Resultaten 1 tot 8 van de 8

Onderwerp: Misvattingen omtrent de Islaam

 1. #1
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.941
  Reputatie Macht
  19

  Misvattingen omtrent de Islaam

  Misvatting: Moslims aanbidden een Andere God  Allereerst, er is maar Eén God die het universum en de gehele mensheid schiep.

  Door de geschiedenis heen hebben mensen in hun gedachten valse goden gecreëerd en hebben zij onjuiste ideeën over Allah (de Almachtige God) bedacht. Maar ongeacht dit, is er nog steeds maar Eén Ware God - en Hij alleen is het waard om aanbeden te worden. Helaas zijn sommige niet-Moslims onterecht tot de overtuiging gekomen dat Moslims een andere God dan de Joden en Christenen aanbidden. Dat kan komen omdat Moslims soms naar hun God verwijzen als “Allah”, maar ook omdat er gedurende de eeuwen vele leugens en vervalsingen zijn verspreid door de vijanden van de Islaam. In feite aanbidden de Moslims de God van Noach, Abraham, Mozes en Jezus - dezelfde God als de Christenen en Joden.

  Het woord “Allah” is simpelweg het Arabische woord voor de Almachtige God en het is hetzelfde woord dat Arabisch sprekende Christenen en Joden gebruiken om naar God te verwijzen. Als je een Arabische vertaling van de Christelijke Bijbel kan vinden, zul je het woord “Allah” zien waar in het Engels “God” staat. Maar zelfs al geloven Moslims, Joden en Christenen in dezelfde God, hun concepten over Hem verschillen behoorlijk. Moslims verwerpen bijvoorbeeld het idee van de Drie-eenheid of dat God in de wereld is geïncarneerd. Ook leunen de Islamitische leerstellingen niet op “mysterie” of “tegenstrijdigheid” en ze doen daar ook geen beroep op. De leerstellingen zijn open en duidelijk.

  De Islaam onderwijst dat de Almachtige God Barmhartig, Liefdevol en Genadevol is, en dat Hij het niet nodig heeft om een mens te worden (noch is het voor mensen nodig dat Hij een mens wordt). Eén van de unieke aspecten van de Islaam is dat het onderwijst dat men een persoonlijke en voldoening gevende relatie met de Almachtige God kan hebben, zonder Zijn Verhevenheid aan te tasten. In de Islaam is er geen dubbelzinnigheid in Goddelijkheid. God is God en mens is mens. Moslims geloven dat de Almachtige God de “Meest Genadevolle” is, en dat Hij direct met de mensen handelt, zonder dat er tussenkomst van iets of iemand nodig is. De zin “In de Naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige” is één van de meest herhaalde verzen in de Heilige Qor-aan. Daarnaast vereisen de pure en duidelijke leerstellingen van de Islaam dat de Almachtige God direct en zonder intermediairs wordt benaderd. Dat is zo, omdat Moslims geloven dat de Almachtige God over complete heerschappij van alles is en dat Hij zijn Gunst en Genade kan geven aan Zijn schepsels zoals Hij wil - boetedoening, incarnatie of bloedoffer is niet nodig. Samengevat nodigt de Islaam de mensen uit om zich te onderwerpen aan de Ene Ware God en om Hem te aanbidden zonder enige deelgenoten.

  Door: Aboe ‘Iyaad
  Bron: www.fatwa-online.com
  Vertaald vanuit het Engels en bewerkt door: Hoedhayfah Aboe Dawoed al-Hollandie
  Laatst gewijzigd door hassan; 15-04-14 om 14:15.

 2. #2
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.941
  Reputatie Macht
  19
  Misvatting: Moslims aanbidden Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam -


  Volgens het Islamitische geloof was de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - de laatste Boodschapper van Allah (de ware God).

  Hij was, net als alle andere Profeten en Boodschappers van Allah - zoals Noach, Abraham, Mozes en Jezus (‘alayhimoes-salaam) - slechts een mens.

  Christenen kwamen tot de valse aanname dat de Moslims Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - aanbidden, door een incorrecte analogie te formuleren - zij aanbidden Jezus (‘alayhis-saalam), dus namen zij aan dat de Moslims Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - aanbidden. Dit is één van de redenen dat zij de Moslims zo een lange tijd bij de incorrecte benaming “Mohammedanen” aanriepen.

  Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam, net zoals Jezus - ‘alayhis-salaam - heeft nooit een goddelijke status opgeëist. Hij riep de mensen op tot het aanbidden van enkel de Almachtige God, en hij benadrukte voortdurend zijn menselijkheid, zodat de mensen niet in dezelfde fout zouden vallen die de Christenen maakten bij Jezus - ‘alayhis-salaam. Om deze vergoddelijking te voorkomen, zei de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - altijd naar hem te verwijzen als “de Boodschapper van Allah en Zijn dienaar”.

  Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - werd door Allah (de ware God) gekozen als Zijn laatste Boodschapper - om de Boodschap niet alleen in woorden over te brengen, maar om een levend voorbeeld van de Boodschap te zijn. De Moslims houden van hem en respecteren hem, omdat hij van het hoogste morele karakter was en hij de waarheid van Allah bracht – wat het Pure Monotheïsme van de Islaam is. Zelfs toen de Islaam zich in de eerste stadia bevond, openbaarde Allah dat Mohammad “als een genade voor de gehele mensheid was gezonden” – ons aldus op de hoogte brengend dat de Boodschap van de Islaam zeer wijdverspreid zou worden. Moslims streven ernaar het grote voorbeeld van Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - te volgen, maar zij aanbidden hem op geen enkele manier.

  Ter aanvulling, de Islaam onderwijst de Moslims om alle Profeten en Boodschappers van Allah te respecteren – maar hen te respecteren en lief te hebben betekent niet hen te aanbidden. Alle ware Moslims realiseren zich dat alles van aanbidding en gebed direct en alleen aan de Almachtige God moet worden gericht. Het volstaat om te zeggen dat het aanbidden van Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - of iemand anders - naast de Almachtige God te aanbidden, in de Islaam wordt beschouwd als de ergste zonde. Zelfs als een persoon beweert Moslim te zijn, maar zijn aanbidding richt tot een ander dan de Almachtige God, dan annuleert dit zijn Islaam en doet het deze teniet. De Geloofsgetuigenis van de Islaam maakt het duidelijk dat de Moslims zijn onderwezen slechts Allah (de ware God) te aanbidden.

  Deze getuigenis is als volgt: “Niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden behalve Allah (de Almachtige God), en Mohammad is de Boodschapper en Dienaar van Allah.”

  Door: Aboe ‘Iyaad
  Bron: www.fatwa-online.com
  Vertaald vanuit het Engels en bewerkt door: Hoedhayfah Aboe Dawoed al-Hollandie
  Laatst gewijzigd door hassan; 26-05-13 om 21:53.

 3. #3
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.941
  Reputatie Macht
  19
  Misvatting: Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - schreef de Qor-aan


  In het bespreken van deze misvatting is het interessant dat geen enkel ander religieus geschrift volledig, zo duidelijk en zo vaak het directe Woord van de Almachtige beweert te zijn, als de Heilige Qor-aan.

  Zoals de Qor-aan duidelijk zegt: “En als hij afkomstig was van een ander dan Allah, dan zouden zij hierin vele tegenstrijdigheden vinden.”

  In de tijd waarin de Qor-aan werd geopenbaard, erkenden de Arabieren dat de taal van de Qor-aan uniek was en dat die beduidend anders was dan de taal die normaal werd gebezigd door de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam. De Arabieren van die tijd stonden overigens bekend om hun prachtige dichten en van Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - was bekend dat hij analfabeet was!

  De Qor-aan stelt duidelijk dat Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - niet in staat was te lezen en te schrijven, dus als dit niet waar zou zijn, hadden zijn tijdgenoten zeker geprotesteerd en hem verworpen. Hiervan zijn echter geen berichten. Er waren zeer zeker mensen die Mohammad’s - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - Boodschap verwierpen, net zoals andere Boodschappers werden verworpen, maar niemand verwierp hem om deze reden. Integendeel, Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - had duizenden loyale volgelingen en het resultaat van hun inspanningen verspreidde de Islaam van Spanje tot China in iets meer dan een eeuw!

  Het is ook interessant om op te merken dat ondanks dat de Qor-aan geen poëzie is, de Arabieren het schrijven van poëzie min of meer opgaven na de openbaring van de Qor-aan. Het kan gezegd worden dat de Qor-aan het meesterstuk van de Arabische literatuur is - en Mohammad’s - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - tijdgenoten realiseerden zich dat zij het niet konden overtreffen.

  Daarnaast is het gemakkelijk te bewijzen dat Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - een groot deel van de kennis die in de Qor-aan is uiteengezet niet bezat: zoals de kennis over historische gebeurtenissen, voorgaande Profeten en natuurfenomenen. De Qor-aan zegt op meerdere plaatsen dat Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - en zijn volk deze dingen niet wisten - dus opnieuw, als dit niet waar was, hadden zijn tijdgenoten hem verworpen. Het is voldoende om te zeggen dat de Qor-aan niet alleen het meest onthouden en best bewaarde geschrift ter aarde is, het is tevens ongeëvenaard in welbespraaktheid, spirituele impact, duidelijkheid van boodschap en de puurheid van de waarheid ervan.

  Door: Aboe ‘Iyaad
  Bron: www.fatwa-online.com
  Vertaald vanuit het Engels en bewerkt door: Hoedhayfah Aboe Dawoed al-Hollandie
  Laatst gewijzigd door hassan; 26-05-13 om 21:54.

 4. #4
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.941
  Reputatie Macht
  19
  Misvatting: Moslims verafschuwen Jezus - ‘alayhis-salaam -


  Vele niet-Moslims zijn verrast door erachter te komen dat volgens het Islamitische geloof, Jezus - ‘alayhis-salaam, de zoon van Maria, één van de belangrijkste Boodschappers van Allah (de Ware God) is.

  De Moslims is geleerd te houden van Jezus - ‘alayhis-salaam, en een mens kan geen Moslim zijn zonder te geloven in de maagdelijke geboorte en wonderen van Jezus Christus - ‘alayhis-salaam.

  De Moslims geloven deze zaken over Jezus - ‘alayhis-salaam - niet vanwege de Bijbel of enige andere religie, maar simpelweg omdat de Heilige Qor-aan deze zaken over hem zegt. Echter, de Moslims benadrukken altijd dat de wonderen van Jezus, en alle andere Profeten - ‘alayhimoes-salaam - met Allah’s toestemming plaatsvonden. Dit te hebben gezegd, veel Christenen geloven incorrect dat Jezus - ‘alayhis-salaam - de “Zoon van God” is, of "God’s Incarnatie" of de "Derde Persoon" van de Drie-eenheid. Dit is omdat de Qor-aan duidelijk stelt dat de Almachtige God geen "zoon" heeft - zinnebeeldig, lichamelijk, figuurlijk noch bonennatuurlijk.

  Het pure Monotheïsme van de Islaam verwerpt de veronderstelling van Allah (de Ware God) “te definiëren” (hetgeen de “Doctrine van de Drie-eenheid” in feite doet), door te zeggen dat iemand is “zoals” Allah of gelijk aan Hem is, of biddend tot iemand anders naast Hem. Tevens onderwijst de Islaam dat titels zoals “Heer” en “Redder” toekomen aan Allah alleen.

  Om misverstanden te voorkomen zou het verduidelijkt moeten worden dat wanneer de Moslims de Bijbel of de leerstellingen van het Christendom bekritiseren, zij niet “het Woord van Allah” of Jezus Christus - ‘alayhis-salaam - aanvallen. Vanuit het perspectief van de Moslims verdedigen zij Jezus - ‘alayhis-salaam - en het Woord van Allah, dat zij in de vorm van de Qor-aan hebben. De kritiek van de Moslims is gericht op geschriften die sommige mensen beweren het Woord van Allah te zijn, maar de Moslims accepteren simpelweg hun beweringen niet, dat ze werkelijk het Woord van Allah zijn.

  Verder, Christelijke doctrines zoals de Drie-eenheid en Boetedoening/Erfzonde worden bekritiseerd door de Moslims, juist omdat ze niet van Jezus - ‘alayhis-salaam - afkomstig zijn. Op deze manier zijn Moslims de ware volgelingen van Jezus - ‘alayhis-salaam - omdat zij hem verdedigen tegen de overdrijvingen van de Christenen en het Pure Monotheïsme onderwijzen dat Jezus - ‘alayhis-salaam - zelf volgde.

  Door: Aboe ‘Iyaad
  Bron: www.fatwa-online.com
  Vertaald vanuit het Engels en bewerkt door: Hoedhayfah Aboe Dawoed al-Hollandie
  Laatst gewijzigd door hassan; 26-05-13 om 21:55.

 5. #5
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.941
  Reputatie Macht
  19
  Misvatting: De Islaam is verspreid met het Zwaard

  Wanneer vele niet-Moslims aan de Islaam denken, beelden zij zich religieuze fanatiekelingen op kamelen in, met een zwaard in de ene hand en een Qor-aan in de andere.

  Deze mythe, die in Europa populair was gemaakt ten tijde van de Kruistochten, is totaal ongefundeerd.

  Ten eerste, de Qor-aan zegt duidelijk: “Laat er geen dwang zijn in de religie”.

  Daarnaast onderwijst de Islaam dat iemands geloof puur en oprecht moet zijn, dus het is zeer zeker niet iets dat aan iemand opgedrongen kan worden. In het ontmaskeren van de mythe dat de Islaam is “verspreid met het zwaard” schreef de (niet-Moslim) historicus De Lacy O’Leary: “De geschiedenis maakt echter duidelijk dat de legende van de fanatieke Moslims die over de wereld gingen en de Islaam met de punt van hun zwaard opdrongen aan overwonnen rassen, één van de meeste fantasierijke, absurde mythes is die historici ooit hebben geaccepteerd.” (Islaam at the Crossroads, London, 1923, pag. 8.)

  Wat ook bekend zou moeten zijn is dat de Moslims 800 jaar Spanje overheersten. Gedurende deze tijd, tot het moment waarop zij uiteindelijk verdreven werden, waren de niet-Moslims in leven en floreerden zij. Daarnaast hebben Christelijke en Joodse minderheden eeuwenlang overleefd in de landen van het Midden-Oosten. Landen zoals Egypte, Marokko, Palestina, Libanon, Syrië en Jordanië hebben allemaal Christelijke en/of Joodse minderheden. Als de Islaam onderwees dat alle mensen zouden moeten worden vermoord of Moslim moeten worden, hoe konden al die niet-Moslims dan zo lang overleven in het Islamitische Rijk?

  Daarnaast, als iemand het kleine aantal van Moslims overweegt, dat aanvankelijk de Islaam verspreidde van Spanje en Marokko in het Westen tot India en China in het Oosten, zou je moeten realiseren dat zij met veel te weinig waren om mensen te dwingen tegen hun wil tot een religie toe te treden. Tevens had het grote rijk en de beschaving dat werd gevestigd door de Moslims een geweldige blijvende macht, en de bewoners waren trots er deel van uit te maken.

  De verspreiding van de Islaam staat in contrast met de daden van de volgelingen van het Christendom, die vanaf de tijd van Keizer Constantijn vrijelijk gebruik maakte van het zwaard - die hun gedrag vaak ontleenden aan Bijbelse verzen. Dit was vooral gedurende de kolonisatie van Zuid-Amerika en Afrika, waar de oorspronkelijke bewoners systematisch werden afgeslacht of gedwongen te bekeren. Het is ook interessant om te noemen dat toen de Mongoliërs grote delen van het Islamitische Rijk binnenvielen en veroverden, zij de religie overnamen in plaats die te vernietigen. Dit is een unieke verschijning in de geschiedenis - de veroveraars die de religie van de veroverden aannemen! Omdat zij de overwinnaars waren, konden zij zeker niet gedwongen zijn om Moslims te worden! Vraag één van de meer dan miljard Moslims die vandaag de dag op deze wereld leven of zij zijn gedwongen! Het grootste Moslimland van de wereld is Indonesië - en daar zijn nooit veldslagen gevochten! Dus waar was het zwaard?

  Door: Aboe ‘Iyaad
  Bron: www.fatwa-online.com
  Vertaald vanuit het Engels en bewerkt door: Hoedhayfah Aboe Dawoed al-Hollandie
  Laatst gewijzigd door hassan; 26-05-13 om 21:55.

 6. #6
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.941
  Reputatie Macht
  19
  Misvatting: De Islaam is Fatalistisch


  Misvatting: De Islaam is Fatalistisch(1)

  De meeste Moslims vinden het behoorlijk vreemd dat hun religie, die een prachtige balans vindt tussen geloof en daad, ervan beschuldigd zou kunnen worden “fatalistisch” te zijn.

  Wellicht kwam de misvatting tot stand omdat de Moslim geleerd wordt te zeggen: “Lof is aan Allah (de Ware God)!” wanneer er iets goeds of slechts gebeurt. Dit is omdat de Moslims weten dat alles van de Almachtige God komt, die de Alwetende Onderhouder van het Universum is, en dat omdat een Moslim compleet op Allah zou moeten vertrouwen, wat er dan ook gebeurde wel een goede reden zou moeten hebben. Echter, dit betekent niet dat Moslims niet wordt onderwezen om geen actie te nemen in het leven - juist het tegenovergestelde is waar.

  De Islaam vereist niet alleen geloof, maar ook actie - zoals het gebed, vasten en liefdadigheid. Om meer precies te zijn, in de Islaam zijn daden onderdeel van iemands geloof. De Islaam verwerpt de extreme overtuigingen die sommige religies onderwijzen, zoals dat je niet naar een dokter moet wanneer je ziek bent, maar alleen maar tot Allah (de ware God) moet bidden om je te genezen, volledig. De levensvisie van de Islaam is zeer positief, omdat het onderwijst dat menselijke wezens in dit leven positieve daden kunnen verrichten. Dit was zeker hetgeen dat werd onderwezen door de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - aan zijn volgelingen - omdat zij duidelijk de daad van het verspreiden van de Islaam op zich namen, van Spanje tot Marokko in een heel korte tijd.

  Ook al onderwijst de Islaam dat Allah (de Ware God) weet wat de mensen zullen doen, voordat zij het doen, hebben mensen nog steeds een vrije wil.

  Allah (de Ware God) is zeker Alwetend en Alwijs, wetend wat er gaat gebeuren met iedereen, voordat het gaat gebeuren - dit te ontkennen, zou het ontkennen van Allah zelf betekenen. Echter, had de mens geen vrije wil, dan zou het belachelijk en onrechtvaardig zijn van Allah om te eisen dat zij zekere dingen doen en bepaalde dingen geloven. Ver van “fatalistisch” te zijn, onderwijst de Islaam dat het voornaamste doel in het leven van een mens Godbewustzijn is. Dankzij dit maken de Moslims zich minder zorgen om materiële zaken en beschouwen hun wereldse zaken in een correct perspectief. Dit komt door het feit dat de Islaam duidelijk onderwijst dat als de mensen de Almachtige God aanbidden en op Hem alleen vertrouwen, zij zich dan geen zorgen hoeven te maken - omdat Allah (de Ware God) wil wat het beste voor hen is.

  Ware vrijheid, vanuit het Islamitische perspectief, betekent niet het doelloos volgen van alle menselijke begeerten voor eten, drinken, welvaart en seks. Integendeel, vrijheid betekent het in staat zijn de primaire verlangens te controleren en die in een correcte en toegestane manier te vervullen. Dit brengt iemands begeerten in overeenstemming met wat Allah voor ons wil - alleen dan is een mens werkelijk vrij!

  Door: Aboe ‘Iyaad
  Bron: www.fatwa-online.com
  Vertaald vanuit het Engels en bewerkt door: Hoedhayfah Aboe Dawoed al-Hollandie
  Laatst gewijzigd door hassan; 26-05-13 om 21:56.

 7. #7
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.941
  Reputatie Macht
  19
  Misvatting: De Islaam is een Religie alleen voor Arabieren


  De snelste manier om te bewijzen dat dit volledig onwaar is, is om te zeggen dat slechts ongeveer 15 procent van de Moslims in de wereld Arabieren zijn.

  Er zijn meer Indiase Moslims dan Arabische Moslims en meer Indonesische Moslims dan Indiase Moslims!

  Te geloven dat de Islam alleen een religie is voor Arabieren is een mythe die door de vijanden van de Islaam werd verspreid, in de begintijd ervan. Deze foutieve aanname is waarschijnlijk gebaseerd op het feit dat de meeste van de eerste generatie Moslims Arabieren waren, de Qor-aan in het Arabisch is en de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - een Arabier was. Echter, zowel de leerstellingen van de Islaam als de geschiedenis van de verspreiding ervan tonen aan dat de vroege Moslims iedere inspanning verrichtten om hun Boodschap van Waarheid onder alle naties, rassen en volkeren te verspreiden.

  Verder zou het verduidelijkt moeten worden dat niet alle Arabieren Moslims zijn en niet alle Moslims Arabieren zijn. Een Arabier kan een Moslim, Christen, Jood, Atheïst - of van iedere andere religie of ideologie - zijn. Tevens zijn er vele landen die door de mensen Arabisch worden beschouwd, die helemaal niet Arabisch zijn - zoals Turkije en Iran. De mensen die in deze landen leven spreken andere talen dan het Arabisch als hun moedertaal en zijn van een andere etnisch geslacht dan de Arabieren.

  Het is erg belangrijk om te beseffen dat vanaf het vroege begin van de missie van de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zijn volgelingen van een breed spectrum van individuen kwamen - er was Bilaal, de Afrikaanse slaaf; Soehayb, de Byzantijnse Romein, Ibn Salaam, de Joodse Rabbijn; en Salmaan, de Perziër.

  Omdat de religieuze waarheid eeuwig en niet veranderend is, en de mensheid één universele broederschap is, onderwijst de Islaam dat de openbaringen van de Almachtige God aan de mensheid altijd consistent, duidelijk en universeel is geweest. De Waarheid van de Islaam is voor alle mensen bedoeld, onafhankelijk van ras, nationaliteit, of taalkundige achtergrond. Kijkend naar de Moslimwereld, van Nigeria tot Bosnië en van Maleisië tot Afghanistan, is genoeg om te bewijzen dat de Islaam een Universele Boodschap voor de gehele mensheid is - nog los van het feit dat grote aantallen Europeanen en Amerikanen van alle rassen en etnische achtergronden tot de Islaam komen.

  Door: Aboe ‘Iyaad
  Bron: www.fatwa-online.com
  Vertaald vanuit het Engels en bewerkt door: Hoedhayfah Aboe Dawoed al-Hollandie
  Laatst gewijzigd door hassan; 26-05-13 om 21:57.

 8. #8
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.941
  Reputatie Macht
  19
  Misvatting: De Islaam vernedert Vrouwen


  Al zijn er vele aspecten van de Islaam die verkeerd worden begrepen door niet-Moslims, de onwetendheid en foutieve informatie en incorrecte aannames die worden gemaakt betreffende de behandeling van vrouwen in de Islaam is wellicht de meest ernstige.

  Talrijke verzen van de Qor-aan maken duidelijk dat mannen en vrouwen gelijk zijn in de aanblik van Allah. Volgens de leerstellingen van de Islaam is het enige dat mensen in de aanblik van Allah onderscheidt, hun niveau van Godbewustzijn. Dankzij dit zijn vele mensen verbaasd erachter te komen dat de Islamitische Wet meer dan 1400 jaar geleden vrouwenrechten waarborgde en dat vrouwen in Europa en Amerika hun rechten pas onlangs verkregen. De Islaam onderwijst bijvoorbeeld duidelijk dat een vrouw een volle persoon is in de wet, en de spirituele gelijke is aan de man. Tevens blijkt uit de Islamitische Wet dat vrouwen het recht hebben om grond te bezitten, een zaak te runnen en gelijke beloning te krijgen voor gelijke arbeid. Het is vrouwen toegestaan totale controle te hebben over hun bezittingen, ze kunnen niet tegen hun wil met iemand gehuwd worden en ze mogen hun eigen naam houden wanneer ze trouwen.

  Daarbij hebben zij het recht om bezit te erven en om hun huwelijk te ontbinden in geval van verwaarlozing of incorrecte behandeling. Tevens beschouwt de Islaam een vrouw niet als een “kwade verleidster”, en zodoende wordt haar niet “de oorspronkelijke zonde” kwalijk genomen. Vrouwen in de Islaam participeren in allerlei vormen van aanbidding waarin mannen participeren. Feitelijk is van de rechten die de Islaam 1400 jaar geleden aan vrouwen gaf, praktisch tot de twintigste eeuw niet gehoord in het Westen.

  Minder dan vijftig jaar geleden kon een vrouw in Engeland en Amerika geen huis of auto kopen, zonder dat haar vader of echtgenoot hier ook voor tekende. Daarbij geeft de Islaam een groot respect aan vrouwen en hun rol in de maatschappij; het geeft hen het recht op eigen bezit, te trouwen met wie zij wil en vele andere rechten. Ook zou genoemd moeten worden dat de missie van de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - vele van de verschrikkelijke praktijken met betrekking tot vrouwen die aanwezig waren in de maatschappij van zijn tijd, heeft beëindigd. Zo heeft de Qor-aan bijvoorbeeld een eind gemaakt aan het heidense Arabische gebruik van het doden van dochters wanneer deze werden geboren.

  Daarnaast heeft de Islaam beperkingen opgelegd aan de onbeperkte polygamie van de Arabieren in die tijd, en heeft vele wetten in het leven geroepen om het welzijn van de vrouwen te beschermen. De meeste van de zogenaamde hervormingen in de status van de vrouw vandaag, ontstonden pas nadat het Westen de religie had verlaten voor secularisme. Zelfs degenen in het Westen die beweren de zogenaamde “Joods-christelijke traditie te volgen”, volgen eigenlijk de waarden van het Westerse liberalisme, maar gewoon in mindere mate dan hun meer liberale landgenoten.

  Als vrouwen in de Moslimwereld vandaag hun rechten niet hebben, is dat niet omdat de Islaam hen die niet gaf. Het probleem is dat in vele plaatsen vreemde tradities de leerstellingen van de Islaam zijn gaan overschaduwen, ofwel door onwetendheid, of door de invloed van kolonisatie.

  Door: Aboe ‘Iyaad
  Bron: www.fatwa-online.com
  Vertaald vanuit het Engels en bewerkt door: Hoedhayfah Aboe Dawoed al-Hollandie


  Bron: www.soennah.com
  Laatst gewijzigd door hassan; 26-05-13 om 21:58.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •