Resultaten 1 tot 3 van de 3

Onderwerp: Vier basisregels voor het pure monotheïsme

 1. #1
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2010
  Berichten
  130
  Reputatie Macht
  10

  Vier basisregels voor het pure monotheïsme

  Door sheikh oel-Islaam Mohammed ibn ‘Abdel-Wahhaab

  Allah de Almachtige, Heer van de Glorieuze Troon, ik bid dat Hij jou, beste lezer, zal leiden in deze wereld en de volgende; dat Hij jou altijd zal zegenen, waar je ook bent; dat Hij jou één van degenen maakt die Zijn Gunsten herkennen, die standvastig blijven wanneer ze moeilijkheden treffen en berouw tonen en Zijn vergiffenis zoeken wanneer ze ongehoorzaam zijn of zondigen. Deze drie eigenschappen zijn de kenmerken van succes.

  Weet dat zuivere aanbidding en monotheïsme, wat de religie van Abraham (vrede zij met hem) is, bestaat uit het aanbidden van Allah alleen, en je volledig toewijden aan Zijn aanbidding. Allah de Verhevene heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): "En Ik heb de Djinn en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden." [Soerat Ad-Dzaarieyaat (51), aayah 56]

  Zodra je weet dat Allah jou geschapen heeft om Hem te aanbidden, zal je je realiseren dat er geen dienaarschap kan zijn zonder zuiver monotheïsme (Arabisch: Tawh'ied). Net zoals dat het gebed niet geaccepteerd wordt zonder reinheid en er geen sprake kan zijn van reinheid als men onrein is, is er geen aanbidding van Allah wanneer men anderen met Hem vereenzelvigt (Arabisch: Shirk). Door anderen naast Allah te stellen, bevuilt men de aanbidding en zo worden daden vruchteloos en wordt men verdoemd tot het eeuwige Hellevuur (moge Allah ons hiertegen beschermen). Wanneer je dit erkent, beste lezer, dan zal je je realiseren dat je grootste zorg moet zijn dat je over deze kennis beschikt, zodat Allah je redt van de afschuwelijke bestemming van de Hel. Allah de Verhevene heeft gezegd: "Waarlijk, Allah vergeeft niet dat men iets met Hem vereenzelvigt, maar Hij zal al hetgeen daarbuiten staat vergeven, wie Hij wil. En wie iets met Allah vereenzelvigt, heeft inderdaad een zeer grote zonde begaan." [Soerat An-Nisaa-e (4), aayah 48]

  [Toevoeging van de vertaler: we dienen op te merken dat Allah de Verhevene degene vergeeft die anderen met Hem vereenzelvigt, of anderen naast hem aanbeden heeft, zolang ze berouw tonen voor hun dood, inshaa-e Allaah.]

  Deze essentiële kennis bestaat uit vier basisregels, die Allah de Verhevene heeft genoemd in Zijn Boek.

  Eerste regel:

  De eerste regel is het hebben van de kennis dat de ongelovige heidenen, die de tegenstanders waren van de profeet Mohammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) die hij bestreden had, erkenden dat Allah de Verhevene inderdaad de Schepper, Voorziener en de Maker van deze wereld is. Dit maakte hen echter niet tot moslims. Het bewijs hiervoor vinden we in de aayah (vertaling): "Zeg: "Wie schenkt jullie voorzieningen uit de hemel en de aarde,” of: “Wie heeft macht over (het scheppen van) het horen en het zien en wie brengt het levende voort uit het dode en wie brengt het dode voort uit het levende, en wie verordent het bestuur?" Zij zullen zeggen: "Allah." Zeg dan: "Zullen jullie (Allah) dan niet vrezen?" [Soerat Yoenoes (10), aayah 31]

  Tweede regel:

  De tweede regel is het weten dat de ongelovigen claimen dat zij niet tot hun afgodsbeelden bidden maar dat ze hen slechts aanroepen om voorspraak te krijgen en om dichterbij tot Allah te komen. Allah de verhevene zegt hierover (vertaling): "…En degenen die naast Hem beschermers nemen (zeggen): "Wij aanbidden hen slechts opdat zij ons zo dicht mogelijk tot Allah brengen." Voorwaar, Allah zal tussen hen rechtspreken over dat waarover zij van mening verschillen. Voorwaar, Allah leidt niet degene die een zeer ongelovige leugenaar is." [Soerat Az-zoemar (39), aayah 3]

  Het bewijs over voorspraak vindt men in de Woorden van Allah, waarbij Hij zegt: "En zij aanbidden naast Allah wat hen niet schaadt en hen niet baat, en zij zeggen: “Dezen zijn onze voorsprekers bij Allah…” [Soerat Yoenoes (10), aayah 18]

  Voorspraak wordt onderverdeeld in twee soorten: “Een onwettige en wettige voorspraak.”

  De verboden vorm is de voorspraak (shafaa'ah) die gezocht wordt bij anderen dan Allah, naar dingen waar alleen Hij de macht over heeft om ze te kunnen geven. Bewijs hiervoor is de aayah: "O jullie die geloven: geef van dat waar Wij jullie mee voorzien hebben, voordat de Dag komt waarop er geen handel, geen vriendschap, en geen voorspraak zal zijn. En de ongelovigen: zij zijn de onrechtvaardigen.” [Soerat Al-Baqarah (2), aayah 254]

  De toegestane vorm van voorspraak is datgene dat van Allah gevraagd wordt, waarbij de bemiddelaar deze gunst van Allah krijgt. Degene voor wie bemiddeld wordt is degene waarover Allah tevreden is. Allah de Verhevene heeft gezegd: "…Wie is degene die van voorspraak is bij Hem zonder Zijn verlof?…" [Soerat Al-Baqarah (2), aayah 255]

  Derde Regel:

  Dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) kwam van een gemeenschap mensen die verschillende vormen van aanbidding hadden. Sommigen aanbaden engelen, andere aanbaden profeten en vromen, andere aanbaden bomen en stenen, en andere aanbaden de zon en de maan. De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft hen bestreden en heeft hen niet in verschillende groepen gelaten. Het bewijs hiervoor is dat Allah de Verhevene heeft gezegd: "En bestrijd hen totdat er geen fietnah meer is en de godsdienst geheel voor Allah is…" [Soerat Al-Anfaal (8), aayah 39]

  Het bewijs dat hen verboden is om de zon te aanbidden, is dat Allah de Verhevene zegt: “En tot Zijn Tekenen behoren de nacht en de dag, en de zon en de maan. Knielt jullie niet neer voor de zon en niet voor de maan, maar knielt jullie neer voor Allah, Degene Die hen heeft geschapen, als jullie alleen Hem aanbidden." [Soerat Foesselat (41), aayah 37]

  Het bewijs dat het verboden is om de engelen te aanbidden, is dat Allah de Verhevene zegt: “En Hij beveelt jullie niet de engelen en de profeten als heren te nemen." [Soerat Aal 'Imraan (3), aayah 80]

  Het bewijs dat het aanbidden van profeten verboden is, daarover zegt Allah: “En (gedenkt) toen Allah zei: “ O, ‘Iesa (Jezus), zoon van Maryam (Maria), heb jij tegen de mensen gezegd: “Neem mij en mijn moeder tot twee goden naast Allah?” Hij (‘Iesa) zei: “Heilig bent U! Nooit zou ik kunnen zeggen waarop ik geen recht heb. Indien ik dat gezegd had, zou U dat zeker geweten hebben. U weet wat er in mijn ziel is, en ik weet niet wat er in Uw Ziel is. Voorwaar, U bent de Kenner van het onwaarneembare." [Soerat Al-Maa-iedah (5), aayah 116]

  Het bewijs dat het verboden is om vromen te aanbidden, is dat Allah zegt: “Zij (de veelgodenaanbidders) zijn degenen die aanroepen, (en zij die aangeroepen worden) zoeken naar een middel tot hun Heer. Wie van hen het dichtst bij (hun Heer) zijn en op Zijn Barmhartigheid hopen en Zijn bestraffing vrezen..." [ Soerat Al-Israa-e (17), aayah 57 ]

  Het bewijs dat het aanbidden van bomen en stenen verboden is, is dat Allah de Verhevene zegt: “Zien jullie (veelgodenaanbidders) dan Al-laat en Al-‘Oezzaa? En Manaat, de andere, de derde?" [Soerat An-Nadjm (53), ayaat 19-20]

  (Toevoeging van de vertaler ter verduidelijking: dit zijn een aantal standbeelden die van steen waren gemaakt en aanbeden werden naast Allah de Almachtige.)

  En ook de overlevering van Abie Waaqied Al-Laythie (moge Allah tevreden met hem zijn), hij zei: “Wij vertrokken samen met de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) naar H'oenayn – wij waren pas bekeerd uit ongeloof – de polytheïsten hadden een lotusboom waar zij zich naar toe wendden en hun wapens erbij neerlegden, die Daat Anwaath heet. Wij kwamen voorbij de lotusboom en zeiden: “O boodschapper van Allah, maak voor ons een Daat Anwaath zoals zij ook Daat Anwaath hebben. Toen zei de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem): “Glorieus is Allah, dit is hetzelfde wat het volk van Moesa (Mozes) heeft gezegd tegen Moesa, maak voor ons een god zoals zij ook een god hebben. Bij Degene Die mijn ziel in Zijn Handen heeft, jullie zullen de weg volgen van degenen voor jullie” (Soenan At-Tirmiedzie)

  Vierde regel:

  De polytheïsten van onze tijd begaan een groter polytheïsme dan degenen vóór hen, omdat degenen die toen leefden polytheïst waren in aangename tijden en zuiver waren in monotheïsme in moeilijke tijden, de polytheïsten van onze tijd passen hun polytheïsme in aangename en moeilijk tijden toe: "En als zij op de schepen varen, dan roepen zij Allah aan, Hem zuiver aanbiddend. Maar zodra Hij hen dan heeft gered (en) aan land heeft gebracht, dan kennen zij deelgenoten (aan Allah) toe.” [Soerat Al-‘Ankaboet (29), aayah 65]

  En Allah's vrede en zegeningen zijn met onze profeet, zijn familieleden en metgezellen.

 2. #2
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2010
  Berichten
  130
  Reputatie Macht
  10
  Het concept van monotheïsme in Islaam

  Door: Fatwa Department Research Committee – voorgezeten door sheikh `Abd al-Wahhaab al-Toerayrie

  Monotheïsme is de boodschap waarmee alle profeten zijn gekomen. Mensen weken telkens van de waarheid af. Tenslotte kwam de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) als de laatste boodschapper en herstelde het ware monotheïsme voor de mensheid. Nu volgt een uitleg van monotheïsme in Islaam.

  Het concept van monotheïsme (bekend als tawh'ied in het Arabisch) is het meest belangrijke concept in Islaam. Alles in Islaam is erop gebouwd. Islaam roept op tot de absolute Eenheid van God. Geen daad van aanbidding of toewijding heeft enige betekenis of waarde als dit concept op enige manier in gevaar wordt gebracht.

  Men kan naar monotheïsme kijken vanuit de volgende drie aspecten:

  1. De eenheid van Allah in Zijn Heerschappij (Tawh'ied ar-Roeboebieyyah).

  2. Toewijding van alle aanbidding aan Allah alleen (Tawh'ied al-Oeloehiyyah).

  3. De Eenheid van Allah betreffende Zijn Namen en Eigenschappen (Tawh'ied al-Asmaa-e wa as-Sefaat).

  De Eenheid van Allah in Zijn Heerschappij (Tawh'ied ar-Roeboebieyyah)

  De Eenheid van Allah in Zijn Heerschappij betekent dat Allah de volledige overhand op het universum heeft, op elke mogelijke manier. Hij alleen is de Schepper van alle dingen. Hij alleen veroorzaakt dat er dingen gebeuren. Hij is Almachtig. Niemand deelt in Zijn Heerschappij. Niemand kan Zijn besluit tegenhouden.

  Dit concept is waar de meeste mensen het over eens zijn. De meeste mensen erkennen dat de Schepper van het universum één is, zonder partner.

  Toewijding van alle aanbidding aan Allah alleen (Tawh'ied al-Oeloehiyyah)

  Niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah. Dit concept was het centrale idee dat verkondigd werd door alle profeten door de tijd heen. Het is het meest belangrijke begrip in Islaam. Het doel van Islaam is om de mensen weg te roepen van het aanbidden van de schepping en om hen op te roepen tot het aanbidden van de Schepper.

  Dit is waar de Islaam enorm afwijkt van de meeste andere religies. Hoewel de meeste religies onderwijzen dat er één Opperwezen is Die alles wat bestaat schiep, zijn zij zelden vrij van enige vorm van polytheïsme met betrekking tot aanbidding. Deze religies roepen hun aanhangers ofwel op tot het aanbidden van andere wezens als goden naast Allah – hoewel zij deze andere goden gewoonlijk op een lager niveau plaatsen dan het Opperwezen – of zij eisen van hun aanhangers dat zij andere wezens aanroepen als bemiddelaars tussen hen en God.

  Alle profeten en boodschappers, van Adam tot Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hen), riepen de mensen op om alleen Allah te aanbidden. Dit is het zuiverste, eenvoudigste, meest natuurlijke geloof. Islaam verwerpt de veronderstelling van de culturele antropologen dat de vroegere religies van mensen polytheïsme waren en dat het idee van monotheïsme vervolgens langzaam daaruit ontwikkelde.

  De waarheid is dat het aanbidden van Allah alleen de natuurlijke religie van de mensheid is. Mensen die later kwamen veranderden deze religie en introduceerden het aanbidden van andere wezens. Het lijkt erop dat mensen de neiging hebben om hun toewijdingen te richten op iets tastbaars, iets voorstelbaars, ook al hebben zij een instinctieve kennis dat de Schepper van het universum ver verheven is boven hun voorstellingsvermogen. Allah zond profeten en boodschappers door de menselijke geschiedenis heen om de mensen terug op te roepen naar de aanbidding van de Ene Ware Allah (God), en herhaaldelijk keerden de mensen terug naar het aanbidden van geschapen wezens.

  Allah schiep mensen om Hem alleen te aanbidden. De grootst mogelijke zonde is het aanbidden van iemand of iets anders dan Allah. Het is niet minder zondig als de aanbidder de intentie heeft om dichter bij Allah te komen door het offeren van toewijding aan een ander wezen. Allah heeft geen bemiddelaars of tussenpersonen nodig. Hij hoort al onze gebeden en heeft een volledige kennis over alles wat er gebeurd.

  Daarnaast heeft Allah onze aanbidding niet nodig. Hij is volledig onafhankelijk van alle dingen. Als alle mensen van de wereld samen zouden komen om Allah alleen te aanbidden, dan zouden zij Allah totaal geen voordeel brengen. Zij zouden niet eens het gewicht van een atoom aan Zijn Heerschappij toevoegen. Omgekeerd, als alle schepsels de aanbidding van Allah zouden verlaten, dan zou dat totaal niets van Zijn Heerschappij verminderen. Door het aanbidden van Allah doen we goed voor onze eigen zielen en vervullen we het doel waarvoor wij zijn geschapen. Wij vervullen geen enkele behoefte van Allah. Hij is behoefteloos.

  De Eenheid van Allah betreffende Zijn Namen en Eigenschappen (Tawh'ied al-Asmaa-e wa as-Sefaat)

  De Eenheid van Allah betreffende Zijn Namen en Eigenschappen brengt met zich mee dat Allah niet deelt in de eigenschappen van geschapen wezens, noch delen zij in een enkele eigenschap van Hem. Allah is op elke manier uniek. Moslims geloven in alle eigenschappen die Allah voor Zichzelf verklaard heeft en die Zijn profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) aan Hem toeschrijft met het begrip dat deze eigenschappen niet hetzelfde zijn als de eigenschappen van geschapen dingen. Evenzo ontkennen we elke naam of eigenschap voor Allah die Hij en Zijn boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) niet hebben aangegeven of ontkennen voor Hem.

  Allah's eigenschappen zijn alle eigenschappen van perfectie en volmaaktheid. Menselijke tekortkomingen kunnen niet aan Allah toegeschreven worden. Allah heeft geen tekortkoming of zwakte.

  Het is een vorm van polytheïsme om Allah eigenschappen van geschapen dingen toe te schrijven. Het is evenzo een vorm van polytheïsme om eigenschappen die alleen behoren aan Allah toe te schrijven aan geschapen dingen. Eenieder die gelooft dat een ander wezen, bijvoorbeeld, Alwetend of Almachtig is, heeft de zonde van polytheïsme begaan, wat de grootste van alle zonden is in Islaam.

  Vraag: Ik wil graag een vraag stellen betreffende tawh'ied. Wordt tawh'ied verdeeld in drie of vier categorieën? Indien vier, welke andere geleerden zijn het met deze mening eens? Alstublieft, kunt u deze kwestie verduidelijken?

  Beantwoord door sheikh Moh'ammed al-Khoedayrie.

  Na het onderzoeken van de heilige teksten – de Qor-aan en de Soennah – kunnen we duidelijk zien dat het verplicht is om te geloven in de eenheid van Allah en Hij is alleen in Zijn daden [Eenheid van Heerschappij (Tawh'ied ar-Roeboebieyyah)] en in Zijn waardigheid om aanbeden te worden [Eenheid van Aanbidding (Tawh'ied al-Oeloehiyyah)] en in waarmee Hij omschreven mag worden [Eenheid van Zijn Namen en Eigenschappen (Tawh'ied al-Asmaa-e wa as-Sefaat)].

  De meerderheid van de vroegere geleerden zijn het met deze drie categorieën eens. Zij waren bekend door het bewijs en niet alleen door de definitie. Elk van deze categorieën heeft duidelijk bewijs ervoor vanuit de Qor-aan en de Soennah.

  Allah's Heerschappij heeft betrekking op Allah's Naam al-Rabb (de Heer). Deze Naam wordt verschillende keren genoemd in de Qor-aan en het komt ook vaak voor in de Soennah. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Tijdens het neerknielen, verheerlijk jullie Heer (Rabb).”

  Monotheïsme in aanbidding heeft betrekking op de Naam Allaah en de Naam al-Ilaah (de God).

  Evenzo wordt monotheïsme met betrekking tot Allah's Namen en Eigenschappen bevestigd door Allah's Uitspraak: “…aan Hem behoren de beste Namen (al-asmaa-e oel-h'osnaa)…” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 110]

  We hebben hier ook bewijs voor vanuit de Soennah, zoals het verhaal van de man die Soerat al-Ikhlaas las na elk ander hoofdstuk van de Qor-aan dat hij las. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) vroeg hem waarom hij dit telkens deed. Hij antwoordde: “Omdat ik er van houd. Het zijn de eigenschappen van al-Rah'maan (de Barmhartige, d.w.z. Allah).”

  We hebben ook het vers: “Heilig is jouw Heer, de Heer van de Almacht. (Hij is vrij) van wat zij Hem toeschrijven.” [Soerat as-Saffaat (37), aayah 180] We weten door dit vers dat er enkele eigenschappen zijn die door de afgodenaanbidders aan Allah worden toegeschreven die onjuist zijn. We weten ook dat er eigenschappen van perfectie zijn die alleen van toepassing zijn op Allah.

  Sommige geleerden, zoals Ibn Taymiyyah en anderen, zeggen dat er een andere manier is om monotheïstisch geloofsovertuigingen te classificeren en zij verdelen ze in twee categorieën: Tawh'ied al-Ma`rifah wa al-Ithbaat (monotheïsme betreffende onze kennis en geloof) en Tawh'ied al-Qasd wa al-Talab (monotheïsme betreffende onze intenties en onze smeekbeden). Deze verdeling is gebaseerd op het idee dat spraak in twee categorieën verdeeld kan worden: afkondigend of anders.

  Andere aspecten van monotheïsme die door de mensen met kennis aangegeven kunnen worden of aangetoond door bewijs van sommige teksten – zoals monotheïsme betreffende onze gehoorzaamheid, betreffende Allah's Soevereiniteit, en betreffende onze aanhankelijkheid – vallen allemaal onder de drie voornaamste verdelingen die hierboven zijn aangegeven. Bijvoorbeeld, monotheïsme betreffende Allah's Soevereiniteit (Tawh'ied al-Haakimiyyah) heeft betrekking op Allah's exclusieve recht om wetten uit te vaardigen. Evenzo kan het verwezen worden naar de Eenheid van Allah betreffende Zijn exclusieve recht om aanbeden te worden met betrekking tot onze gehoorzaamheid tegenover Zijn wetten. Het concept van monotheïsme in onze gehoorzaamheid valt regelrecht onder de Eenheid van onze aanbidding van Allah (Tawh'ied al-Oeloehiyyah).

  En Allah weet het best.

  Vraag: Mijn vraag heeft te maken met de verdeling van Tawh'ied in drie categorieën. Is er enig bewijs daarvoor?

  Antwoord: Alle lof is voor Allah.

  Deze verdeling is genomen door onderzoek en analyse. Nadat de geleerden de teksten van het Boek van Allah en de Soennah van Zijn boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) analyseerden, werd dit duidelijk voor hen. Sommige van hen voegde er een vierde categorie aan toe, wat Tawh'ied al-Moetaaba'ah is (Eenheid betreffende het volgen). Dit alles is afgeleid van onderzoek en analyse.

  Degene die nadenkt over de betekenissen van de Qor-aan zal ongetwijfeld vinden dat het verzen bevat die opleggen dat toewijding van aanbidding alleen en oprecht voor Allah dient te zijn. Dit is Tawh'ied al-Oeloehiyyah (Eenheid van de Goddelijke Aard). En hij zal verzen vinden die aanduiden dat Allah de Schepper en Voorziener is, dat Hij controle heeft over alle dingen. Dit is Tawh'ied ar-Roeboebieyyah (Eenheid van de Goddelijke Heerschappij), welke de moeshrikoen [degenen die shirk (afgoderij, polytheïsme) begaan] bevestigden, maar dat maakte hen geen moslims. Hij zal ook andere verzen aantreffen die aanduiden dat Allah de meest Mooie Namen en de meest Sublieme Eigenschappen heeft, en dat Hij geen gelijke heeft. Dit is Tawh'ied al-Asmaa-e wa as-Sifaat (Eenheid van de Goddelijke Namen en Eigenschappen), wat ontkend werd door de vernieuwers zoals de Djahamiyyah, Moe'tazilah, antropomorfisten en degenen die in hun voetstappen volgden.

  Antropomorfisme: het toekennen van specifiek menselijke eigenschappen, gedachten en gevoelens aan niet-menselijke wezens of aan levenloze dingen. Antropomorfistische elementen treffen we o.a. aan in de mythologie, in godsdiensten, in sprookjes, in stripverhalen. Ook de geneigdheid van velen om aan dieren menselijke gedachten en gevoelens toe te schrijven, berust op een antropomorfe voorstelling van dieren.>>>

  Er zijn verzen die aanduiden dat het verplicht is om Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) te volgen en alles te verwerpen wat tegen zijn wetten ingaat. Dit is Tawh'ied al-Moetaaba'ah (Eenheid in Volgen). Deze categorisatie is bekend door onderzoek en analyse van de relevante aayaat (verzen van de Qor-aan) en van de Soennah. Bijvoorbeeld, Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “U (alleen) aanbidden wij, en U (alleen) vragen wij om hulp.” [Soerat al-Faatih'ah (1), aayah 5)

  “O mensen! Aanbidt jullie Heer (Allah), Die jullie en degenen vóór jullie heeft geschapen, zodat jullie tot al-moettaqoen (de vromen) zullen gaan behoren.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 21]

  “En jullie ilaah (God) is één ilaah (God – Allah), laa ilaaha illa hoewa [er is geen god (die het recht heeft om aanbeden te worden) behalve Hij), de Erbarmer, de meest Barmhartige.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 163]

  “En Ik (Allah) heb de djinn (geesten) en de mens slechts geschapen om Mij (alleen) te aanbidden. Ik wens geen voorzieningen van hen, en Ik wens niet dat zij Mij voeden. Waarlijk, Allah is de Schenker van onderhoud, de Bezitter van kracht, de Standvastige.” [Soerat ad-Dzaariejaat (51), aayah 56-58]

  “Waarlijk, jullie Heer is Allah, Die de hemelen en de aarde in zes Dagen schiep. Vervolgens besteeg (istawa) Hij de Troon (werkelijk op een manier dat bij Zijn Hoogheid past). Hij doet de nacht de dag bedekken, die hem haastig najaagt; en (Hij schiep) de zon, de maan en de sterren onderworpen aan Zijn Bevel. Voorzeker, scheppen en bevelen zijn aan Hem voorbehouden. Gezegend is Allah, de Heer van de ‘aalamien (der werelden: mensheid, djinn en alles wat bestaat)!” [Soerat al-A'raaf (7), aayah 54]

  “…niets is aan Hem gelijk, en Hij is de Alhorende, de Alziende.” [Soerat as-Shoeraa (42), aayah 11)

  “Zeg (O Moh'ammed): ‘Hij is Allah, (de) Enige. Allaah-oes-Samad (Allah de Onafhankelijke, alle schepselen hebben Hem nodig). Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niemand is gelijkwaardig aan of vergelijkbaar met Hem.'” [Soerat al-Ikhlaas (112), aayah 1-4]

  “Zeg (O Moh'ammed tegen de mensheid): ‘Als jullie (werkelijk) van Allah houden, volg mij dan (d.w.z. accepteer het Islamitische monotheïsme, volg de Qor-aan en de Soennah), Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven…'” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 31]

  “Zeg: ‘Gehoorzaam Allah en gehoorzaam de boodschapper!' En als jullie je afwenden: hij (boodschapper Moh'ammed) is slechts verantwoordelijk voor waar hij mee belast is (d.w.z. het verkondigen van Allah's Boodschap) en jullie zijn verantwoordelijk voor waar jullie mee belast zijn. Indien jullie hem gehoorzamen, zullen jullie op de rechte leiding zijn. En de boodschapper is slechts verantwoordelijk voor de duidelijke verkondiging.” [Soerat an-Noer (24), aayah 54]

  En er zijn vele verzen die deze categorisatie aanduiden.

  In de ah'aadieth (overleveringen):

  De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd, volgens de h'adieth van Moe'aadz over wiens authenticiteit men het eens is (al-Boekhaarie, 2856; Moeslim, 30): “Het is het recht van Allah op Zijn dienaren dat zij Hem aanbidden en niets met Hem associëren.”

  En hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Eenieder die sterft terwijl hij (iets of iemand) anders dan Allah aanriep als een rivaal voor Allah, zal de Hel binnengaan.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 4497; Moeslim 92.)

  En hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei tegen de engel Djibriel (vrede zij met hem), toen hij hem vroeg over Islaam: “Het betekent het aanbidden van Allah en niets met Hem associëren, de voorgeschreven gebeden bidden, de verplichte zakaah betalen…” (al-Boekhaarie, 50; Moeslim 9.)

  En hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Eenieder die mij gehoorzaamt gehoorzaamt Allah, en eenieder die mij ongehoorzaam is is ongehoorzaam tegenover Allah.” (al-Boekhaarie, 2957; Moeslim 1835.)

  En hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Iedereen van mijn oemmah (gemeenschap) zal het Paradijs binnengaan, behalve degenen die weigeren.” Er werd gezegd: “O boodschapper van Allah, wie zijn degenen die weigeren?” Hij zei: “Eenieder die mij gehoorzaamt zal het Paradijs binnengaan en eenieder die mij ongehoorzaam is heeft geweigerd.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie in zijn Sah'ieh', 7280.)

  En er zijn vele vergelijkbare ah'aadieth.

  Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “God is Degene Die aanbeden en gehoorzaamd wordt. God is Degene van Wie gehouden wordt, en Degene van Wie gehouden wordt verdient aanbeden te worden. De reden waarom Hij verdient om aanbeden te worden is vanwege Zijn Eigenschappen die aanduiden dat Hij de meest Geliefde is aan Wie de volledige overgave toebehoort.”

  En hij zei: “God is Degene van Wie gehouden wordt en Die aanbeden wordt, van Wie harten houden, aan Wie zij zich overgeven, tegenover Wie zij zich nederig opstellen, Die zij vrezen en vertrouwen, tot Wie zij zich keren in tijden van moeilijkheid, Hem aanroepen met betrekking tot hun aangelegenheden, hun vertrouwen plaatsen in Hem met betrekking tot hun belangen, toevlucht zoeken bij Hem, rust vinden in het gedenken van Hem en gemoedsrust in het houden van Hem. Dat is alleen voor Allah, daarom is de uitdrukking laa ilaaha ill-Allaah [er is geen god (die het recht heeft om aanbeden te worden) behalve Allah] de meest waarheidsgetrouwe spraak. Degenen die dit geloven zijn de mensen van Allah en Zijn groep, en degenen die het ontkennen zijn Zijn vijanden die onderworpen worden aan Zijn woede en wraak. Als een persoon dit recht vervuld zal zijn volledige situatie goed zijn, en als hij faalt om dit te bereiken dan zijn zijn kennis en daden onvermijdelijk verdorven.”

  We vragen Allah om alle moslims, leiders en onderdanen, te helpen om Zijn religie te begrijpen, om er standvastig aan vast te houden, om oprecht tegenover Allah en Zijn dienaren te zijn, en om op te letten op hetgeen Allah verboden heeft, want Hij is instaat om dat te doen. Moge Allah onze profeet Moh'ammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

  Zie Madjmoo' Fataawa wa Maqaalaat Moetanawwi'ah li Samaahat al-Sheikh Ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn), 6/215.

  Het verdelen van tawh'ied in categorieën

  Vraag: ik hoorde van enkele goed geïnformeerde broeders over tawh'ied en de categorieën dat Sheikh oel-Islaam Taqi`oed-Dien Ibn Taymiyyah (rah'imahoellaah) tawh'ied in 2 categorieën verdeelde (d.w.z. Tawh'ied ar-Roeboebiyyaah en Tawh'ied al-Asmaa-e was-Sifaat). Kloppen deze beweringen? Verdeelde sheikh Moh'ammad ibn Ibraahiem (rah'imahoellaah) het in 4 categorieën? En tenslotte, verdeelde sheikh Salieh al-Fawzaan tawh'ied in 4 categorieën?

  Antwoord: alle lof is voor Allah.

  Ten eerste:

  We moeten het principe begrijpen dat zegt dat er niets mis is met het gebruiken van nieuwe terminologie. Dit principe is algemeen bekend onder de foeqahaa-e en geleerden van oesoel. Ibn al-Qayyim (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Er is niets mis met nieuwe concepten en nieuwe woorden, tenzij er iets slechts aan hen is.” (Madaaridj al-Saalikien, 3/306)

  Ten tweede:

  De vroegere geleerden hebben de regelgevingen van de Sharie'ah gecategoriseerd. Dit is alleen gedaan om het gemakkelijker te maken om de teksten en regelgevingen van de Sharie'ah te begrijpen, vooral omdat de tijd voorbij gaat en kennis betreffende de Arabische taal zwakker wordt en de taal gemengd raakt met buitenlandse talen.

  De geleerden achtten het wijs om principes, kwesties en categorieën uiteen te zetten om het gemakkelijker te maken om te brijpen. Er is hier niets verkeerds aan, in feite is het iets goeds omdat het de kennis meer toegankelijk maakt voor de moslims. Al-Shaafi'ie zette de principes van fiqh uiteen en zijn categorisatie ervan werd met open armen ontvangen en gevolgd door de geleerden van oesoel die uitleg schreven over wat hij zei en zij voegden er aan toe. Dit geschiedde met alle takken van Islamitische kennis zoals tadjwied (recitatieregels voor de Qor-aan), Qor-aan en anderen, inclusief tawh'ied.

  Ten derde:

  Met betrekking tot wat de vragensteller noemt, dat sheikh al-Islaam (Ibn Taymiyyah) tawh'ied verdeelde in twee categorieën en sheikh Moh'ammed ibn Ibraahiem het verdeelde in vier, zoals sheikh Saalih' al-Fawzaan, daar is niets mis mee. We zullen dit uitleggen.

  Sommige geleerden zeiden dat tawh'ied verdeeld kan worden in twee categorieën:

  1. Tawh'ied al-Ma'rifah wa'l-Ithbaat (Eenheid betreffende kennis en bevestiging): wat het geloven in het berstaan van Allah en in Zijn Heerschappij en Zijn Namen en Eigenschappen omvat.

  2. Tawh'ied al-Qasd wa al-Talab (Eenheid betreffende object en doel), wat het geloven in de goddelijke aard van Allah omvat.

  Met betrekking tot degenen die tawh'ied verdelen in drie categorieën, zij leggen de vorige categorisatie gedetailleerder uit en maakten het gemakkelijker om te begrijpen. Aldus zeiden zij dat tawh'ied verdeeld wordt in drie categorieën:

  1. Tawh'ied al-Roeboebieyyah (Eenheid van goddelijke Heerschappij), wat het geloof in het bestaan van Allah omvat.

  2. Tawh'ied al-Oeloehiyyah (Eenheid van de goddelijke aard) of Tawh'ied al-‘Ibaadah (Eenheid van aanbidding) – zij betekenen hetzelfde.

  3. Tawh'ied al-Asmaa-e wa al-Sifaat (Eenheid van de goddelijke Namen en Eigenschappen).

  Vervolgens waren er enkele geleerden die aan deze categorisatie toevoegden en zeiden dat tawh'ied verdeeld kan worden in vier categorieën:

  Geloof in het bestaan van Allah.

  Geloof in de Heerschappij van Allah.

  Geloof in de Goddelijkheid van Allah.

  Geloof in de Namen en Eigenschappen van Allah.

  Zoals we kunnen zien is er niets mis met deze categorisatie zolang als het niet naar iets verwijst dat onjuist is en er niets foutiefs is met de terminologie. Deze categorisatie is er alleen maar om het gemakkelijker te begrijpen. Hoe meer tijd er verstreek, hoe minder mensen begrijpen, en de geleerden moeten dingen gemakkelijker en eenvoudiger maken.

  Samenvattend kunnen we zeggen dat er niets mis is met wat de vragensteller noemde, omdat het verdelen van tawh'ied in twee categorieën alles omvat wat door anderen in detail is uitgelegd. Degenen die het verdelen in drie of vier categorieën legden gedetailleerd uit wat op een beknopte manier genoemd is door degenen die het in twee categorieën verdeelden.

  Maar allen zijn het eens dat tawh'ied alle dingen omvat die zij noemden.

  Er is niets mis met deze categorisatie en dit gebruik van terminologie, op voorwaarde dat het niet naar enig probleem lijdt, zoals het buiten beschouwing laten van de concepten die deel uitmaken van tawh'ied of het introduceren van ideeën die er niets mee te maken hebben.

  Er kan een tijd komen dat het nodig is om het verder uit te leggen waardoor de geleerden het met meer categorieën zullen verduidelijken om het gemakkelijker te maken om te begrijpen.

  Nu volgt een beknopte uitleg van wat bedoeld wordt met de drie categorieën van tawh'ied.

  Geloof in Goddelijke Heerschappij (roeboebieyyah): dit betekent het geloven dat Allah de Enige is Die schept, leven en dood geeft, etc.

  Geloof in de goddelijke aard (oeloehiyyah): dit betekent het geloven dat Allah de Enige is aan Wie de mensen hun woorden en daden zouden moeten wijden, zowel innerlijk als uiterlijk. Dus niemand dient aanbeden te worden behalve Hij, geprezen en verheven is Hij.

  Geloof in de Namen en Eigenschappen van Allah (al-asmaa-e wa al-sifaat): wat betekent het bevestigen wat Allah voor Zichzelf heeft bevestigd aan namen en eigenschappen, en elke eigenschap ontkennen waarvan Allah gezegd heeft dat ze niet tot Hem behoren, zonder enig van Zijn eigenschappen te ontkennen of enig van Zijn eigenschappen te vergelijken met de eigenschappen van enig van Zijn schepping.

  Ten vierde:

  De verdeling van tawh'ied door de geleerden in deze categorieën is niets nieuw, het was al bekend in de derde en vierde eeuw AH, zoals genoemd is door sheikh Bakr Aboe Zayd, een lid van de Raad van Oudere Geleerden, in zijn boek al-Radd ‘ala al-Moekhaalif. Deze categorisatie is ook overgeleverd van Ibn Djarier al-Tabarie en andere geleerden.

  Echter, wat de vragensteller noemde, dat sheiykh al-Islam Ibn Taymiyyah tawh'ied verdeelde in twee categorieën – Tawh'ied al-Roeboebieyyah (Eenheid van goddelijke Heerschappij) en Tawh'ied al-Asmaa-e wa al-Sifaat (Eenheid van de goddelijke namen en eigenschappen) – is niet correct. Hij verdeelde het in twee categorieën welke waren Tawh'ied al-Ma'rifah wa'l-Ithbaat (Eenheid van kennis en bevestiging) en Tawh'ied al-Qasd wa'l-Talab (Eenheid van object en doel), waarvan de eerste Tawh'ied al-Roeboebiyyah en Tawh'ied al-Asmaa-e wa'l-Sifaat omvat.

  Zie Madjmoe' al-Fataawa, 15/164; al-Fataawa al-Koebra, 5/250

  En Allah weet het best.

  Zie ook: de Nederlandse vertaling van Kietaaboe t-tawh'ied - (het monotheïsme boek), geschreven door sheikh drs. Saalih' ibn Fawzaan ibn ‘Abdiellaah al-Fawzaan, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah.

 3. #3
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2010
  Berichten
  130
  Reputatie Macht
  10
  Over de belangrijkheid van tawh'ied (monotheïsme)

  Door: Jamaal ud-Deen az-Zarabozo

  Vertaald en bewerkt door Aboe Yoesoef voor

  1) Waarlijk, Allah de Verhevene schiep deze wereld en alles wat er in is om Hem alleen te aanbidden. Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “En Ik (Allah) schiep de djinn (geesten) en de mensheid niet behalve om Mij (alleen) te aanbidden.” [Soerat adz-Dzaariyaat (51), aayah 56]

  Hij zond boodschappers om de mensen op te roepen tot tawh'ied, en de Edele Qor-aan schenkt in bijna elk hoofdstuk aandacht aan de ‘aqiedah (geloofsleer) van tawh'ied en het legt het kwaad en de schade uit van shirk (polytheïsme, afgoderij) voor zowel het individu als de samenleving. Shirk is de reden voor vernietiging/ondergang in dit leven en de reden voor eeuwige vernietiging/ondergang in het Vuur van het Hiernamaals – de Hel.

  2) Waarlijk, alle boodschappers begonnen hun oproep met tawh'ied, wat zij opgedragen werden door Allah de Verhevene om aan de mensen mede te delen. Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “En Wij zonden geen enkele boodschapper vóór jou (O Moh'ammed) behalve dat Wij aan hem openbaarden: laa ilaaha illa Ana [er is geen god (die het recht heeft om aanbeden te worden) behalve Ik (Allah)], dus aanbid Mij (alleen en niemand anders).” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 25]

  De profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) bleef in Mekkah gedurende 13 jaar terwijl hij zijn mensen opriep tot de tawh'ied van Allah, en hij riep op tot Hem alleen zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen. Het was met betrekking tot deze kwestie dat Allah de Verhevene het volgende vers aan Zijn edele boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) openbaarde: “Zeg: ‘Ik roep alleen mijn Heer aan en ik ken Hem in niets deelgenoten toe.'” [Soerat al-Djinn (72), aayah 20]

  De edele boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) voedde zijn metgezellen op tawh'ied op vanaf hun kindertijd en hij zei tegen de zoon van zijn oom, zijn neef ‘Abdoellaah ibn ‘Abbaas: “Als je vraagt, vraag dan Allah, en als je hulp zoekt, zoek dan hulp van Allah.” (h'asan sah'ieh', atTirmidzie)

  Deze tawh'ied is in werkelijkheid de religie van de Islaam, die hierop gebouwd is. En alles anders dan dit wordt niet geaccepteerd door Allah de Verhevene, die zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “En eenieder die een religie zoekt anders dan Islaam, het zal nooit van hem geaccepteerd worden, en in het Hiernamaals zal hij een van de verliezers zijn.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 85]

  De Islaam is de religie van Allah de Verhevene die door alle profeten en boodschappers verkondigd is, en geen andere religie wordt door Hem geaccepteerd, want alle andere religies zijn veranderde vormen van de oorspronkelijke religie, namelijk de Islaam: overgave aan God. Dit betekent echter niet dat het oorspronkelijke “Jodendom” en het oorspronkelijke “Christendom” volledig verworpen zullen worden en dat de vroegere “joden” en “christenen” allemaal naar de Hel gaan. Jodendom, Christendom, joden en christenen, zijn slechts door mensen verzonnen namen, want hun profeten, die ook de profeten van de Islaam zijn, waren allemaal moslims (degenen die zich overgeven aa n Allah) en zij verkondigden ook de Islaam. Zij riepen hun mensen op tot tawh'ied (de Eenheid van Allah) en waarschuwden hen voor shirk (afgoderij).

  3) Waarlijk, Allah's boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) onderwees zijn metgezellen om hun uitnodiging van de mensen te beginnen met tawh'ied. Aldus zei hij tegen Moe'aadz ibn Djabal (moge Allah tevreden zijn met hem) toen hij hem naar Jemen zond: “Laat dus het eerste waar je hen toe oproept de getuigenis zijn dat ‘niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en dat Moh'ammed de boodschapper is van Allah.'” En in een andere overlevering: “…dat zij Allah alleen aanbidden.” (al-Boekhaarie en Moeslim)

  4) Tawh'ied wordt uitgedrukt in de getuigenis (shahaadah) dat ‘niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en dat Moh'ammed de boodschapper is van Allah.' De betekenis is dat er niemand is die waardig is en het verdient om aanbeden te worden behalve Allah, en dat er geen aanbidding is behalve waarmee de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) kwam - d.w.z. zijn Soennah (wettige manieren). Het is deze getuigenis die er voor zorgt dat een ongelovige de Islaam binnentreedt (mits men oprecht is in deze getuigenis), aangezien het de sleutel tot het Paradijs is. En degene die hiervan getuigt en hierin gelooft, gaat het Paradijs binnen zolang hij het niet ongeldig maakt door shirk of een woord van ongeloof.

  5) De ongelovige Qoeraysh boden de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) koningschap, rijkdom, vrouwen en andere zaken aangaande de genietingen van dit leven aan in ruil voor zijn verlating van de oproep tot tawh'ied, en het afstand nemen van de ontkenning van hun afgoden. Maar hij verlangde dat niet van hen. Integendeel, hij ging door met zijn oproep en onderging de hevige aanval samen met zijn metgezellen, totdat de oproep tot tawh'ied na 13 jaar zegevierend was, waarna Mekkah (zonder bloedvergieten) veroverd werd en de afgodsbeelden vernietigd werden. De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) reciteerde (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “De Waarheid is gekomen en de valsheid is ten onder gegaan. Waarlijk, de valsheid gaat (altijd) ten onder.” [Soerat al-Israa-e (17) , aayah 81]

  Waarheid in deze aayah verwijst naar het Islamitische monotheïsme of de Qor-aan, en valsheid (baatil) verwijst naar shaytaan (satan) of polytheïsme. En Allah weet het best.

  6) Tawh'ied is de hoofdbezigheid en voornaamste zorg van een moslim in zijn leven, dus begint hij zijn leven met tawh'ied en hij eindigt zijn leven met tawh'ied. Zijn taak in het leven is om tawh'ied te bevestigen en om de oproep tot tawh'ied te verrichten, aangezien tawh'ied de gelovigen verenigt en hen samenbrengt op de verklaring van tawh'ied. Dus vragen we Allah de Verhevene – Die geen deelgenoten heeft – dat de verklaring van tawh'ied (laa ilaaha illallaah) onze laatste woorden zijn in deze wereld, en we vragen Hem om alle moslims te verzamelen op de verklaring van tawh'ied.

  O broeders en zusters, “…keer (berouwvol) tot jullie Heer en onderwerp jullie aan Hem (in Islaam) #…” [Nederlandstalige interpretatie van de betekenis van soerat az-Zoemar (39), aayah 54]

  Dit was ook de boodschap die Jezus (vrede zij met hem) predikte, namelijk Islaam: overgave aan God; “…Onderwerp u aan God, maar bied weerstand aan de duivel…” (Jacobus 4:7)

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •