We huilen om wereldse zaken maar we moeten huilen om....SHAYKH HUSAYN AL-' AWAAYISHAH
Samengevat,bewerkt en vertaald door: umm sadjaad
(* Deze Shaykh was een leerling van Shaykh Naasiruddeen al-Albaannee.)


We ervaren in onszelf en zien bij vele Moslims om ons heen dat de slechte dingen die we doen onze harten beïnvloeden. Hoe merken we dat? We bidden met automatisme; zonder er iets bij te VOELEN; zonder dat tranen over onze wangen rollen, waar blijven onze tranen en onze rillingen bij het horen van de woorden van Allaah?
Hoeveel keren per dag of per week of per maand huil je voor Allaah?

Vanuit liefde en vanuit vrees voor Hem vanuit verlangen naar Hem en in berouw en om vergeving smekend? Hoe vaak?

In soerah az-Zumar 39:23 zegt Allaah:
DAN VERZACHTEN HUN HUIDEN EN HUN HARTEN DOOR DE HERINNERING AAN
ALLAAH.

En in soerah Maryam 19:58 zegt Allaah over de profeten en degenen
die Hij heeft geleidt en gekozen:
....WANNEER DE VERZEN VAN AR-RAHMAAN VOOR HEN WERDEN GERECITEERD
VIELEN ZIJ NEER IN SUDJUD EN HUILDEN...


Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat Rasuu***laah (sallalahoe alahi wasalam) heeft gezegd:
"Aan zeven (mensen) zal de Schaduw van Allaah worden geschonken op de Dag wanneer er geen andere schaduw is dan die van Hem:
1. Een goede leider (die vast houdt aan de Quran en de soennah),
2. Een jongeling die opgegroeid is met het aanbidden van Allaah,
3. Iemand wiens hart met de moskee verbonden is,
4. Twee mensen die elkaar omwille van Allaah lief hebben en op die manier naar en uit elkaar gaan,
5. Een man die door een mooie vrouw die aanzien heeft wordt verleidt, en zegt:
"Ik vrees Allaah." (hij zegt dit of met de tong of met het hart; de vrouw die knap is en aanzien heeft wordt genoemd omdat zij meer begeerd wordt en moeilijker te krijgen is.)
6. Iemand die in het geheim sadaqah geeft zodat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand gegeven heeft.
7. En iemand wiens ogen zich met tranen vullen wanneer hij Allaah in eenzaamheid herinnert."
Verzameld door al-Bukharie, Muslim en anderen. Zie Saheeh at-Targheeb (1/201)

Abu Umaamah heeft overgeleverd dat Rasuu***laah (sallalahoe alahi wasalam.) zei: "Er is niets meer geliefd bij Allaah de Meest Verhevene dan de twee druppels en de twee kenmerken:
Een traandruppel die gehuild wordt vanwege vrees voor Allaah de Meest Verhevene en een bloed druppel die vergoten wordt voor de Zaak van Allaah de Meest Verhevene.
En wat de twee kenmerken betreft; dat is het verdragen/doorstaan voor de Zaak van Allaah en de ander is datgene wat ontvangen wordt bij het uitvoeren van een verplichting die Allaah heeft bevolen."
Verzameld door at-Tirmidhee; hadith hasan. Zie al-Mishkaat en Saheeh at-Targheeb.


'Uthmaan heeft gezegd dat Rasuu***laah (sallalahoe alahi wasalam.) heeft gezegd: "Toobah* is voor ieder die zijn tong onder controle houdt, wiens huis voldoende voor hem is
(d.w.z.: dat hij er tevreden mee is) en die om zijn fouten huilt." At-Tabaraanie in al-Awsat as-Sagheer.
Al-Albaannee heeft hem hasan verklaard in Saheeh at-Targheeb

*In een andere hadith zei hij (sallalahoe alahi wasalam): "Toobah is een boom in het Paradijs; eronder doorgaan duurt 100 jaren lang en de kleding van de mensen van het Paradijs worden uit de extracten ervan gemaakt."Ahmad; hadith hasan in as-Saheehah.
HUILEN IS EEN RAHMA DIE ALLAAH IN DE HARTEN VAN ZIJN DIENAREN STOPT

Usaamah Bin Zayd heeft gezegd:
"We waren met de Profeet (sallalahoe alahi wasalam) toen een van zijn dochters hem via een boodschapper liet roepen, vertellende dat haar kleine kind of haar zoon stervende was.
Dus vertelde de Profeet de Boodschapper:

"Ga terug naar haar en laat haar weten dat wat Allaah neemt en geeft aan Hem toe behoort en dat alles een bepaalde tijd heeft, dus laat haar geduldig zijn en Allaah's beloning in het Hiernamaals verwachten." Later kwam de boodschapper terug bij de Profeet en zei: "Waarlijk zij heeft bij Allaah gezworen dat u bij haar moet komen." Dus stond de Profeet op en Sa'ad ibn 'Ubaadah en Mu'aadh ibn Jabal deden hetzelfde en ook ik ging met hen mee.
De kleine jongen werd naar de Profeet opgetild en liet een kreunend geluid horen, alsof hij zijn laatste adem uit blies.
Hierdoor overstroomden de Profeet's ogen zich met tranen, waardoor Sa'ad vroeg:"Wat is dit O Rasuu***laah (sallalahoe alahi wasalam)?" Hij antwoordde: "Dit is een rahma (genade) die Allaah in de harten van Zijn dienaren heeft gestopt en waarlijk Allaah schenkt genade aan die dienaren van Hem die genadevol zijn."
Al-Bukhaarie en Muslim

Ibn al-Qayyim zei dat er verschillende manieren van huilen zijn:
- huilen vanuit rahma en medelijden,
- huilen vanuit vrees en eerbied,
- huilen vanuit liefde en verlangen,
- huilen vanuit vreugde en geluk,
- vanuit zorgen en ziele smart door pijn en het onvermogen het te dragen,
- vanuit droevigheid,
- vanuit moeheid en zwakte,
- hypocriet huilen; wel tranen in de ogen maar geen gevoelens in het hart,
- gespeeld huilen; zoals bijvoorbeeld een vrouw doet die gehuurd wordt om nep te hui¬len en te weeklagen en die ervoor betaald wordt,
- huilen in overeenstemming met anderen; iemand ziet anderen huilen en begint ook te huilen al weet hij niet waarom zij huilen.
Zaad al-Ma'aad

HET HUILEN VAN DE PROFEET MUHAMMAD (sallalahoe alahi wasalam.)
'Abdullaah ibn Mas'ood heeft overgeleverd: Rasuu***laah (sallalahoe alahi wasalam) vroeg mij:"Reciteer voor mij!" Dus reciteerde ik soerah an-Nisaa' voor hem totdat ik bij het vers kwam 4.41:
HOE ZAL HET DAN ZIJN, WANNEER WIJ VAN IEDERE UMMAH EEN GETUIGE BRENGEN, EN WIJ BRENGEN JOU (O MUHAMMAD) ALS EEN GETUIGE TEGEN DEZE MENSEN?“
Toen keek ik naar hem en waarlijk ik zag zijn ogen met tranen overstroomden!"
Bukharie, Muslim en anderen
De uitleg van dit edele Quran vers vinden we in de hadith overgeleverd door Abu Sa'eed die vertelt dat Rasuu***laah (sallalahoe alahi wasalam.) zei:
"De ene profeet zal met twee mannen komen en een andere met drie mannen en meer of minder dan dat.” Er zal tegen hem worden gezegd: “Heb je de boodschap aan jouw ummah overgebracht?" en hij zal "ja" antwoorden.
Dan zal zijn ummah geroepen worden en er zal tegen hen worden gezegd: "Werd aan jullie de boodschap overgedragen?" en zij zullen "nee" antwoorden.
Dus zal er tegen die profeet worden gezegd: "Wie zal voor jou getuigen?" Hij zal antwoorden: "Muhammad en zijn ummah." Dus zal de ummah van Muhammad geroepen worden en gevraagd worden: "Werden jullie hierover geïnformeerd?" en zij zullen antwoorden:"Ja." Dus zal er gevraagd worden: "Hoe kwamen jullie erover te weten?" en zij zullen antwoorden:"Onze Profeet (sallalahoe alahi wasalam) liet ons weten dat de profeten voor hem de boodschap hebben overgedragen en wij geloven hem."

Hij (Abu Sa'eed) zei: "Dat is dus wat Allaah bedoelt wanneer Hij in de Qur'aan zegt (in Al-Baqarah 2:143):
EN DUS HEBBEN WIJ JULLIE TOT EEN UMMAH GEMAAKT DIE VOOR DE MENSHEID
ZAL GETUIGEN EN DE BOODSCHAPPER (sallalahoe alahi wasalam) ZAL EEN GETUIGE VOOR JULLIE ZIJN.”
Verzameld door Ibn Maajah. Ahmad, en al-Bukharie in as-Saheehah


'Alie radialahoe anhoe heeft overgeleverd:
"Wij hadden op de dag van Badr geen paardrijder bij ons, behalve al-Miqdaad; iedereen van ons sliep, behalve Rasuu***lasah (sallalahoe alahi wasalam) die onder een boom bad en huilde tot aan de morgen."
Saheeh in Saheeh at-Targheeb wat Tarheeb

'Abdullaah ibn 'Amr zei:
"Op een dag tijdens het leven van Rasuu***laah (sallalahoe alahi wasalam) kwam er zonsverduistering, dus stond hij (sallalahoe alahi wasalam) op en bad zolang dat het leek alsof hij niet naar rukuu' zou gaan, toen ging hij zolang in de rukuu' dat het leek alsof hij zijn hoofd niet zou heffen, toen bleef hij zolang in die positie dat het leek alsof hij niet in sujud zou gaan, toen maakte hij sujud en hij bleef zolang in die positie dat het leek alsof hij zijn hoofd niet zou gaan opheffen,
toen hief hij zijn hoofd en het leek alsof hij niet opnieuw in sujud zou gaan, toen maakte hij sujud en het leek alsof hij zijn hoofd niet opnieuw zou opheffen.
Toen begon hij zwaar te ademen en te huilen, zeggende:

"Heer, heeft U mij niet beloofd dat U hun niet zal straffen zolang ik te midden van hen ben? Heer, heeft U mij niet beloofd dat U hen niet zal straffen zolang zij U om vergeving vragen en wij smeken U om vergeving?" Toen hij twee rak'ah beëindigd had was de
zonsverduistering opgehelderd en hij stond op en prees en loofde Allaah en zei toen: "De zon en de maan zijn van de tekenen van Allaah, ze verduisteren niet vanwege iemands dood of geboorte.
Dus wanneer jullie ze zien verduisteren haast jullie dan met het herinneren van Allaah."
An-Nasaa'ie in salaat il- khusoof. Zie ook Saheeh aboo Daawood
Al-Baraa ibn 'Aazib heeft overgeleverd:
Terwijl wij met Rasuu***laah sallalahoe alahi wasalam() waren, keek hij plotseling richting een groep mensen en zei: "Waarom hebben zij zich daar verzameld?" Er werd gezegd:

"Om een graf te graven." Rasuu***laah (sallalahoe alahi wasalam) ging snel samen met zijn metgezellen op weg totdat hij bij het graf kwam, toen knielde hij er bij neer en ik keerde mijn gezicht naar hem om te zien wat hij deed. Hij (sallalahoe alahi wasalam) huilde tot de aarde nat met zijn tranen werd en hij keerde zich naar ons en zei: "O mijn broeders, bereid jullie voor op een dag zoals deze."
Abu Dawood, an-Nasaa'ee en at-Tirmidhee in ash-Shamaa'il en al-Haafidh in al- Fath
Saheeh verklaard in at-Targheeb wat TarheebHET HUILEN VAN DE METGEZELLEN
Al-'Irbaad ibn Saariyah heeft gezegd:

"Rasuu***laah (sallalahoe alahi wasalam) gaf ons een diepzinnige waarschuwing die onze harten deed trillen en onze ogen liet tranen. Dus zeiden we:

"O Boodschapper van Allaah (sallalahoe alahi wasalam.), het is alsof u ons een afscheidspreek geeft, dus adviseer ons." Hij (sallalahoe alahi wasalam) antwoordde: "Ik adviseer jullie om Godsvrees te hebben, te horen en te gehoorzamen, zelfs wanneer een Ethiopische slaaf de leiding over jullie heeft. (behalve als een leider ongeloof begaat bron riyaad oes salihien)
En diegene van jullie die lang genoeg leeft zal veel verscheidenheid zien.
Dan is het jullie taak om aan mijn soennah vast te houden en de soennah van de rechtgeleide galiefen. En bijt erop met jullie kiezen.
Pas op voor nieuw toegevoegde zaken, want waarlijk, iedere bid'ah is een misleiding."
Aboo Dawood, at-Tirmidhee, Ibn Maajah e.a

Anas heeft overgeleverd:
”Rasuu***laah (.sallalahoe alahi wasalam) gaf ons een toespraak op een manier zoals we nog nooit eerder hadden gehoord. Hij zei: "Als jullie zouden weten wat ik weet zouden jullie minder lachen en meer huilen!" De metgezellen bedekten hun gezichten en huilden en snuifden."
(d.w.z.: zij maakten het geluid van huilen zonder te snikken.)

Het Arabische woord "khaneen" is hier gebruikt; wat een geluid dat uit de neus komt betekent (of uit de borst als je "haneen"zegt.)
Al-Bukharie en Muslim

Abu Bakr's recitatie in het gebed kon men niet goed horen vanwege zijn buitenmatige gehuil, zoals blijkt uit een hadith van 'A'ishah, die zei:
Tijdens zijn ziekte zei Rasuu***laah (sallalahoe alahi wasalam.): "Zeg Abu Bakr dat hij het gebed moet leiden." 'A'ishah zei: "Ik zei tegen Rasuu***laah (sallalahoe alahi wasalam.) dat waarlijk, als Abu Bakr in jouw plaats staat (om de mensen in gebed te leiden), de mensen niet in staat zullen zijn om hem te horen vanwege zijn buitenmatige gehuil....."
Al-Bukharie

In een andere overlevering staat: "Inderdaad Abu Bakr is een man met zachte gevoelens; als hij jouw plaats inneemt zal hij er niet toe in staat zijn om de mensen in gebed te leiden."
Al-Bukharie

Het huilen van 'Umar kon tot in de laatste gebedsrijen worden gehoord, zoals blijkt uit een overlevering van 'Abdullaah ibn Shaddaad, die zei: "Ik hoorde het snuffen van 'Umar vanuit de laatste rijen, terwijl hij het vers van de Qur'aan reciteerde:
IK KLAAG ALLEEN OVER MIJN VERDRIET EN LEED BIJ ALLAAH
Soerah Yoesuf 12:86/ Sahih al Bukharie

Haanie de bevrijde slaaf van 'Uthmaan heeft overgeleverd:
"Toen 'Uthmaan ibn 'Affaan bij een graf stond huilde hij totdat zijn baard nat was.
Dus werd er tegen hem gezegd: "Waarlijk, je noemt het Paradijs of de Hel en je huilt niet, maar je huilt hier wel bij?" Hij antwoordde: "Waarlijk, Rasuu***laah (sallalahoe alahi wasalam) heeft gezegd: "Waarlijk, het graf is de eerste verblijfplaats in het Hiernamaals; wanneer iemand erin beschermd wordt zal dat wat volgt makkelijker voor hem zijn.
En als iemand er niet in beschermd is zal dat wat volgt nog moeilijker zijn." Hij (sallalahoe alahi wasalam) zei ook: "Ik heb nooit een gruwelijker aanblik gezien dan het graf."
At-Tirmithie en Ibn Maajah. Hadith hasan

Anas radialahoe anhoe heeft overgeleverd:
"Abu Bakr zei na de dood van Rasuu***laah (sallalahoe alahi wasalam) tegen 'Umar: "Laten we gaan en Umm Aiman (die de Profeet vanaf dat hij klein was had verzorgd) bezoeken, omdat Rasuu***laah (sallalahoe alahi wasalam) haar altijd bezocht. Nadat ze haar bezocht hadden en wilden vertrekken begon ze te huilen, dus vroegen ze haar: "Wat maakt jou aan het huilen? Is dat wat bij Allaah is niet beter voor Rasuu***laah (sallalahoe alahi wasalam)?" Dus antwoordde ze: "Ik huil niet omdat ik me niet bewust ben dat, dat wat bij Allaah is beter voor Rasuu***laah (sallalahoe alahi wasalam) is, maar ik huil omdat de openbaring vanuit de hemelen gestopt is. "Dit bewoog hen tot tranen, dus begonnen zij allebei met haar mee te huilen."
Sahih Muslim

HET PAD RICHTING HUILEN VANUIT GODSVREES...
In soerah Al-Baqarah 2.282 zegt Allaah:
HEB GODSVREES EN ALLAAH LEERT JULLIE
WA ATTAQOELLAAH WA YOE'ALLI MOEKOEM ALLAAH

In Rooh al-Ma'aanee staat hierover: "Attaqoellaah" in wat Hij jullie bevolen heeft en wat Hij jullie verboden heeft.

"Allaah leert jullie" Zijn wetten, die jullie beste interesses bevat; en huilen is een deel daarvan.

Allaah zegt in soerah al 'Ankaboet 29.69:
EN WAT DEGENEN BETREFT DIE HARD VOOR ONZE ZAAK STRIJDEN, WIJ ZULLEN HEN ZEKER NAAR ONZE WEGEN LEIDEN
En huilen behoort daartoe


Anas heeft overgeleverd dat Rasuu***laah(sallalahoe alahi wasalam) heeft gezegd:
Drie soorten mensen zullen de zoetheid van imaan proeven:
- Degene die meer van Allaah en Zijn boodschapper houdt dan van wie dan ook,
- Degene die een ander lief heeft omwille van Allaah,
- En degene die het haat om naar ongeloof te keren zoals hij het haat om in het vuur te komen.

"En huilen behoort tot deze zoetheid van imaan. Al-Bukhaarie en Muslim

In het hieronder genoemde vers uit soerah al-'Israa 17.107 zegt Allaah:
'Abdul A'laa al-Taymee heeft over dit vers gezegd:

"Aan degene aan wie kennis is gegeven die hem niet doet huilen, is duidelijk geen kennis gegeven waar hij profijt van heeft, want Allaah, de Meest Verhevene heeft degene die kennis heeft, beschreven als:

ZEG: GELOOF ERIN (in de Qur'aan) OF GELOOF ER NIET IN,

WAARLIJK! DEGENEN AAN WIE VOORHEEN KENNIS WERD GESCHONKEN, VALLEN
NEDERIG IN SUJUD WANNEER DE VERZEN ERUIT AAN HEN WORDEN
VOORGELEZEN, EN ZEGGEN: "SUBHAANALLAAH! WAARLIJK DE BELOFTE VAN ONZE
HEER MOET WORDEN VERVULD. "EN ZIJ VALLEN NEER OP HUN GEZICHTEN,
HUILEND EN HET VOEGT IETS TOE AAN HUN NEDERIGHEID.


Abu Dharr heeft overgeleverd dat Rasuu***laah (sallalahoe alahi wasalam) heeft gezegd:
"Ik kan zien wat jullie niet zien, en ik kan horen wat jullie niet horen.

Waarlijk de lucht kreunt (het enorme aantal engelen maken de lucht zwaar zodat het kreunt) en het heeft recht om zo te doen.
Er is geen gebied gelijk aan de grootte van vier vingers of een engel doet er sujud in. Wallaahi! Als jullie zouden weten wat ik weet zouden jullie minder lachen en meer huilen en jullie zouden niet van jullie vrouwen in jullie bedden genieten, maar eerder naar de heuvels komen om vurig voor Allaah te bidden en Hem te smeken."
Ahmad en at-Tirmithie, Ibn Maajah en anderen Hasan

Onze plezieren en genot verhinderen ons om tranen te huilen en onze harten gevoelig te laten zijn. Wanneer we de dood overdenken en angst hebben voor een slechte bestemming zullen we gaan huilen als het goed is vanuit Godsvrees.

Het denken aan de dood vermindert genot; Rasuu***laah (.sallalahoe alahi wasalam) heeft gezegd:
"Vermeerder het herinneren van de vernietiger van alle plezieren; de dood. Want waarlijk, degene die het zich herinnert terwijl hij het moeilijk heeft voelt er verlichting door....."
an Nasaa'ie at-Tirmithie, Ibn Maajah en anderen Sahih

Ibn 'Umar heeft overgeleverd:
"Ik was samen met Rasuu***laah (sallalahoe alahi wasalam.) toen een man van de ****** bij Rasuu***laah (sallalahoe alahi wasalam.) kwam en hem met de salaam groette en toen zei: "O Rasuu***laah, wie van de gelovigen zijn de besten?" Hij antwoordde: "Degenen die het beste karakter hebben." Toen vroeg hij: "Wie van de gelovigen zijn het meest intelligent?" Hij antwoordde: "Degenen die het meest aan de dood denken en die het beste zijn voorbereid op wat daarna volgt."
Hasan verklaard door al Albaanie in as Saheehah

Denk niet dat de dood ver weg is, want Rasuu***laah (sallalahoe alahi wasalam.) heeft gezegd:
"Het Paradijs is dichter bij jullie dan jullie schoenveter en zo is het Hellevuur."
Al-Bukharie

Rasuu***laah (sallalahoe alahi wasalam.) zei ook:
"Hoe kan ik een leven leiden van gemak, terwijl de engel van de hoorn (waarop geblazen wordt wanneer de Dag des Oordeels begint) de hoorn op zijn lippen heeft gezet en zijn voorhoofd heeft opgeheven om de oproep op te wachten, zodat hij zal blazen wanneer hij
daartoe bevolen wordt."
Deel van een hadith uit as-Saheehah van al-Albaanie

Rasuu***laah (sallalahoe alahi wasalam) heeft gezegd:
"O mensen, huil! En als jullie niet kunnen huilen, maak jullie zelf aan het huilen......"
Hasan verklaard door Al-Albaannee in Saheeh at-Targheeb wat Tarheeb

In een overlevering van Anas bin Maalik heeft Rasuu***laah (sallalahoe alahi wasalam) gezegd:
"Ik verbood jullie om de graven te bezoeken; maar jullie moeten ze bezoeken want waarlijk de harten worden erdoor zacht gemaakt, de ogen huilend en het is een herinnering aan het Hiernamaals."

4GW4fTxL-8Q