Resultaten 1 tot 2 van de 2

Onderwerp: Islaam is de Soennah, en de Soennah is de Islaam...

 1. #1
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20

  Islaam is de Soennah, en de Soennah is de Islaam...

  ...Aangezien de boodschapper ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﯾﻠﻋ ﷲ ﻲﻠﺼ heeft gezegd: aa‚¬Å“Eenieder die een pad betreedt, en er kennis op zoekt, Allaah zal voor hem het pad naar het Paradijs vergemakkelijken.aa‚¬?

  Dit leidt ons naar een discussie over het onderwerp van deze kennis, welke op vele, vele plaatsen in de Qor-aan wordt genoemd, zoals Allaah zegt:

  aa‚¬ËœZijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben?aa‚¬a„¢ Soerat az-Zoemar [39:9]

  En zoals Allaah zegt: aa‚¬ËœAllaah zal degenen die geloven onder jullie en degenen aan wie kennis is gegeven in rang verheffen.aa‚¬a„¢ Soerat al-Moedjadila [58:11]

  Wat is deze kennis waaraan Allaah zijn prijzing heeft gegeven voor diegenen die het bezitten en die er naar handelen en diegenen die de weg volgen van deze mensen? Het antwoord is zoals de Imaam, ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahullaah, de student van Shaykh-ul-Islaam ibn Taimiyyah rahimahullaah, heeft gezegd: aa‚¬ËœKennis is: (wat) Allaah heeft gezegd, (wat) Zijn boodschapper heeft gezegd (en wat) de metgezellen hebben gezegd.aa‚¬a„¢......

  Dus we nemen de definitie van kennis van deze verklaring en dit dichtstuk, welke we zelden horen onder de verzen van de dichters, aangezien de poëzie van de geleerden niet hetzelfde is als de poëzie van de dichters. Dus deze man (ibn al-Qayyim) was een geleerde en hij schreef ook goede poëzie. Hij zei: Kennis is wat Allaah heeft gezegd op de eerste plaats, dan wat de Boodschapper van Allaah heeft gezegd op de tweede plaats, dan wat de Metgezellen hebben gezegd, op de derde plaats. De woorden van ibn al-Qayyim herinneren ons aan een realiteit die enorm belangrijk is, en welke vaak wordt genegeerd door een grote meerderheid aan verkondigers die verspreid zijn over de landen vandaag de dag en onder de naam van het oproepen tot de Islam. Wat is deze realiteit? Wat welbekend is bij al deze uitnodigers is dat de Islam bestaat uit: Het Boek van Allaah en de Soennah van de Boodschapper van Allaah ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﯾﻠﻋ ﷲ ﻲﻠﺼ. Dit is de waarheid en daar is geen twijfel over, hoewel het toch gebrekkig is. En deze gebrekkigheid was opgemerkt door ibn al-Qayyim in zijn gedicht, welke we zojuist hebben genoemd. Dat is waarom hij na het noemen van de Qor-aan en de Soennah de metgezellen noemt. aa‚¬ËœKennis is (wat) Allaah heeft gezegd, (wat) Zijn Boodschapper heeft gezegd, (en wat) de Sahaba hebben gezegdaa‚¬Â¦aa‚¬a„¢

  Vandaag de dag is het zeer zeldzaam dat we iemand de metgezellen horen noemen wanneer de Qor-aan en de Soennah genoemd worden. En zoals we allen weten, zijn zij (de metgezellen) het hoofd van de Salaf as-Saalih (vrome voorgangers) over wie de Profeet ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﯾﻠﻋ ﷲ ﻲﻠﺼ heeft gesproken in zijn uitspraak, welke is overgeleverd door vele Metgezellen: aa‚¬Å“De beste van de mensheid is mijn generatieaa‚¬Â¦aa‚¬?

  Imaam ibn al-Qayyim al-Jawziyyah heeft deze metgezellen aa‚¬“ die het hoofd zijn van de drie generaties die getuigenis hebben ontvangen voor hun uitmuntendheid aa‚¬“ verbonden aan Het Boek en de Soennah. Aldus, was deze verbinding die hij maakte de mening die hij aanhing, of is het een gevolgtrekking van zijn geleerdheid en conclusie, welke allen vatbaar zijn voor fouten?

  Het antwoord is nee, het is geen gevolgtrekking van zijn geleerdheid of zijn conclusies, waarvan het inderdaad mogelijk is dat er een fout in is geslopen, in plaats daarvan is het gebaseerd op Het Boek van Allaah en de haa‚¬a„¢adieth van de Boodschapper van Allaah ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﯾﻠﻋ ﷲ ﻲﻠﺼ. Zo zegt Allaah aa‚¬Ëœazza wa djall in de Qor-aan:

  aa‚¬ËœEn wie de boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk geworden is en hij (toch) een andere weg dan die van de gelovigen volgt, dan zullen Wij hem daar laten gaan waarheen hij zich heeft afgekeerd; Wij zullen hem de hel binnen leiden en dat is pas een slechte bestemming!aa‚¬a„¢ Soerat an-Nisaa-e [4:115]

  aa‚¬ËœEn hij (toch) een andere weg dan die van de gelovigen volgtaa‚¬a„¢ aa‚¬“ Onze Heer is niet gestopt na deze ayah, en al zou Hij dat gedaan hebben, dan nog zou de ayah correct en waar zijn. Hij heeft niet gezegd:

  aa‚¬ËœEn wie de boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk geworden is, dan zullen Wij hem daar laten gaan waarheen hij zich heeft afgekeerd en Wij zullen hem de hel binnen leiden en dat is pas een slechte bestemming!aa‚¬a„¢

  Hiervoor in de plaats, dankzij Zijn oneindige wijsheid, heeft Hij erbij gevoegd: aa‚¬ËœEn hij (toch) een andere weg dan die van de gelovigen volgtaa‚¬a„¢ aa‚¬“ en dit is waar we ons op moeten richten, ter verduidelijking.

  aa‚¬ËœEn wie de boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk geworden is en hij (toch) een andere weg dan die van de gelovigen volgt, dan zullen Wij hem daar laten gaan waarheen hij zich heeft afgekeerd; Wij zullen hem de hel binnen leiden en dat is pas een slechte bestemming!aa‚¬a„¢ Soerat an-Nisaa-e [4:115]

  Ik hoop dat deze ayah stevig onderlegd raakt in je gedachten en je hart en ik hoop dat je het niet vergeet, want het is de waarheid. En door deze ayah zul je gered worden van afwijking door naar rechts of naar links te drijven aa‚¬“ al is het maar in één aspect of bepaalde zaak aa‚¬“ van het (ver)vallen in één van de sekten die niet gered zijn of één van de dwalende sekten. Dit is omdat de profeet ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﯾﻠﻋ ﷲ ﻲﻠﺼ heeft gezegd, in de welbekende haa‚¬a„¢adieth, welke ik zal verkorten om enkel het relevante gedeelte in onze discussie te betrekken:

  aa‚¬Å“En mijn ummah (gemeenschap) zal zich opsplitsen in 73 sekten aa‚¬“ allen zullen zij in de Hel zijn, behalve één.aa‚¬a„¢ Zij zeiden: aa‚¬ËœWelke is het, O Boodschapper van Allaah?aa‚¬a„¢ Hij zei: aa‚¬ËœHet is de Jamaaaa‚¬a„¢ah.aa‚¬?

  De Jamaaaa‚¬a„¢ah hier, is de aa‚¬Å“Weg van de gelovigen.aa‚¬? Dus de haa‚¬a„¢adieth aa‚¬“ als het geen directe overlevering is van Allaah in het hart van de profeet ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﯾﻠﻋ ﷲ ﻲﻠﺼ zal dan ontleend moeten zijn van de hiervoor genoemde ayah: aa‚¬ËœEn hij (toch) een andere weg dan die van de gelovigen volgt.aa‚¬a„¢. Dus als een persoon die aa‚¬Ëœde boodschapper tegenwerktaa‚¬a„¢ en die aa‚¬Ëœ(toch) een andere weg dan die van de gelovigen volgtaa‚¬a„¢ wordt bedreigd met het Hellevuur, dan is het omgekeerde ook correct. Dus wie wél de aa‚¬Ëœweg van de gelovigenaa‚¬a„¢ volgt, aan hem is Paradijs beloofd, en hier is geen twijfel over. Dus toen de Boodschapper van Allaah ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﯾﻠﻋ ﷲ ﻲﻠﺼ antwoord gaf op de vraag over welke groep de groep zou zijn die gered zou blijven, zei hij:

 2. #2
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  aa‚¬Å“De Jamaaaa‚¬a„¢ah.aa‚¬? Dus de Jamaaaa‚¬a„¢ah refereert naar de groep van Moslims. Dan is er in een andere overlevering van deze haa‚¬a„¢adieth (het volgende) verklaard, welke dit begrip (de Jamaaaa‚¬a„¢ah) ondersteunt en er in feite zelfs meer helderheid en begrip aan toevoegt.

  De profeet ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﯾﻠﻋ ﷲ ﻲﻠﺼ heeft gezegd: aa‚¬Å“Het is dat, waar ik en mijn metgezellen aan vasthouden.aa‚¬?

  Dus aa‚¬Ëœmijn Metgezellenaa‚¬a„¢ is wat wordt bedoeld met de aa‚¬ËœWeg van de gelovigenaa‚¬a„¢. Dus toen ibn al-Qayyim de metgezellen noemde in zijn gedicht, welke we eerder hebben genoemd, heeft hij het begrip genomen van de hiervoor genoemde ayah en deze haa‚¬a„¢adieth. En er is ook de welbekende haa‚¬a„¢adieth van al-aa‚¬ËœIrbaad ibn Saariyah ﻡﻬﻧﻋ ﷲ ﻲﻀﺮ die ik wederom zal inkorten om alleen het gedeelte te noemen dat relevant is voor onze discussie. Dus hij ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﯾﻠﻋ ﷲ ﻲﻠﺼ heeft gezegd: aa‚¬Å“Houdt dan vast aan mijn Soennah en de Soennah van de rechtgeleiden Khaliefaaa‚¬a„¢s na mij.aa‚¬?

  Hier vinden we dus hetzelfde voorbeeld als de haa‚¬a„¢adieth die we voor deze genoemd hebben, en ook de vorige ayah. De profeet ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﯾﻠﻋ ﷲ ﻲﻠﺼ zei niet alleen aa‚¬ËœHoud je vast aan mijn Soennahaa‚¬a„¢, maar hij heeft zijn Soennah, verbonden aan die van de rechtgeleiden Khaliefaaa‚¬a„¢s. Vooral in deze tijden waarin we veel conflicterende zienswijzen, en ideologieën en maadhaahib (scholen van gedachten) vinden en waarin er veel partijen en groepen zijn, zodanig dat veel moslimjongeren zijn begonnen in verwarring te leven, niet wetende tot welke groep ze zichzelf moeten rekenen.

  Dus hier hebben we het antwoord gekregen uit de zojuist genoemde ayah en de 2 ahadeeth. [Het antwoord is:] Volg de weg van de gelovigen! aa‚¬“ De weg van de gelovigen van deze tijd? Het antwoord is nee, we bedoelen de Gelovigen uit het verleden aa‚¬“ het eerste tijdperk, het tijdperk van de Metgezellen aa‚¬“ de Salaf as-Saalih (vrome voorgangers). Zij zijn de mensen die we als voorbeeld zouden moeten nemen en degenen die we volgen. Er is absoluut niemand op het gehele aardoppervlak gelijk aan hen. Daarom is zuivere kennis gebaseerd op 3 pilaren aa‚¬“ op de (1) Qor-aan, de (2) Soennah en (3) het volgen van de Salaf as-Saalih (vrome voorgangers).

  Dus wie beweert dat hij de Qor-aan en de Soennah volgt en hij volgt niet de Salaf as-Saalih, en hij drukt zowel in woorden als daden uit: aa‚¬ËœZij (de Metgezellen) zijn mannen en wij zijn ook mannen (in de zin van gelijk aan elkaar zijn), dan is deze persoon misleid en in dwaling.

  Waarom? Omdat hij niet de tekst(en) heeft geaccepteerd die je zojuist gezien hebt. Volgde hij de Weg van de gelovigen? Nee. Volgde hij de Metgezellen van de profeet ﻡﻠﺴ ﻭ ﻪﯾﻠﻋ ﷲ ﻲﻠﺼ? Nee. Wat volgde hij wel? Hij volgde zijn begeerten en hij volgde zijn intellect. Is iemands intellect onfeilbaar en vrij van fouten? Het antwoord is nee. Dus hij verkeert dan in duidelijke dwaling. Ik geloof dat de reden voor de vele geërfde verschillen, gevonden in de welbekende sekten van het verleden, en de verschillen die vandaag de dag naar voren zijn gekomen, te wijten zijn aan het gebrek van het terugkeren naar de derde bron, welke de Salaf as-Saalih zijn.

  Iedereen beweert de Qor-aan en de Soennah te volgen, en hoe vaak hoor je dit soort dingen wel niet van de jeugd die in een verwarde staat verkeren wanneer zij zeggen: aa‚¬Å“Ya akhee, deze mensen beweren de Qor-aan en de Soennah te volgen en deze mensen beweren de Qor-aan en de Soennah te volgenaa‚¬?. Dus wat is het duidelijke en beslissende onderscheid? Het is de Qor-aan en de Soennah en de methodologie (begrip/manier) van de Salaf as-Saalih. Dus wie de Qor-aan en de Soennah volgt zonder de Salaf as-Saalih te volgen, heeft in feite niet de Qor-aan en de Soennah gevolgd, eerder heeft hij alleen zijn intellect gevolgd al dan niet zijn begeerte.

  Ik zal wat voorbeelden geven om deze zaak te verduidelijken. Er is een uitspraak overgeleverd door Al-Farooq, aa‚¬ËœUmar Ibn Khattaab, radyAllahu aa‚¬Ëœanhu, in welke hij zegt: aa‚¬ËœAls de mensen van de innovatie en begeerte jou betwisten met de Qor-aan, betwist hen dan met de Soennah...aa‚¬a„¢

  Wat heeft aa‚¬ËœUmar, radyAllahu aa‚¬Ëœanhu, ertoe aangezet om zoaa‚¬a„¢n uitspraak te doen? Het was dankzij Allaahaa‚¬a„¢s woorden, in welke Hij tot de profeet sallAllahu aa‚¬Ëœalayhi wa sallam zegt:

  aa‚¬ËœEn wij hebben tot jou de dhikr (vermaning) geopenbaard opdat jij (O Mohammed) de mensen duidelijk maakt (een uitleg geeft) wat (al eerder) naar hen is neer gezondenaa‚¬a„¢. [Surat Nahl: 44]

  Is een Moslim, die arabisch goed onderlegd is, de regels en grammatica kent, is deze persoon in staat om de Qor-aan te begrijpen zonder de Weg/Manier van onze Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) te volgen? Het antwoord is nee. En als dit niet zo is, dan zouden Allaahaa‚¬a„¢s woorden aa‚¬Ëœzodat jij (O Mohammed) de mensen duidelijk maakt (een uitleg geeft) wat (al eerder) naar hen is neergezondenaa‚¬a„¢ geen betekenis hebben. En Allaahaa‚¬a„¢s Rede (Spraak) bevat geen enkele onbeduidendheid.

  Daarom, wie de Qor-aan probeert te begrijpen middels anderen dan de Weg/Manier van de Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem), zij is ver afgedwaald.

  Daarnaast, is dezelfde persoon (zoals hierboven genoemd) in staat om de Qor-aan en de Soennah te begrijpen middels anderen dan volgens de Weg/Manier van de Metgezellen van de Boodschapper van Allaah (vrede en zegeningen zij met hem)?

  Het antwoord is ook nee. Dit is omdat, zij (de Metgezellen) degenen zijn die als eerste de woorden van de Qor-aan aan ons hebben overgebracht, de woorden van de Qor-aan welke Allaah heeft geopenbaard in het hart van Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem). En ten tweede, zij hebben aan ons de Profeets uitleg (van de Qor-aan) overgebracht, wat is genoemd in de voorgaande genoemde ayah, alsook zijn (vrede en zegeningen zij met hem) toepassing van deze Nobele Qor-aan.

  De Profeets uitleg (van de Qor-aan) kan verdeeld worden in 3 categorieen: 1) Spraak/rede, 2) daden en 3) (Stille) goedkeuring(en).

  Wie zijn degenen die zijn (vrede en zegeningen zij met hem) spraak/rede hebben overgebracht? aa‚¬“ zijn Metgezellen. Wie zijn degenen die zijn daden hebben overgebracht? aa‚¬“ zijn Metgezellen. Wie zijn degenen die zijn (stille) goedkeuring(en) hebben overgebracht? aa‚¬“ zijn Metgezellen. Daarom is het niet mogelijk voor ons om enkel te vertrouwen op onze taal capaciteiten om de Qor-aan te begrijpen. Eerder moeten we assistentie zoeken bij het begrijpen van de Qor-aan. Maar dit betekent niet dat we de (Arabische) taal niet nodig hebben in deze kwestie, nee.

  Zij die de Arabische taal niet beheersen, (ver)vallen in vele, vele fouten. Met name in deze fundamentele fout van het niet terugkeren naar de Salaf as-Saalih om de Qor-aan en de Soennah te begrijpen. Ik bedoel met de woorden die ik eerder heb gezegd niet dat we niet op de (Arabische) taal kunnen vertrouwen bij het uitleggen van de Qor-aan. Het is van uitzonderlijk belang voor iedere moslim.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. De genezing in de Quran en Soennah
  Door hassan in forum De Koran
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 08-12-09, 21:16
 2. Ahl us-Soennah vs al-Khawaaridj
  Door Al-oegt Noer Aicha in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 04-03-09, 13:25
 3. I'tisaam bi Soennah
  Door Moe'tasima in forum Islam video's
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 10-05-08, 20:49
 4. Eetgewoontes volgens de Soennah
  Door Abou noe3imaan in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 31-12-07, 12:21
 5. Islam is de Soennah, Soennah is de Islam...
  Door Sumaiya in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 10-11-07, 19:09

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •