De verplichting om zichzelf en de familie tegen de hel te beschermen

Door: De eminente Shaykh Abdul Aziz Ibn Abdullah Bin Baar (Moge Allah hem genadig zijn)
Vertaald naar het Engels door: Nuhu Abdullah
Vertaald naar het Nederlands door (een zuster,Moge Allah haar belonen,amien)

Moge Allah mij vergeven voor het maken van eventuele vertaalfouten, ameen!


In de naam van Allah, de meest Gracieuze, de meest Genadevolle en moge vrede en zegeningen, met de boodschapper van Allah zijn (sallalahu aleyhi wa salam)
Allah de Almachtige zegt in Zijn Glorieuze Qur’aan:

O jullie die geloven, behoedt julliezelf en jullie gezinsleden voor de Hel, die als brandstof mensen en stenen heeft, waarover strenge en hard optredende engelen zijn aangesteld, die Allah niet ongehoorzaam zijn in wat Hij hun beveelt, en die uitvoeren wat hen is bevolen. At-Tahrim: 6

Allah, die vrij is van alle imperfectie, draagt Zijn gelovige slaven op om zichzelf en hun families van de bestraffing van Allah te redden. Door Allah te vrezen en zijn familie er naar uit te nodigen. Dus, redding van het Hellevuur is door de vrees voor Allah en door rechtschapen te zijn in Zijn religie. Het is eveneens aan jou om degenen in jouw familie op te roepen Allah te vrezen en rechtschapen te zijn in Zijn religie, bijvoorbeeld jouw ouders, kinderen, broers en de rest van jouw familieleden. Dit is door elkaar te adviseren met de waarheid, samen naar het goede werken, vroomheid en elkaar waarschuwen door het goede te verordenen en het slechte te verbieden. Dit is de manier waarop de gelovige met zijn familie, zijn broeders en anderen omgaat. Met het oproepen naar Allah, haast men zichzelf en anderen om zich van de bestraffing van Allah te redden. Deze kwestie vereist geduld, oprechtheid, vertrouwen en er constant in zijn. De mensen die jouw goedheid en genereusheid het meest verdienen zijn jouw familieleden en jouw dichtstbijzijnde verwanten. De Boodschapper van Allah (sallalahu aleyhi wa salam) zei:

“Ieder van jullie is een bewaker en ieder van jullie zal gevraagd worden naar waar hij verantwoordelijk voor is. De leider is een bewaker en zal verantwoordelijk zijn voor hetgeen hij bewaakt. Een man is een bewaker over zijn familie en hij zal verantwoordelijk zijn voor hetgeen hij bewaakt.” Verzameld door Bukhari & Muslim.

De grootste verantwoordelijkheid is helpen in datgene wat betrekking heeft op hun redding van de bestraffing van Allah, door hen op de hoogte te stellen van de opdrachten van Allah en door hen te waarschuwen voor het overtreden van Zijn grenzen en er consequent in zijn totdat je jouw Heer ontmoet. Zoals Allah de Almachtige in Zijn Glorieuze Boek zegt,

En aanbidt Allah en kent hem in niets een deelgenoot toe. An Nisa: 36

Hij die vrij is van alle imperfectie zegt;

En weest goed voor de ouders en de verwanten en de wezen en de behoeftigen. An Nisa: 36

Vandaar, verordende Allah, Glorie zij aan Hem, nadat Hij Zijn recht om verkozen te worden in aanbidding en geen partners met Hem te associëren vereiste, droeg Hij ons op plichtsgetrouw te zijn jegens onze ouders en verwanten, en zij zijn de mensen in jullie huizen.

Daarom, is het een verplichting voor elke Moslim om bezorgdheid met deze kwestie te uiten en er begerig naar te zijn zodat het een reden kan zijn voor hun succes op de Dag des Oordeels, vanwege zijn advies aan hen en hen het kwaad te verbieden. Zo ook, is het verplicht voor de Moslim om met zijn Moslim broeders te zijn. Hij moet hen adviseren, verlichten en hen naar al het goede leiden, hopende op de beloning van de Almachtige Allah, en Zijn bestraffing vrezend. Allah de Almachtige zegt:

En de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars helpers, zij roepen op tot het behoorlijke en verbieden het verwerpelijke. At Taubah: 71


Dit is de manier van de gelovigen binnenin zichzelf en met hun families. Zij voeren de verantwoordelijkheden met hun families en hun Moslim broeders uit, hopende op de beloning van Allah en Zijn bestraffing vrezend. Allah zei tegen zijn Boodschapper (sallalahu aleyhi wa salam):

En beveel jouw familie de shalat te verrichten en volhard daarin. Ta-Ha; 132

Waarlijk Allah de Almachtige heeft over Zijn Profeet en Boodschapper Isma’il (sallalahu aleyhi wa salam) vermeld dat hij gewoon was zijn belofte te houden, en hij was een Boodschapper en een Profeet. Allah zegt in Surah Maryam “En vertel in het Boek over Isma’il.”
Waarlijk hij was getrouw aan wat hij beloofde en hij was een Boodschapper en een Profeet.

En vertel in het Boek over Isma’il: hij was trouw aan zijn beloften en hij was een Boodschapper, een Profeet. En hij placht zijn familie de shalat en de zakat te bevelen en hij vond welbehagen bij zijn Heer. Maryam 54-55


Daarom, jouw familie, kinderen en verwanten zijn de mensen die jouw goedheid en genereusheid en jouw streven hen te redden van het Hellevuur, het meest verdienen. Dit is de grootste gunst jegens hen. Implementeer het voorgaande vers wat de uitspraak van Allah de Allerhoogste is,

O jullie die geloven, behoedt julliezelf en jullie gezinsleden voor de He.l At-Tahrim: 6

Deze grote kwestie is belangrijker dan hen van deze wereld te geven wat zij nodig hebben [dwz. Dirhams, dinaars, etc…] Daarom is het streven hen te redden van de bestraffing van Allah en hen beschermen van Zijn toorn op de Dag des oordeels erg belangrijk. Vrijgevig zijn jegens hen met liefdadigheid en uitgaven is van het algemene goede wat Zijn opdracht aan jou is, maar wat belangrijker is, is hen te adviseren met gehoorzaamheid aan Allah. Bovendien, zo goed als je kan hen aanmoedigen met hetgeen Allah de Almachtige verplicht voor hen heeft gemaakt, en hen ook verhinderen hetgeen te doen wat Allah de Almachtige verboden voor hen heeft gemaakt. Je moet rechtschapen zijn in wat je hen opdraagt en een goed voorbeeld voor hen zijn in al het goede.

Dus, je begint met jezelf zodat van jou een voorbeeld kunnen nemen in al het goede. Bijvoorbeeld, je haast je naar het gebed en blijf het in gemeenschap doen. Het controleren van jouw tong van hetgeen je niet baat en het respect dat je toont aan je verwanten en buren. Je draagt het goede op en verbiedt het kwade en je roept op tot Allah en alle andere goede dingen. Door dit te doen zul je een geweldig voorbeeld worden voor jouw familie, metgezellen, vrienden en buren. Deze belangrijke positie is er een, die geduld, oprechtheid en waarheidsgetrouwheid met Allah vereist. Het is een positie van oproepen naar leiding en waarschuwing. Het is een positie van streven om jezelf en je familie van het hellevuur te redden. Dit is wanneer iemand praat over het toepassen van de uitspraak van Allah de Geprezene:

O jullie die geloven, behoedt julliezelf en jullie gezinsleden voor de Hel, die als brandstof mensen en stenen heeft (At-Tahrim: 6)

Allah de Almachtige richtte zich tot degenen met de eigenschap van geloof, want geloof draagt hen op deze daden te doen en roept hem ertoe op, hoewel de kwestie voor iedereen verplicht is. Daarom is het voor ieder verantwoordelijk persoon verplicht om Allah te vrezen en om hard te streven om zichzelf, hun families en de hele mensheid in het algemeen, van de bestraffing van Allah te redden.

Deze verplichting is voor iedere verantwoordelijke man in het algemeen en in het bijzonder voor de gelovigen. Hun verplichting is groter want zij geloven in Allah en weten wat verplicht voor hen is, dus de verantwoordelijkheid is groter voor hen. Dat is waarom Allah de Geprezene zich tot hen richtte met Zijn uitspraak:

O jullie die geloven, behoedt julliezelf en jullie gezinsleden voor de Hel, die als brandstof mensen en stenen heeft (At-Tahrim: 6)

Dus wees gewaarschuwd voor het worden van zijn brandstof. Hij Die vrij is van alle imperfecties zegt;

waarover strenge en hard optredende engelen zijn aangesteld, die Allah niet ongehoorzaam zijn in wat Hij hun beveelt, en die uitvoeren wat hen is bevolen. At-Tahrim: 6

Dit betekent dat zij uitvoeren wat Allah hen opgedragen heeft te doen. Zij zijn niet als mensen van deze wereld die bedriegen en smeergeld ontvangen. Maar zij zijn engelen, dus het is onmogelijk voor hen om de opdracht van hun Heer te verlaten. Maar, zij passen toe wat Allah hen opgedragen heeft te doen, door jou, en wie anders (Hem) ongehoorzaamt, in het Hellevuur te gooien.

Dus wees er zeker van dat je jouw Heer niet in een staat zult ontmoeten die Allah boos op jou zal maken en die jouw binnentreden in het Hellevuur zal rechtvaardigen. Je moet je voortdurend zorgen maken over deze kwestie, zoals je ook waarheidsgetrouw en oprecht moet zijn met Allah en vraag Hem jou te helpen en je hiermee succes te geven. Je moet een goed voorbeeld zijn voor jouw familie zodat zij zullen zien hoe erg je je haast en wedijvert in het doen van goede daden zodat ze jou beginnen te imiteren in het doen van deze goede daden. Je moet hen ook laten zien dat je wegblijft van zonden zodat zij voorbeeld van jou kunnen nemen in het wegblijven van het kwade.

Dit leven is een leven van streven, geduld en elkaar helpen met het goede en vroomheid en elkaar aanbevelen met het goede en er geduldig in zijn. Wat het leven van het hiernamaals betreft, het is het leven van beloning betreffende goed en kwaad. Het leven dat ik bedoel is het leven deze wereld, het is een plaats van daden en de plaats van voorbereiding. Dit is waarom Allah de Almachtige zegt:

Bij de tijd. Voorwaar, de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot geduld. (Al ‘Asr 1-3)

Hij Die vrij is van alle imperfecties zegt,

Maar ondersteunt elkaar bij het goede en Taqwa. En steunt elkaar niet bij zonde en overtreding. Al-Maidah: 2

De Profeet (sallalahu aleyhi wa salam) zei,
“Religie is advies, religie is advies, en religie is advies.” Zij zeiden, “Aan wie?” Hij zei, “Aan Allah, Zijn Boek, Zijn Boodschappers en aan de leiders van de Moslims en de gewone mensen.” Verzameld door at-Thrimidhi

Daarom, is het noodzakelijk voor ons om elkaar met de waarheid aan te bevelen, om elkaar te waarschuwen, eerlijk met elkaar zijn en geduldig met elkaar zijn totdat je jouw Heer in een staat van geduld ontmoet, verdragen en streven op Zijn weg. Dit is waarom Allah de Almachtige zegt,

En degenen die omwille van Ons sterven, die zullen Wij zeker Leiding schenken op Onze wegen. En voorwaar, Allah is zeker met de weldoeners. Al-Ankabut 69

Degene die met oprechtheid strijdt op de weg van Allah, Allah zal hem leiden, hem helpen en hem belonen. Zijn uitspraak, Glorie zij aan Hem, En degenen die omwille van Ons sterven. Dit betekent dat zij in zichzelf en tegen de vijanden van Allah strijden, en strijden tegen de duivels en strijden tegen het verlangen. Dit is de reden waarom Allah de Almachtige het woord “Jihad” veralgemeende om alle soorten Jihad te omvatten. Dan zei Hij

En degenen die omwille van Ons sterven, die zullen Wij zeker Leiding schenken op Onze wegen. En voorwaar, Allah is zeker met de weldoeners. Al-Ankabut 69

We vragen Allah om ons alle van de Moslims van onder de strijders in Zijn zaak te maken, en we vragen Hem om ons onder de oproepers naar leiding en helpers van de waarheid te maken en ons succes te geven met het wedijveren in al het goede en het wegblijven van al het kwaad. Waarlijk Hij is de Alhorende. Vrede en zegeningen zij op onze Boodschapper Muhammad en zijn familie en zijn metgezellen.