In de Naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige

Alle lof is aan Allah,

Al-Qadar (de voorbeschikking) betekent dat Allah alles wat in het universum gebeurt heeft bepaald jvolgens Zijn kennis die daaraan voorafging en uit Zijn wijsheid voortvloeit.

Het geloof in al-Qadar bestaat uit vier zaken:

1 — Het geloof dat Allah alle zaken kent, in zijn geheel en in detail, voor eeuwig en altijd (verleden, heden, en toekomst), of het nou gaat om Zijn Eigen handelingen of de handelingen van Zijn dienaren.

2 — Het geloof dat Allah al deze zaken heeft geschreven op al-Lawh al-Mahfoedh (letterlijk: De Bewaarde Tafel).

Wat betreft deze twee punten zegt Allah wat als volgt vertaald kan worden:

“Weet jij dan niet dat Allah weet wat er in de hemel en wat er op de aarde is? Waarlijk, dat staat in een boek. Waarlijk, dat is makkelijk voor Allah.” (Soerat al-Hajj: 70)

In Sahieh Moeslim wordt overgeleverd dat cAbd-Allah bnoe cAmr bnoe al-cAas (moge Allah tevreden met hen zijn) zei: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen: ,,Allah schreef de loten van de schepsels vijftigduizend jaar voordat Hij de hemelen en de aarde schiep.”

Tevens zei de Profeet (vrede zij met hem): “Het eerste wat Allah schiep was de Pen, waarna Hij tegen hem zei: ,,Schrijf!" Hij (de pen) zei: ,,O mijn Heer, wat moet ik schrijven?" Hij (Allah) zei: ,,Schrijf het lot van alles totdat het Uur(Dag des Oordeels) aanbreekt.”
(Overgeleverd door Aboe Daawoed en sahieh verklaard door al-Albaani)

3 — Het geloof dat alles wat bestaat slechts bestaat met de Wil van Allah -of het nou gaat om wat te maken heeft met Zijn Eigen handelingen of wat te maken heeft met de handelingen van Zijn schepsels.

Allah zegt met betrekking tot Zijn handelingen in de Koran wat als volgt vertaald kan worden:

“En jouw Heer schept wat Hij wil en (ver) kiest.” (Soerat al-Qasas: 68)

“En Allah doet wat Hij wil.” (Soerat Ibrahiem: 27)
“Hij is het Die jullie afbeeldt in de baarmoeders hoe Hij wil.” (Soerat Aali cImraan: 6)

En Hij zegt betreffende de handelingen van de schepsels wat als volgt vertaald wordt:

“En als Allah (het) wilde, had Hij hen over jullie laten heersen, en dan zouden zij jullie bestrijden.” (Soerat an-Nisaa’: 90)

“En als jouw Heer (het) wilde, hadden zij dat niet gedaan.”
(Soerat al-Ancaam: 112) Alle voorvallen, handelingen en al het bestaande vinden slechts plaats door de Wil van Allah. Alles wat Allah wil gebeurt, en wat Hij niet wil gebeurt niet.

4 — Het geloof dat al het bestaande geschapen is door Allah met de gedaante, eigenschappen, en bewegingen die zij hebben.

Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:
“Allah is de Schepper van alle dingen, en Hij is de Wakeel (Voogd, Toezichthouder, Beschermer) over alle dingen.” (Soerat az-Zoemar: 62)

“.. En Die alles heeft geschapen, en daarna (nauwkeurig) heeft bepaald.” (Soerat al-Foerqaan: 2)

En Allah vertelt ons dat de Profeet van Allah Ibrahiem (vrede zij met hem) tegen zijn volk zei:
“Terwijl Allah jullie heeft geschapen en wat jullie doen.” (Soerat al-Saaffaat: 96)

Als een mens in al deze zaken gelooft dan gelooft hij op de juiste manier in al-qadar (de voorbeschikking).

Geloven in al-qadar zoals we dat hierboven hebben beschreven neemt niet weg, dat een persoon een vrije wil heeft met betrekking tot zijn handelingen waarin hij een vrije keuze heeft en tot welke hij in staat is. Immers, hij is wel in staat om te keizen of hij een daad van aanbidding die hij kan verrichten wel of niet verricht; dit geldt ook voor het begaan van de zonden. De Shariecah, maar ook de praktijk is een bewijs die deze eigen wil van de dienaren bevestigt.

Met betrekking tot de shariecah, zegt Allah over de wil van de mens wat als volgt vertaald kan worden:

“Dat is de dag der Waarheid. Laat dan, wie wil, een (weg tot) terugkeer naar zijn Heer nemen!” (Soerat an-Naba’: 39)

en:

“En komt tot jullie akkers hoe jullie willen.” (Soerah al-Baqarah: 223)
Hij zegt betreffende al-qoedrah (het vermogen, het in staat zijn) van de mens wat als volgt vertaald kan worden:

“Vreest dus Allah zover jullie kunnen.” (Soerat at-Taghaaboen: 16)

"Allah belast een ziel met niet meer dan (wat binnen) haar vermogen (ligt). Zij krijgt (aan goeds) wat zij verdiend heeft, en zij is schuldig aan wat zij (aan slechts) heeft begaan.”
(Soerat al-Baqarah: 286)

Deze verzen bevestigen dat de mens een wil heeft gekregen en het vermogen, waarmee hij doet wat hij wil en laat wat hij niet wil (doen).

Als wij naar de praktijk kijken, dan weet iedereen dat hij een wil heeft en het vermogen heeft waarmee hij (iets) doet of juist laat. En hij kan onderscheid maken tussen de handelingen die hij met eigen wil doet, zoals het lopen bijvoorbeeld en de zaken die zonder eigen wil gebeuren, zoals het bibberen. Maar de wil en het vermogen van de dienaar zijn onderhevig aan de Wil en het Vermogen van Allah, omdat Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“Voor wie van jullie standvastig (in het geloof) wil zijn. En jullie zullen niet willen, tenzij Allah, de Heer der werelden, (het) wil.” (Soerat at-Takweer: 28-29)

En omdat het gehele universum aan Allah behoort, kan er niets in Zijn Koninkrijk plaatsvinden zonder Zijn Wil of buiten Zijn kennis.


Feit!! Zowel het goede als het kwade gebeurd met zijn wil (de wil van Allah swt). Je moet dan ook weten dat er dan sprake is van 2 soorten willen. Deze 2 soorten voorbeschikkingen (al-Qadar) zijn;

- Al- Irada Kounia in de betekenis van wil
- Al- Irada Shar3ia in de betekenis van houden van


Al- Irada Kounia= (scheppings wil) Dit heeft als gevolg dat alles tot stand komt. Wat Allah swt wil zal geschied worden. Onder deze soort voorbeschikking valt alles (alles soorten Al-Qadar)

Al- Irada Sharia= (verordening wil), in de betekenis van houden van. Dit is waar Allah swt van houd, maar het hoeft niet te gebeuren. Onder deze soort voorbeschikking vallen alleen dingen waar Allah swt graag wil dat het gebeurd (dingen waar hij van houd).

Belangrijk!! Het verschil tussen Al- Irada Kounia en Al- Irada Shar3ia.

Al- Irada Kounia; Deze gebeurd altijd, daar heeft geen een schepsel iet over te zeggen.
Al- Irada Shar3ia; Dat kan plaatsvinden of gebeuren, maar hoeft ook niet.

Bijvoorbeeld; Allah swt, heeft ons opgedragen in hem te geloven en om “ La Illaha IllaAllah te zeggen, omdat hij daar van houd. Vervolgens is het aan de mensen om het te doen of niet te doen. Hij wil dat wel. Hij wil dat de mensen in hem geloven, maar dat betekend niet dat het ook gaat gebeuren door de mensen. Want hij wil hen namelijk niet dwingen. Want als hij de mensheid zou dwingen, dan zou iedereen geloven. Maar dat is tegenschrijdig met zijn Goddelijkheid. Want hij is volmaakt, alwijs, alwetend, almachtig. Als hij ons zou dwingen dat behoort niet tot Zijn Wijsheid.

Feit!! Allah swt, geeft de mensheid de keuze en zij mogen kiezen. Als je voor het goede kiest, dan inspireert hij jou daar in. Hij maakt jouw dan de weg gemakkelijk. Als jij voor het slechte kiest, dan laat hij jouw.

Allah swt zecht; “ Voorwaar jullie streven is verschillend. En Wie geeft en Allah vreesd en geloofd in La Illaha IllaAllah, we zullen voor hem of haar de weg makelijk maken. Maar voor wat betrefd de gene die gierig is en niet geeft en niet in La Illaha IllaAllah geloofd (verloochend), voor hem of haar zullen we deze kwade weg makelijk maken. (Soerat al-Lail)

De weerleggingen van fouten van de Sektes en groeperingen en het verkeerd denken over de Al-Qadar (voorbeschikking).

Fatalisme

Deze sekte heeft als geloofsleer dat een mens geen eigen wil heeft. Dit betekend dus dat een mens gedwongen word tot zijn handelen. (yel-3oedoebillah).

Moe3taziela al-Qadaria

Deze Sekte heeft als geloofsleer dat een mens zelf zijn eigen daden creëert.
Waarom; Omdat een mens ook slechte daden verricht.
Zij zeggen; Het kan toch niet zo zijn dat Allah swt, ook het kwade heeft gecreëerd.
Antwoord; Jawel, Allah swt, heeft alles gecreëerd, maar heeft ons duidelijk gemaakt en zecht; Je moet van het kwade weg blijven.

- Het creëren van het kwade valt onder Al- Irada Kounia
- Het afblijven van het kwade valt onder Al- Irada Shar3ia

Voorbeelden van situaties al-Qadar

Allah swt, zecht; “ En hij heeft jullie en jullie daden geschapen”

Voorbeeld 1;Je mag niet stelen, maar als je toch de intentie hebt om te stelen en je doet het, dan is dat jouw eigen daad. Maar de daad is wel gecreëerd door Allah swt, want jij bent ook een creatie van Allah swt. Je moet het zo zien, jij bent oorzaak en gevolg. Oorzaak heeft Allah geschapen (dat bij jij) en Gevolg is je daad die je verricht.

Voorbeeld 2; Je mag geen alcohol drinken. Alcohol drinken is een slecht daad, dus het is ook geschapen. In dit geval het alcohol valt onder al- irada kounia. Het drinken van alcohol valt onder al- irada shar3ia, want je mag het niet doen.

Conclusie

Als je deze punten dus goed weet, dan ben je in principe heel ver met je kennis als het gaat om Al-Qadar (voorbeschikking). Dat is het volgende;

(1) is dat je weet dat het geloven in Al-Qadar een de van de fundamenten is in het geloof en wanneer je daar niet in geloofd, dan ben je geen gelovige wat je maar ook beweerd.
(2) Dat er aan deze 4 zaken (kennis, het schrijven, wil en schepping), moet voldoen wil er sprake zijn dat het geloof in voorbeschikking volmaakt en voltooid is.
(3) Dat de al- irada kounia en al- irada shar3ia verschillen zijn van elkaar.
(4) Het belangrijkste verschil tussen deze 2 is dat bij:

- Al- irada kounia, dat deze altijd gebeurd
- Al- irada shar3ia, dat kan gebeuren maar hoeft niet te gebeuren.

Er is overgeleverd van ‘Oebaadah Ibnoe s-Saamit dat hij toen hij stierf tegen zijn zoon zei: “Mijn zoon, je zult de werkelijke smaak van Al-Imaan niet proeven, totdat je weet dat hetgeen jou is overkomen, nooit aan jou voorbij kon gaan en dat datgene wat jou niet is overkomen, jou nooit had kunnen treffen.”

Ik hoorde de boodschapper van Allah zeggen: “Het eerste wat Allah geschapen heeft is de pen, en Hij zei tegen hem: “Schrijf!” Hij (de pen) zei: “O mijn Rabb, wat moet ik opschrijven?” Hij zei: “Schrijf alles op totdat het Uur aanbreekt.” O mijn zoon, ik heb de boodschapper van Allah horen zeggen: “Degene die sterft zonder dit geloofsprincipe, behoort niet tot mij.”

De gelovige ziel wordt door de gunsten van Allah begunstigd, wat niet vergeleken kan worden met de gunsten die ergens te verkrijgen zijn. Dit is de gunst van het tevreden zijn onder alle omstandigheden. Dit is omdat de zieke ziet dat de lotbestemming geschiedt volgens het beheer van Allah , Zijn Wil en Macht en dat alle gebeurtenissen die plaatsvinden vanuit de Wijsheid en Wil van Allah gebeuren. Hij beschikt over kennis en zij niet, zoals de Verhevene heeft gezegd: “Maar het kan zijn dat jullie afkeer van iets hebben, terwijl het goed is voor jullie; en het kan zijn dat jullie van iets houden, terwijl het slecht is voor jullie. En Allah weet, terwijl jullie niet weten.” [9]

Foutief geloof in al-Qadar

Bron: Shaich Mohammed Nassirdin Al-Albani

Vraag: De dichter Abul-Qaasim Ash-Shaabee schreef: 'Als de mensen op een dag opleving willen, dan heeft Al-Qadar (Goddelijke Voorbestemming) geen keus dan (om) antwoord te geven'.

Antwoord: Dit is een directe vorm van ongeloof. En het geeft aan dat de mensen ver zijn afgedwaald van de kennis. Zij zijn niet op de hoogte van wat is toegestaan en wat niet is toegestaan voor Allaah alleen, zowel als hetgeen niet toegestaan is voor anderen dan Hem. Dit komt door achteloosheid - en het is van de factoren die ervoor gezorgd hebben dat deze dichter zoiets heeft gezegd. En sommige Arabische radio uitzendingen hebben deze uitspraak zelfs overgenomen als een lofzang voor Arabisch nationalisme!

De dichter verklaard: 'Als de mensen op een dag opleving willen, dan heeft Al-Qadar (Goddelijke Voorbestemming) geen keus dan (om) antwoord te geven'. Dus dit betekent dat Al-Qadar onder de Wil van de mensen is! En dit is tegengesteld aan de Woorden van Allah:

'En jullie kunnen niet willen tenzij Allah het wil, de Heer van de 'Alamin (mensheid, djinn en alles dat bestaat)' [Surah At-Takweer:29].

En Allah weet het best