[CENTER:344aff1cb3]"En wanneer gij de Koran voorleest,
plaatsen Wij tussen u en degenen
die niet in het Hiernamaals geloven een verborgen sluier;"

[Surat al-Isra'; 45]
[/CENTER:344aff1cb3]

Een groep van Mufassirin legden dit vers uit dat het betekend dat de afkeer en achteloosheid van de Islaam en de Quran door de ongelovigen het resultaat is van een sluier die geplaatst is op hun harten door Allaah. Deze sluier maakt het hen onmogelijk om de wijsheden van de Islaam te kunnen begrijpen. Dit was de uitleg van Qatadah, en Hasan Al Basri.

Alhoewel, verscheidene overleverde gebeurtenissen laten zien dat deze versen een meer letterlijke interpetatie en betekenis dragen. Met andere woorden; dat een van de manieren waarop Allaah zijn vrome dienaren beschermd tegen het kwaad van de ongelovigen, en het vallen in hun klauwen, het reciteren van de Quran is.

Het volgende komt van al-Qurtubi's commentaar op bovenstaand vers:

1 - Sa'id bin Jubayr zei:

"Toen het vers " De macht van Aboe Lahab en hijzelf zullen vergaan.!" geopenbaard was, kwam de vrouw van Abu Lahab naar de Profeet vrede zij met hem terwijl hij zat met Abu Bakr. So, Abu Bakr said: "Ga weg, zodat u niet dat van haar hoort wat u pijn zal doen, want zij is een harde!" De Profeet vrede zij met hem zei toen: "Een bescherming zal voor mij tegen haar worden gemaakt," en ze kon hem niet zien. Ze zei: "O Abu Bakr! Jouw metgezel(de Profeet vrede zij met hem) heeft mij beledigd!" Hij antwoorde: "By Allah, hij zegt geen gedichten." Ze zei toen: "Dus je gelooft in hem?" en liep boos weg.

Abu Bakr zei: "O Boodschapper van Allaah! Zag zij u niet?"

De Profeet vrede zij met hem antwoorde: "Een Engel stond tussen mij en haar, beschermde mij van haar, totdat ze wegging.""


2 - Ka'b bin Malik zei:

"De Profeet vrede zij met hem zou zich beschermen tegen de ongelovigen met drie verzen:

"Voorwaars Wij hebben sluiers over hun hart gelegd zodat zij niet begrijpen en doofheid in hun oren..." [al-Kahf; 57]

"Dezen zijn het op wier hart, oren en ogen Allah een zegel heeft gelegd. En dezen zijn de achtelozen."[an-Nahl; 108]

"Hebt gij hem gezien, die zijn eigen begeerte tot zijn God maakt, en die Allah liet dwalen, ondanks zijn kennis, en wiens oren en wiens hart Hij heeft verzegeld en op wiens ogen Hij een sluier heeft gelegd? "[al-Jathiyah; 23]

Wanneer de Profeet vrede zij met hem ze zou reciteren, zou hij beschermd zijn tegen de veelgodenaanbidders.

Ik informeerde een man uit Shaam hierover. Hij reisde naar de landen van de Romeinen en werd daar een tijd lang vast gehouden. Na een tijdje, ontsnapte hij van de Romeinen, zij gingen op hem jagen om hem op te pakken en terug te halen. He reciteerde toen deze verzen, en alhoewel zij zich op dezelfde weg als hem bevonden, konden ze hem nooit vinden."


3 - ath-Tha'labi zei:

"Ik vertelde dezelfde informatie (over deze drie verzen) aan een man van het volk van Ray. Een keer was hij gevangen gezet in Daylam, waar hij een tijdje verbleef voor hij ontsnapte. Zij gingen naar buiten om opzoek te gaan naar hem, dus reciteerde hij deze verzen. Toen ze uiteindelijk aankwamen waar hij was, en zijn kleding hun kleding raaktte, konden zij hem nog steeds niet zien."


4 - al-Qurtubi zelf zei:

"En zoiets dergelijks is mij ook overkomen in ons land Andalusie, in Qurtubah (Cordova, Spanje).Ik onstnapte van de vijand, en haaste mij naar een hoek van de kasteel vesting waar ik niet gedetecteerd kon worden. Zo werden twee ridders gestuurd om mij te gaan zoeken, terwijl ik simpel op het terrein neerhurkte zonder barrière tussen zij en ik. Dus begon ik te reciteren:

"En Wij hebben een hinderpaal vóór hen en een hinderpaal achter hen geplaatst en Wij hebben hen gesluierd, zodat zij niet kunnen zien." [Ya Sin; 9] en andere verzen uit de Quran. De twee ridders benaderden mij, keken om zich heen, en keerden terug naar waar zij vandaan kwamen, terwijl de een tegen de andere zei: "Die man is een duivel!"

Allaah - de Machtige en Verhevene - verblinde hen zodat ze me niet zagen, en alle Lof is aan Hem."

[Genomen uit 'al-Jami' li Ahkam al-Qur'an'; 10/116-117 van Al Qurtubi.]


Ik vraag Allah om ons te beschermen tegen de kuffar.

Zeg 'amin.'