Inleiding

Alle lof behoort alleen aan Allaah, zegeningen en vrede op degene (Mohammed) na wie er
geen andere Profeet meer zal komen…

Allaah de Verhevene zegt (in de Qor`aan):

Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Mijn gunst voor
jullie volledig gemaakt en heb de Islaam voor jullie als godsdienst gekozen.

(Al-Maidah: 3)

En de Verhevene zegt:

Voorwaar, de (enige) Godsdienst bij Allaah is de Islaam. (Ali Imraan: 19)

En de Verhevene zegt:

En wie een andere godsdienst dan de Islaam zoekt: het zal niet van hem
aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.

(Ali I`mraan: 85)

De Islaam betekent: totale overgave aan Allaah (alleen), de leiding van Hem aan te nemen door
Hem te gehoorzamen, en de veelgoderij (polytheïsme) en zijn aanhangers te ontkennen! Het
polytheïsme was de godsdienstelijke overtuiging van de arabieren voor het begin van de zending
van de Profeet Mohammed. Overgeleverd door Al-Boechaarie dat Aboe Rajaa
Al-A`taaridie (een metgezel van de Profeet) zei:

“We aanbaden stenen. Als we dan een betere steen tegenkwamen dan de eerste gooiden
we de eerste weg en aanbaden de andere. Als we geen steen konden vinden verzamelden
we een bergje zand, molk er een geit boven en cirkelden daar omheen (in
aanbidding).”


Wat betreft de omstandigheden van de gemeenschap voor de zending van de Profeet (moge
Allaah’s Zegen en Vrede met Hem zijn) in het algemeen, spreekt de Qor`aan in verschillende
verzen.

De Almachtige Majesteit zegt o.a.:

En zij aanbidden naast Allaah wat hen niet schaadt en niet baat, en zeggen:
“Dezen zijn onze voorsprekers (bemiddelaars) bij Allaah.”

(Joenoes: 18)Allaah de Heilige zegt:

En diegenen die naast Hem beschermers nemen (zeggen): “Wij aanbidden hen
slechts opdat zij ons zo dicht mogelijk tot Allaah brengen.”
(Az-Zoemar: 3)

En de Heilige zegt:

…Wij hebben de Satans tot leiders gemaakt voor degenen die niet geloven. En
wanneer zij een gruweldaad bedrijven, dan zeggen zij: “Wij troffen dit bij onze
vaderen aan en Allaah heeft ons dit bevolen.” Zeg
(O Mohammed): “Voorwaar Allaah beveelt geen gruweldaden zeggen jullie
over Allaah wat jullie niet weten?” Zeg: “Mijn Heer heeft rechtvaardigheid
bevolen.” En: “Richt jullie aangezicht (tot Hem) bij iedere knieling (in het
gebed) en aanbidt Hem op een zuivere wijze van aanbidding. Zoals Hij jullie
de eerste keer heeft geschapen, zo zullen jullie terugkeren.” Een groep heeft
Hij leiding gegeven en voor een andere groep is hun dwaling terecht.
Voorwaar, zij namen de Satans als beschermers, naast Allaah, en zij dachten
dat zij waarlijk rechtgeleiden waren.
(Al-A`raaf: 27-28-29-30)

En de Almachtige Majesteit zegt:

En zij hebben Allaah een deel toebedacht van wat Hij heeft voortgebracht aan
gewassen en vee en zij zeiden: “Dit is voor Allaah,” volgens hun bewering, “en
dit is voor onze afgoden.” Wat dan voor hun afgoden is, bereikt niet Allaah; en
wat voor Allaah is, bereikt wel hun afgoden. Slecht is het wat zij oordelen.
(Al-
Ana`am: 136)

En de verzen in deze betekenis zijn veel. Evenals de hiernaar duidende overleveringen van de
Profeet (moge Allaah’s Zegen en Vrede met Hem zijn).

Geschiedschrijvers van de geschiedenis van de Profeet en de betrouwbare overleveraars van de
omstandigheden van de toenmalige volkeren vermelden, dat de godenaanbidding bij de
aardbewoners verschilde voor de zending van de Boodschapper (moge Allaah’s Zegen en Vrede
met Hem zijn). Een aantal aanbaden afgoden (van steen, klei, hout enz…), anderen aanbaden
graven, weer anderen aanbaden; de zon, de maan en de sterren.
Anderen aanbaden weer andere dingen.

Toen nodigde de Boodschapper van Allaah hen uit naar de aanbidding van Allaah alleen om de
valse (aanbidding) van hen en van hun (voor) vaderen te laten.
Zoals Allaah de Almachtige Majesteit zegt:

Zeg: “O mensen, voorwaar, ik ben de Boodschapper van Allaah voor jullie
allen. (Allaah is) Degene aan Wie het Koninkrijk over de hemelen en de aarde
behoort, geen god is er dan Hij (niets heeft het recht om aanbeden te worden,
alleen Hij). Hij doet leven en Hij doet sterven. Gelooft daarom in Allaah en
Zijn Boodschapper, de ongeletterde Profeet, die in Allaah en Zijn Woorden
gelooft, en volgt hem. Hopelijk zullen jullie Leiding krijgen.
(Al-A`raaf:158)

En de Heilige zegt:

(Dit is) een Boek dat Wij aan jou
(O Mohammed) neergezonden hebben, opdat jij de mensen uit de
duisternissen naar het licht zult voeren, met verlof van hun Heer,
naar het Pad van de Almachtige, De Geprezene.
(Ibrahiem: 1)


En de Heilige zegt:

O Profeet, voorwaar, Wij hebben jou gezonden als een getuige en als een
brenger van verheugde tijdingen en als een waarschuwer en als een oproeper
tot Allaah, met Zijn toestemming, en als een verlichtende lamp.

(Al-Ahzaab: 45-46)

En de Meest Verhevene zegt:

Zij werden niets anders bevolen dan Allaah met zuivere aanbidding te
aanbidden, als Hoenafa (= ontkenners van veelgoderij, erkenners van de
Eenheid van Allaah.)
(Al-Bayyinah: 5)

De Almachtige Hoogheid zegt:

O mensen, aanbidt jullie Heer, Degene die jullie heeft geschapen en degenen
voor jullie. Hopelijk zullen jullie (Allaah) vrezen.

(Al-Baqarah: 21)

En de Meest Heilige zegt:

En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden.
(Al-Israa: 23)

En de verzen in deze betekenis zijn veel.
Allaah de Heilige, heeft in vele verzen (in de Qor`aan) laten zien dat de godenaanbidders, naast
dat ze anderen met Allaah aanbaden toch geloofden dat
Allaah hun geschapen heeft, en hun van onderhoud voorziet. Toch aanbaden zij anderen naast
Hem als bemiddelaars voor hen bij Allaah.

Zoals in de voorafgaande uitspraak van de Heilige:

En zij aanbidden naast Allaah wat hen niet schaadt en niet baat, en zeggen:
“Dezen zijn onze voorsprekers (bemiddelaars) bij Allaah.”
(Joenoes: 18.)

En zoals in de betekenis van andere verzen, bijvoor- beeld de Heilige Zijn uitspraak:

Zeg: “Wie schenkt jullie voorzieningen uit de hemel en de aarde,” of: “Wie
heeft macht over (het scheppen van) het horen en het zien en wie brengt de
levende voort uit de dode en wie brengt het dode voort uit het levende, en wie
verordent het bestuur?” Zij zullen zeggen: “Allaah.” Zeg dan: Zullen jullie
(Allaah) dan niet vrezen?”
(Joenoes: 31.)

En de uitspraak van de Heilige:

En als jij hun vraagt wie hen geschapen heeft, dan zullen zij zeker zeggen:
“Allaah.” Waarom worden zij dan belogen?
(Az-Zoechroef: 87.)

Zo zijn er nog vele duidelijke verzen in deze betekenis.Toen kwam de zending van de
Boodschapper Mohammed (moge Allaah’s Zegen en Vrede met Hem zijn) met de Islaam, de
Zegel (der geloven).

Niet alleen voor de Arabieren maar voor alle mensen.
Op een tijd dat de mensheid een grote behoefte had aan leiding vanuit de duisternissen naar het
licht.


Dit overtreffelijke geloof (de Islaam) is gebouwd
op vijf zuilen en pilaren. Zoals dat overgeleverd is in de twee meest authentieke boeken (na de
Qor`aan) van overleveringen van uitspraken (handelingen en goedkeuringen) van de Profeet
Mohammed.

De zoon van ‘Omar (Allaah’s Welbehagen zij met vader en zoon) heeft gezegd:
Ik hoorde de Boodschapper van Allaah (moge Allaah’s Zegen en Vrede met Hem zijn) zeggen:
”De Islaam is op vijf (zuilen) gebouwd: getuigen dat er geen god is dan Allaah (niets
of niemand heeft het recht om
aanbeden te worden behalve Allaah) en dat Mohammed de Boodschapper
van Allaah is, het verrichten van de gebeden, het geven van de zakaat (verplichte
aalmoezen), het vasten in de maand Ramadaan en het verrichten van de bedevaart
(naar Allaahs huis in Mekka).”


De twee getuigenissen zijn de eerste pilaar van de Islaam.

Deze grootse getuigenis is niet alleen maar een aanbidding met de tong, ook al wordt iemand met
het uitspreken hiervan qua uiterlijk moslim.
Maar het is hiernaast een verplichting om te handelen naar wat deze getuigenis inhoudt.

Dit houdt in:

-Dat de aanbidding alleen naar/voor Allaah verricht mag worden.
-Te geloven dat alleen Hij het recht heeft op deze aanbidding.
-En dat de aanbidding van anderen naast Hem vals is!

Zoals het inhoudelijk betekent dat je Allaah en Zijn Boodschapper moet liefhebben.
Het liefhebben van hen houdt in dat je Allaah vereert en Hem alleen aanbidt en de levenswijze
van de Profeet volgt.

Zoals de Verhevene zegt:

Zeg (O Mohammed): “Als jullie van Allaah houden, volg mij dan: Allaah zal
van jullie houden en jullie zonden vergeven.
(Ali I`mraan: 31)

En zo houdt deze getuigenis in dat je de Profeet gehoorzaamt in wat hij je opdraagt.

De Verhevene zegt:

En wat de Boodschapper jullie geeft, neemt dat; maar wat Hij jullie verbiedt,
onthoudt je daarvan.

(Al-Hasjr: 7)

En in een authentieke overlevering:

“Wie drie kwaliteiten bezit zal de zoetheid van Imaan (geloof) proeven: dat hij meer
van Allaah en Zijn Profeet houdt dan wie/wat dan ook…”

(de overlevering.)

Ook zegt de Profeet (Allaah's Zegen en Vrede zij met Hem):

“Niemand gelooft werkelijk totdat Ik meer geliefd bij hem ben dan zijn vader, zoon
en alle mensen.”
De tweede pilaar, is het verrichten van de gebeden:

Dit is de meest belangrijke pilaar na de twee getuigenissen want dit is het fundament van de
religie en het eerste waarover de dienaar op de Dag Des Oordeels gevraagd zal worden.
Als de gebeden van de dienaar goed verricht zijn dan triomfeert hij.Maar als zijn gebeden
verwaarloosd zijn, faalt hij en verliest. Deze aanbidding moet op de daarvoor vastgestelde tijden
worden verricht.

De Verhevene zegt:

Voorwaar de Salaah (het gebed) is de gelovigen op vaste tijden
voorgeschreven.
(An-Nisa: 103)

Allaah heeft ons ook opgedragen om het gebed te onderhouden.De Verhevene zegt:

Waakt over de salaah en (in het bijzonder) over de middelste salaah (al-A`sr).
En staat voor Allaah in gehoorzaamheid.
(Al-Baqarah: 238)

Ook heeft Allaah de Heilige de Verhevene diegene die de salaah geringschatten en te laat
verrichten gewaarschuwd.

De Verhevene zegt:

Maar na hen volgden andere generaties, die de salaah achterwege lieten (i.e. of
door de gebeden niet te verrichten, of ze niet goed te verrichten, of ze niet op
hun vastgestelde tijden te verrichten) en de begeerten volgden. Daarom zullen
zij verlies tegemoet zien.
(Maryam: 59)

De Verhevene zegt ook:

Wee dan de verrichters van de salaah. Degenen die onachtzaam zijn met hun
salaah.
(Al-Maa`oen: 4 -5)

De salaah is het duidelijke teken van verschil tussen de Islaam en atheïsme en polytheïsme.
Overgeleverd door Moslim in zijn authentieke boek (verzameling van uitspraken van de Profeet):
Jaabir (Allaah’s Welbehagen zij met hem) heeft gezegd: Ik hoorde de Boodschapper van Allaah
(moge Allaah’s Zegen en Vrede met Hem zijn) zeggen:

”Het verschil tussen een man en polytheïsme en atheïsme is het gebed.”

In de hadieth (overlevering) van Boeraidah (Allaah’s Welbehagen zij met hem) zegt de Profeet
(moge Allaahs Zegen en Vrede met Hem zijn):

“Het verbond dat er tussen hen en ons
gesloten is, is het gebed. Wie het (gebed) laat begaat ongeloof.”

(Overgeleverd door Al-Imaam Ahmed en de vier Soennas met een authentieke
ketting van overleveraars.)

Het is verplicht (voor mannen) om het gebed gezamenlijk in de moskee te verrichten, omdat het
gebed zo meer waarde heeft.

De zoon van ‘Omar (Allaah’s Welbehagen zij met vader en zoon) heeft gezegd: de Profeet
(Allaah’s Zegen en Vrede zij met Hem) heeft gezegd:

“Het gebed in groepsverband (in de moskee) heeft zeven en twintig keer meer waarde
dan dat het individueel (thuis enz.) wordt uitgevoerd.”
(Overgeleverd door Bukhari en
Moslim.)

En de Profeet (Allaah’s Zegen en Vrede zij met Hem) had zich voorgenomen zoals in een
authentieke hadieth, om de huizen van de mannen die het gezamenlijke gebed niet bijwonen te
verbranden.

De Profeet van Allaah heeft gezegd:

“Wie de Azaan (oproep tot het gebed) hoort en daarna niet komt (naar de moskee)
heeft geen salaah alleen als hij een grondige reden heeft (zoals ziekte of reizen enz.)”

(Overgeleverd door Ibn Majah,
Ad-Daareqoednie, Ibn Hibbaan en
Al-Haakim met een authentieke ketting van overleveraars.)

Dit alles duidt op de waarde van het gezamenlijk
verrichten van het gebed.
De voorwaarde van acceptatie en volmaaktheid van het gebed bij Allaah de Heilige de Verhevene
is rust (uitstraling) en nederigheid voor Hem.

De Verhevene zegt:

Waarlijk de gelovigen slagen. Degenen die nederig zijn in hun salaah.
(Al-Moeminoen: 1-2)

De Profeet heeft daarom diegene die zijn gebed niet met rust verricht opgedragen om het te
herhalen.

Het gebed is een manifestatie van gelijkheid, broederschap, organisatie en eenheid van
beweegreden. Het huis van Allaah (in Mekka) is hun (bid) richting.
De salaah geeft vrede (in het hart) aan de gelovigen en rust aan de ogen.

Zoals de Profeet (Allaah’s Zegen en Vrede zij met Hem) zegt:

“En de rust van mijn ogen is voor mij in de salaah geplaatst.”

De Profeet ging dan ook gelijk bidden als Hem iets dwars of tegen zat. En dit doordat Allaah
Ta`ala zegt:

…zoekt hulp door middel van geduld en de salaah. (Al-Baqarah: 153)

Hij (de Profeet) zei tegen Bilaal:
“Ja, Bilaal geef ons er rust mee.”

Als een moslim in gebed staat, dan staat hij voor zijn Schepper de Heilige de Verhevene.
Hierdoor komt zijn hart tot rust en krijgt zijn ziel vrede. Zijn lichaamsdelen worden nederig, en
zijn ogen verkoelen voor zijn Heer zijn Meester de Almachtige.

De derde pilaar, is het geven van de (verplichte) aalmoezen:

Dit is een edele sociale verplichting, waardoor de gelovige de sublimiteit van het doel van de
Islaam kan voelen.Kijk naar o.a. sympathie, barmhartigheid, liefde en samenwerking tussen de
moslims.Het is echter niet zo dat de gever van geld (vee, zaden, enz.) voorrang heeft, of superieur is door
wat hij geeft aan middelen.

Nee, het is een ware verplichting om geld (enz) te geven, omdat het geld wat hij bezit
daadwerkelijk van Allaah is, Degene die hem als verantwoordelijk hierover heeft aangesteld.

Allaah Ta`ala zegt:

En geeft hun van de rijkdom die Allaah jullie gaf. (An-Noer: 33)

En Allaah Ta`ala zegt:

Gelooft in Allaah en Zijn Boodschapper en geeft bijdragen van dat waarover
Hij jullie als beheerders aangesteld heeft. Voor degenen van jullie die geloven
en bijdragen geven is er een grote beloning.
(Al-Hadied: 7)

De zakaat wordt in de Qor`aan meerdere keren samen met de salaah genoemd.
De zakaat is uiterst belangrijk, daarom bestreed
(de eerste khaliefah van de Islaam na de Profeet) Aboe Bakr As-Sadieq (moge Allaah’s
Welbehagen met hem zijn) een aantal Arabische stammen toen ze de zakaat niet betaalden. Hij
zei: “Bij Allaah, voorzeker zal ik diegenen die onderscheid maken tussen de salaah en de zakaat
bestrijden.”


Alle andere metgezellen volgden hem hierin.

Allaah Ta`ala de Heilige heeft diegenen die te gierig zijn om weg te geven bedreigt.

Hij Ta`ala zegt:

En zij die het goud en het zilver oppotten en dit niet besteden op de Weg van
Allaah; verkondig hen over een pijnlijke straf.
(At-Taubah: 34)

Zakaat geven is een verplichting voor elke moslim als zijn bezit (geld, vee, oogst enz) het vereiste
niveau voor de inachtneming van de zakaat heeft bereikt.

En als er precies een jaar aan voorbij is gegaan.
(b.v. als geld een jaar lang op de bank heeft gestaan)

Behalve als het gaat om zaden en vruchten, want hierover moet zakaat betaald worden als ze rijp
en eetbaar zijn.

Ook al is er geen jaar overheen gegaan.
De zakaat wordt gegeven aan een van de acht groepen die het recht hebben om de zakaat te
ontvangen.

Zoals de Qor`aan dat aangeeft in hoofdstuk At-Taubah.

Allaah Ta`ala zegt:

Voorwaar, de zakaat is slechts voor de armen en de behoeftigen en de
werkenden (aan de inzameling ervan) en om de harten (van de nieuwe
moslims) te verenigen en voor
(het vrijkopen) van slaven, en de schuldeigenaren en om (uit te geven) op de
Weg van Allaah en voor de reiziger (zonder proviand), als een plicht tegenover
Allaah.
(At-Taubah: 60)De vierde pilaar, het vasten in de maand Ramadaan:

Door Allaah Ta`ala’s uitspraak:


O jullie die geloven het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was
voor degenen voor jullie, hopelijk zullen jullie (Allaah) vrezen.

(Al-Baqarah: 183)

Met het vasten leert een moslim zijn innerlijke begeerten en toegestane lusten (eten, drinken en
wettelijke seksuele omgang) voor een bepaalde periode (van de dageraad tot zonsondergang) te
beheersen.

Behalve medische profijten zijn er ook geestelijke profijten over het vasten op te noemen.
Zo leeft een moslim o.a. mee met zijn hongerige broeders aan wie er misschien dagen voorbij
gaan zonder dat zij enig (fatsoenlijk) brood of water te benuttigen krijgen.
Zoals dat met een aantal van onze broeders in (o.a.) Afrika gebeurt!
De maand Ramadaan is de beste maand.

Allaah heeft in deze maand de Edele Qor`aan neergezonden.

Allaah Ta`ala zegt:

De maand Ramadaan is het waarin de Qor`aan is neergezonden, als Leiding
voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de Leiding en de Foerqaan
(= Onderscheider tussen deWaarheid en de valsheid.)

(Al-Baqarah: 185)

De voorgaande zonden van de vastende worden allemaal vergeven als zijn vasten met geloof (in
Allaah) en hoop op beloning (van Allaah) uitgevoerd worden.
Zoals dat in de authentieke hadieth van Aboe Hoerairah (moge Allaah’s Welbehagen met hem
zijn) staat overgeleverd, hij zei:

De Boodschapper van Allaah (moge Allaah’s Zegen en Vrede met Hem zijn) zei:

“Wie Ramadaan met geloof (in Allaah) en hoop (op de beloning van Allaah) vast,
zal zijn voorgaande zonden vergeven worden. En wie in de Ramadaan staat (in gebed)
met geloof en hoop zal zijn voorgaande zonden vergeven worden. En wie op de nacht
(genaamd) Al-Qadr staat (in gebed) met geloof en hoop zal zijn voorafgaande zonden
vergeven worden.”

(Overgeleverd door Al-Boechaarie en Moslim.)
Het is tevens verplicht voor de vastende om
zijn vasten te beschermen tegen o.a; roddelen,
kwaadsprekerij, liegen en het luisteren naar vals amusement (zoals muziek enz.) ook moet hij alles
wat verboden is (proberen) te ontwijken.
Het is aanbevolen voor de vastende om veel, Qor`aan te lezen, Allaah te gedenken (dhikr),
aalmoezen te geven en zich in te zetten voor het verrichten van verschillende soorten van
aanbidding (zoals bidden, smeken, vrezen, vertrouwen enz).
Speciaal in de laatste tien dagen van deze maand.

De vijfde pilaar, het verrichten van de bedevaart naar het Huis Al-Haraam.

Allaah Ta`ala zegt:

En Allaah heeft voor de mensen de bedevaart verplicht gesteld, (voor hen) die
in staat zijn daarheen op weg te gaan.
(Ali I`mraan: 97)

De Hadj (bedevaart) en de U`mra (kleine bedevaart) zijn beide één keer in het leven verplicht
voor elke vrije volwassen moslim die bij volverstand is, als hij over de mogelijkheid daartoe
beschikt.

Het is toegestaan voor een kind om de Hadj te maken, maar hiermee vervalt de verplichte Hadj
(na volwassen heid en mogelijkheid) niet.
Als een vrouw geen Mahram* heeft om de Hadj en de 'Umra te maken vervallen deze voor haar.
(Totdat zij wel een mahram heeft.)
Door de authentieke ahadieth (overleveringen) van de Profeet (moge Allaah’s Zegen en Vrede
met Hem zijn) over het verbod op het reizen van een vrouw zonder Mahram.

De Hadj is een grootse Islamitische bijeenkomst waar moslims van alle delen van de wereld van
verschillen- de rassen, kleuren en talen elkaar ontmoeten. Gezamenlijk gekleed met hetzelfde
(soort) kleedstuk, staande op hetzelfde oppervlak.
Allen verrichten dezelfde (soort) van aanbidding.

Er is geen verschil tussen groot of klein, rijk of arm, zwart of wit (huidskleur). Nee! (Islaam is)
Gelijkheid!

Zoals Allaah de Heilige zegt:

O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij
hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren
kennen. Voorwaar, de meest edele is bij Allaah degene die het meest (Allaah)
vreest.
(Al-Hoedjaraat: 13)

De geaccepteerde Hadj (door Allaah) heeft geen andere beloning dan “het Paradijs.”
Zoals dit staat overgeleverd in de twee authentieke boeken (Boechaarie en Moslim):
Aboe Hoerairah (moge Allaah’s Welbehagen met hem zijn) zegt: Dit bericht komt van de Profeet
(Allaah’s Zegen en Vrede zij met Hem):

“Een ‘Omrah na een (vorige) ‘Omrah, is een reiniging voordat wat er tussen gebeurt is
(van zonden), en een correcte Hadj heeft geen andere beloning dan het Paradijs.”


Ook is het authentiek dat Hij (moge Allaah’s Zegen en Vrede met Hem zijn) heeft gezegd:

“Wie de Hadj verricht en zich niet zedeloos of immoreel gedraagt komt terug zoals de dag waarop hij door zijn
moeder gebaart is.”


De Islaam bevat nog een aantal uiterst belangrijke zaken. Ook al zijn deze zaken minder
belangrijk dan de voorgaande pilaren toch ondersteunen deze zaken de toepassing (van de wetten
enz.) in het dagelijks leven. Een aantal van deze zaken zijn:

__________________________________________________ ______________________________________________
*Mahram: Elke man waarmee het trouwen voor haar met hem eeuwig verboden is. Zoals haar vader, broer, zoon, oom, opa
enz. Of zoals de man waarmee ze getrouwd is. Dus denk er over na!- Het goede gebieden en het slechte verbieden.

Allaah de Heilige de Verhevene heeft deze gemeen- schap (van moslims) omschreven als zijnde
de beste gemeenschap zijn die uit de mensen is voortgebracht, omdat zij het goede gebieden en
het slechte verbieden.

De Verhevene zegt:

Jullie (oprechte gelovigen in Islamitisch Monotheïsme en daadwerkelijke
volgelingen van de Profeet Mohammed) zijn de beste gemeenschap die uit de
mensen is voortgebracht; jullie gebieden het goede (de Islamitische wetgeving
en levenswijze) en verbieden het slechte (polytheïsme, ongeloof en alles wat de
Islaam verbiedt) en jullie geloven in Allaah.
(Ali I`mraan: 110)

Een aantal van onze vrome voorgangers zeiden:

“Wie van de beste van deze gemeenschap wil zijn moet de voorwaarde hiervoor nakomen: (en
dat is)
Het goede gebieden en het slechte verbieden.”

Nog een andere belangrijke zaak waar de moslims zich om moeten bekommeren is:

- Strijden op het Pad van Allaah.

Waardoor de moslims glorie toekomt en het woord van Allaah (de getuigenis dat er niets of
niemand het recht heeft om aanbeden te worden dan alleen Allaah) hoog geheven wordt. Zo
heeft het strijden op het pad van Allaah als profijt dat de Islamitische landen beschermt worden
tegen haar vijanden van de ongelovigen.

Daarvoor staat er vastgelegd in de twee meest authentieke boeken (Boechaarie en Moslim);
Overgeleverd door de zoon van ‘Omar (moge Allaah’s Welbehagen met vader en zoon zijn):
de Profeet (Allaah’s Zegen en Vrede zij met Hem) zei:

“Ik heb de opdracht gekregen de mensen te bestrijden totdat ze getuigen dat er geen
God is dan Allaah (wat betekent dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te
worden behalve Allaah) en dat Mohammed de Boodschapper van Allaah is, totdat ze
de gebeden verrichten en de zakaat betalen. Als ze dat doen, dan zullen ze van Mij
bescherming krijgen voor wat hun leven en hun eigendom betreft. Dit (behalve als ze
daden verrichten die strafbaar zijn) volgens de Islaam. En de eindbeoordeling berust
bij Allaah, de Meest Verhevene.”


En in Al-Moesnad (boek van Al-Imaam Ahmed) en Jaam`i At-Tirmidhie (bekend boek van over-
leveringen) door Moe`ad (moge Allaah’s Welbehagen met hem zijn) zegt: de Profeet (moge
Allaah’s Zegen en Vrede met Hem zijn) heeft gezegd:

“De hoofdzaak is de Islaam, zijn pilaren zijn de Salaah en het toppunt is de strijd op
de weg van Allaah.”


Aboe Bakr As-Sadieq (moge Allaah’s Welbehagen met hem zijn) zei in een preek die hij hield na
dat de moslims hem als leider gekozen hadden: Er is geen volk dat de strijd op de weg van Allaah
laat alleen dat Allaah hun eer doet verliezen!

De strijd doet de waarheid zegevieren en doet het valse de ondergang proeven.Zo wordt er voor gezorgd dat er met Allaah's wetten geregeerd kan worden en dat de moslims
en hun woonplaatsen veilig blijven voor de misleidingen van hun vijanden.

De Islaam is de oorspronkelijke geloofsovertuiging die Allaah de mens instinctief meegegeven
heeft.
Dit is de religie waarnaar alle Profeten en Boodschappers (zoals Noach, Abraham, Mozes en
Jezus enz.) voorheen uitgenodigd hebben.
Elke Boodschapper nodigde zijn volk uit tot overgave aan Allaah (moslims).
Zoals Allaah de Heilige in Zijn Grootse Boek
over de vader van de Boodschappers, de Vriend
van de Meest Barmhartige, Abraham (moge Allaah’s Vrede met Hem zijn) zegt:

En wie keert zich af van de godsdienst van Ibrahim, anders dan wie zichzelf
voor de gek houdt? En voorzeker hebben Wij hem uitverkoren in de wereld en
voorwaar, hij behoort in het Hiernamaals tot de oprechten.
En (gedenkt) toen zijn Heer tot hem zei: “Onderwerp jezelf (aan Mij).”
Hij zei: “Ik onderwerp mij aan de Heer der Werelden.” En Ibrahiem droeg
zijn kinderen en aan Yaqoeb op:
“O mijn kinderen, voorwaar, sterft daarom niet, behalve als jullie overgegeven
(moslim) zijn.”

(Al-Baqarah: 130-132)

Allaah heeft Zijn Boodschapper Mohammed (moge Allaah’s Zegen en Vrede met Hem zijn) met
deze stralende godsdienst gestuurd.
Terwijl de Joden en de Christenen in dwaling en onwetendheid verkeren nadat zij met hun
begeerten met de Torah en de Injiel (Psalmen) hebben gespeeld en de originele tekst hebben
veranderd en verdraaid.

Zo kwamen de Joden en de Christenen aan de kant van de stam Qoeraish, de ongelovigen van
(het pre- Islamitische) Mekka te staan. Tegen de Profeet Mohammed (moge Allaah’s Zegen en
Vrede met Hem zijn) en Zijn uitnodiging naar de Ware Religie!
In het bijzonder de Joden, die ondanks dat ze via hun (eigen) boeken heel goed wisten wie Hij
was, en wisten dat ze verplicht waren om in Hem te geloven en Hem te volgen, hem toch
aanvielen.(En zelfs geprobeerd hebben om Hem te vermoorden.)

Zoals de Verhevene zegt:

Degenen aan wie Wij het Schrift hebben gegeven, kennen hem
(Mohammed) zoals zij hun (eigen) zonen kennen…
(Al-Baqarah: 146)

En in Sahih Moslim (boek van overleveringen) overgeleverd door Aboe Hoerairah (moge Allaah’s
Welbehagen met hem zijn) die zei: de Profeet (moge Allaahs Zegen en Vrede met Hem zijn) heeft
gezegd:

“Bij diegene in Wiens Hand Mohammeds ziel ligt; er is niemand van deze natie, of
hij nou Jood of Christen is, die over Mij (zending) hoort, daarna overlijdt en niet in
datgene gelooft waarmee ik gestuurd ben. Alleen dat hij één van de bewoners van het
Hellevuur zal zijn!”


Daarom, toen onze Boodschapper zich vestigde in de stad Medina stuurde hij brieven naar de
Koningen van de wereld in zijn tijd, om ze uit te nodigen naar Allaah’s religie. Om ze uit de
duisternissen (van het Ongeloof) naar het licht (van het Ware Geloof) te leiden.Rabie` Ibn A`mir (moge Allaah’s Welbehagen met hem zijn) heeft met een aantal woorden
duidelijk gemaakt aan Rustum de bevelhebber van de Perzen, toen hij hem vroeg: “Wat zijn
jullie?”

Hij (Rabie`) zei: “Wij zijn een volk dat door Allaah gestuurd is om, wie Hij dan ook wil weg te
halen van het aanbidden van de schepping, naar de aanbidding van Allaah alleen en weg te halen
van de krappe Dunya (het wereldse) naar de ruime Dunya (van de Islaam) en Achirah (het
hiernamaals)! Van het onrecht van de (vele dwalende) geloven naar het recht van de Islaam!


De Zegel der geloven is gekomen om de godsdienst weer in zijn oorspronkelijke staat te brengen
en om de mensen in de juiste richting te leiden, van;

- Eenheid van Allaah.
- Het geloof in Zijn Profeten en Boodschappers.
- Uitnodigen naar hetgeen zij hebben uitgenodigd.
- Overgave aan Allaah “alleen” (zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen).


De Joden en de Christenen zijn elkaars tegengestelde! Zo staan de Joden erom bekend dat ze
roekeloos omgingen met hun Profeten! Het is zelfs zo dat ze een aantal van hun Profeten
vermoord hebben (o.a.Johannes, Jezus –in hun veronderstelling- enz.) Zij beschreven hen met
dat wat niet gepast is om de gewone mensen mee te beschrijven laat staan de beste mensen van
Allaah’s schepping.

De Christenen overdreven in de aanbidding naar Jezus (moge Allaah’s Vrede met Hem zijn) en
beweerden dat God (Allaah) een drie eenheid is (vader, zoon, heilige geest.).

Toen de Islaam kwam om (de mensen) de Waarheid de waarheid te laten zien en het Valse het
valse te laten zien, was dat zonder nalatigheid of overmatigheid, maar met mate en eerlijkheid.

Allaah de Verhevene zegt:

Zo maakten Wij jullie tot een gematigd volk, opdat jullie getuigen zullen zijn
voor de mensen (getuigen voor de Profeten op de dag des Oordeels dat ze de
Boodschap -Islaam- hebben verkondigd) en opdat de Boodschapper
(Mohammed) getuige zal zijn voor (getuige dat Hij jullie heeft geïnformeerd)
jullie.

(Al-Baqarah: 143)

Allaah de Almachtige de Majesteit verbiedt en waarschuwt de Mensen van het Boek (de Joden en
Christenen) om te overdrijven in hun geloof.


En zo waarschuwt en verbiedt Hij de moslims om hun
pad te volgen:

O Mensen van het Boek, overdrijft niet in jullie godsdienst en zegt niets over
Allaah dan de Waarheid.
(An-Nisa: 171)

Al-Boechaarie overleverd in zijn authentieke boek: ‘Omar Ibn Al-Chattaab (moge Allaah’s
welbehagen met hem zijn) zei: ik hoorde de Profeet (Moge Allaahs Zegen en Vrede met Hem
zijn) zeggen:

“Hemel mij niet op, zoals de Christenen Iesa (Jezus) de zoon van Marjam (Maria)
hebben opgehemeld. Ik ben maar een dienaar! Dus zeg (tegen mij)“Dienaar van Allaah en Zijn
Boodschapper.”


Het is eveneens authentiek dat de Profeet (moge Allaah’s Zegen en Vrede met Hem zijn) zegt in
de Hadieth die is overgeleverd door Ibn Abbaas (moge Allaah’s Welbehagen met vader en zoon
zijn):

“Pas op voor het overdrijven in het geloof, want diegene die voor jullie waren zijn
vernietigd door het overdrijven in het geloof!”De kwaliteiten van de Islaam zijn ontelbaar veel.
Het kan ook niet anders! Dit is het Geloof van Allaah, degene die alles weet en beschikt over
onovertreffelijke wijsheid en onweerlegbare bewijzen.
Hij is de meest Wijze, en weet “alles” over wat Hij heeft voorbestemd en bepaald voor Zijn
dienaren.

Er is dus geen goeds (te bedenken) of onze Profeet (Vrede en Zegeningen aan Hem) heeft het
aan ons verkondigd, en heeft zijn gemeenschap er naar toe geleid.
Ook is er geen valsheid (te bedenken) of Hij heeft hen ervoor gewaarschuwd.
Zoals in Sahih Moslim door Abdoellah Ibn A`mr Ibn Al-A`as (moge Allaah’s Welbehagen met
vader en zoon zijn): “De Profeet (moge Allaah’s Zegen en Vrede met Hem zijn) heeft gezegd:

“Allaah heeft geen profeet gestuurd; alleen dat het voor hem verplicht was om zijn
gemeenschap naar het beste wat hij weet te leiden, en voor het valse wat hij weet te
waarschuwen!”


En in de Musnad van Imaam Ahmed met een authentieke ketting via Aboe Hoerairah (moge
Allaah’s Welbehagen met hem zijn): de Profeet (moge Allaah’s Zegen en Vrede met Hem zijn)
heeft gezegd:

“Voorwaar ik ben gezonden om “de Deugdzame Manieren” te vervullen.”

En hij is overgeleverd door Al-Hafiz Al-Graaitie met een authentieke ketting. In de
uitspraak:

“Voorwaar, ik ben gezonden om de Edele Manieren te vervullen.”

Het Einde:

Wat we deze dagen zien is dat er groepen mensen van de ongelovigen, godenaanbidders en
mensen van het Boek (Joden en Christenen) moslim worden.
Dit is de conclusie van het falen van de vele geloven en filosofieen die er niet in geslaagd zijn om
de mensen van rust, vrede en succes te voorzien.
Het is daarom de plicht van alle moslims en de verkondigers in het speciaal (Imaams, Islamitische
leraren, Islamitische stichting beheerders enz.) om aktief met de verkondiging (van de echte
Islaam) tussen deze volkeren bezig te zijn!

Voordat er daarmee begonnen word moeten we niet vergeten dat we eerst de Islaam “zelf” in
kennis, gedrag en houding toepassen.
Want de behoefte bij de mensheid voor leiding vanuit de duisternissen naar het licht is groot.


Allaah Ta`ala zegt:


En wiens woord is beter dan dat van hem die oproept tot Allaah en die goede
werken verricht, en die zegt: “Voorwaar, ik behoor tot de Moslims.”
(Foessilat:
33)

Ik vraag Allaah om ons allen verkondigers van het goede te maken en kennis te geven van ons
geloof en ons allen de mogelijkheid te geven om naar Hem (Allaah) uit te nodigen met kennis!
Hij is de Gevolmachtigde daarover. Moge Allaah’s Zegeningen en Vrede met Mohammed, zijn
familie en metgezellen zijn!
Geschreven door: Zijne Eminentie
Sheick Abdul Aziez Ibn Abdoellah Ibn Baaz.

(Zie zijn Fatawa (in het Arabisch) deel 2 blz. 203)