anasheed
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 28-11-10, 13:29
 2. En Ayoub, toen hij zijn Heer aanriep.
  Door Moe'tasima in forum Dua's
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 23-08-09, 10:42
 3. Het verhaal van Oum Mohammed
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Islam video's
  Reacties: 15
  Laatste Bericht: 31-12-08, 14:29
 4. Het ware verhaal van ---
  Door Moe'tasima in forum Zijn boodschappers
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 01-03-08, 15:19
 5. Het verhaal van Lut
  Door hassan in forum Zijn boodschappers
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 20-04-06, 14:40

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •