Een samenvatting van een aantal Voedsel en Eetgewoontes volgens de Soennah

Geschreven door Iemaam Ibnoel-Qayyim al-Djawziyyah

Eten:

[1]: Wanneer hij zijn hand in het eten stopte, zei hij, “Bismillaah (in de Naam van Allaah),” en hij vertelde de mensen dit te doen wanneer ze aten. Hij (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:

“Wanneer iemand van jullie eet, laat hem dan de naam van Allaah Ta'ala noemen. Als hij dan de naam van Allaah aan het begin van zijn eten vergeet te noemen, laat hem dan zeggen, “Bismillaahi fie awwalihie wa aaghirihie,’ (in de Naam van Allaah, aan het begin en aan het einde).”[1]

De correcte mening is dat het verplicht is om de naam van Allaah (Bismillaah) te zeggen bij de aanvang van het eten. En dit is een van de twee uitspraken van de Hanbalies. De ahadieth die dit vermelden zijn sahieh (authentiek) en duidelijk, zonder dat het tegenstrijdigheden bevat. Er is ook geen Idjmaa'ah (Consensus) die hier tegenin gaat noch uit zijn klaarblijkelijke verband haalt. En degene die de bismillaah bij de aanvang van het eten laat, wordt vergezeld door de Satan tijdens zijn eten en drinken.

[2]: Wanneer hij het eten naar zijn mond ophief, zei hij, “Al-Hemdoe lilaahie hamdan kathieren tayyiban moebaarakan fiehie ghayri makfiyyin wa laa moewadda’ wa la moestaghnie `anhoe Rabbanna `azza wa djal (alle lofprijzing is aan Allaah, ontelbare en gezegende lofprijzingen. Wij kunnen Uw lofprijzingen niet vergoeden, noch kunnen wij het achterlaten, noch kunnen wij daar zonder mee doen, Onze Heer moge Hij verheerlijkt worden).[2]

[3]: Hij bekritiseerde nooit het eten. Als hij het lekker vond, at hij het, en als hij het niet lekker vond, liet hij het en zei niets.[3] Of hij zei,

“Ik heb geen trek om te eten.”[4]

[4]: Soms prees hij het eten, net zoals toen hij zijn familie om eten vroeg, en zij zeiden, “Wij hebben niets behalve azijn.” Hij vroeg erom en begon het te eten, en zei,

“Wat een goed voedsel is azijn.”[5]

[5]: Hij was gewoon om te praten als hij at, zoals we kunnen zien in de bovengenoemde overlevering over azijn. En hij zei tegen zijn stiefzoon `Omar ibn abie Salamah (radiallaahoe `anhoe) toen hij met hem at:

“Zeg Bismillaah en eet van hetgeen in het bord wat voor je is.”[6]

[6]: Hij (salallaahoe `alayhie was sallem) moedigde zijn gasten herhaaldelijk aan om te eten, zoals gulle gastheren doen, en zoals we zien in de hadieth van Aboe Hoerayrah (radiallaahoe `anhoe), hetgeen overgeleverd is door al-Boechaarie, over het verhaal van het drinken van melk, waarin hij herhaaldelijk tegen hem zei, “Drink,” en hij bleef hem dit zeggen tot dat hij (de gast) zei,

“Bij Degene die jou met de waarheid heeft gezonden, ik heb er geen plaats meer voor!”[7]

[7]: Als hij met anderen at, ging hij niet weg totdat hij doe`aa (smeekbeden) voor hen had gemaakt. Hij (salallaahoe `alayhie was sallem) maakte doe`aa in het huis van `Abdoellaah ibn Bishr, en zei:

“O Allaah, zegen hen in dat waarin U hen heeft voorzien en vergeef hen en wees hen genadig.”[8]

[8]: Hij (salallaahoe `alayhie was sallem) beval de mensen om met hun rechterhand te eten en verbood hen om met hun linkerhand te eten. Hij zei:

“De Shaytaan eet met zijn linkerhand en drinkt met zijn linkerhand.”[9]

Dit impliceert dat het eten met de linkerhand haraam (verboden) is, en dit is de correcte mening, want degene die met zijn linkerhand eet is of een shaytaan (duivel), of hij immiteert de shaytaan. Het is ook overgeleverd in een authentieke hadieth dat hij tegen een man zei die aan het eten was met zijn linkerhand in zijn bijzijn:

“Eet met je rechterhand!”

De man zei: “Ik kan het niet.”

Hij (salallaahoe `alayhie was sallem) zei:

“Moge jij het nooit meer in staat zijn om te doen,”

En de man tilde sindsdien nooit meer zijn rechterhand naar zijn mond.[10]

Als het was toegestaan (om met de linkerhand te eten), zou hij niet tegen hem hebben gebeden. Het was de eigenwijze hoogmoedigheid van de man dat hem ervan weerhield om het bevel te gehoorzamen, en dit is de uiterste ongehoorzaamheid die dit gebed tegen hem verdiende.

[9]: Hij beval degenen die klaagden dat zij zich nooit vol voelen, om samen te eten en niet apart en om de naam van Allaah (Bismillaah zeggen) te vermelden over het eten zodat Hij het kan zegenen voor hen.[11]

[10]: Het is ook overgeleverd dat hij (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:

“Ik eet niet liggend / leunend.”[12]

[11]: Hij at door middel van zijn eerste drie vingers (van zijn rechterhand) te gebruiken, wat de beste manier van eten is.

De Profetische leiding betreffende Eten:

[1]: De Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) wist wat hij at.

[2]: Hij at hetgeen wat goed voor hem was.

[3]: Hij at hetgeen wat genoeg was om hem gaande te houden, maar niet zo veel dat het hem overdreven volmaakte. Ibn `Omar overleverd dat de Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:

“De gelovige eet met één maag terwijl de ongelovige met zeven (magen) eet.”[13]

[4]: Hij leerde zijn Oemmah iets om zichzelf te beschermen tegen ziekten die veroorzaakt worden door eten en drinken. Hij (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:

“Er is geen enkel reservoir dat de zoon van Aadam vult, erger dan zijn maag. Het is voldoende voor de zoon van Aadam om een paar happen te eten, om hem gaande te houden. Als hij (zijn maag) moet vullen, laat hem dan éénderde met voedsel vullen, en éénderde met drinken en éénderde met lucht.”[14]


Oorspronkelijke bron: Zaad al-Ma`aad (p. 2/262 en wat erna komt)

[1] Sahieh: Overgeleverd door at-Tirmidhie (nm. 1859) en Aboe Dawoed (nm.3767).
[2] Overgeleverd door al-Boechaarie (nm.5142).
[3] Overgeleverd door al-Boechaarie (nm. 3370) en Moslim (nm.2064).
[4] Overgeleverd door al-Boechaarie (nm. 5076) en Moslim (nm.1946).
[5] Overgeleverd door Moslim (nm.5052).
[6] Overgeleverd door al-Boechaarie (nm. 5061) en Moslim (nm.2022).
[7] Overgeleverd door al-Boechaarie (nm. 6087).
[8] Overgeleverd door moslim (nm. 2042).
[9] Overgeleverd door moslim (nm. 2020).
[10] Overgeleverd door moslim (nm. 2021). Voetnoot SP: Dit omdat de man uit trots en hooghartigheid niet zijn rechterhand wilde gebruiken!
[11] Sahieh: Overgeleverd door Aboe Dawoed (3764) en ibn Maadjah (3286).
[12] Overgeleverd door al-Boechaarie (nm. 5083).
[13] Overgeleverd door al-Boechaarie (nm5081 en Moslim (nm.2060).
[14] Sahieh: Overgeleverd door at-Tirmidhie (nm. 1381) en ibn Maadjah (nm.3349). Het is authentiek verklaard door Shaych Mohammed Naasiroed-Dien al-Albaanie in Silsilatoel Ahadiethoes Sahiehah (nm.2265).