Resultaten 1 tot 10 van de 10

Onderwerp: Een Algemene Beschouwing over de Islaam

 1. #1
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20

  Een Algemene Beschouwing over de Islaam

  Deel 1: Voorwoord

  Geschreven door:

  Abdoellah Aboe Jouhaina

  Nederlands student in Medina
  Laatst gewijzigd door hassan; 18-03-13 om 13:25.

 2. #2
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  1e druk 1998
  Voorwoord 2e druk  In de naam van Allah, De Barmhartigste, De Genadevolste  Alle lof is voor Allah, en zijn zegeningen en vrede over Zijn profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sallam), en ook over zijn familie, metgezellen en zij die hem volgen. "Een algemene beschouwing over de Islaam" is een boekje dat in het kort beeld geeft over wat de basispunten van de Islaam zijn. Het maakt duidelijk waar de moslim in gelooft en hoe hij dit in praktijk brengt. De doelgroep van dit boekje was vooral niet-moslims, om hen in het kort in te lichten wat de Islaam eigenlijk is, doormiddel van een kort boekje.  Ook nieuwe moslims en moslims die net gaan beginnen met het bestuderen van de basis punten van de islam kunnen dit boekje als een eerste stap gebruiken om te weten wat de fundamenten van de Islaam en het geloof zijn. Het boekje is geschreven in mijn eerste studiejaar aan de middelbare school in Medina, Saoedi-Arabië.  Nu, enkele jaren later schijnt het toch, ondanks mijn tekortkomingen, dat met Allah’s steun dit boekje goed kan dienen als een zuivere en korte informatiebron voor de eerdergenoemde doelgroep. Met de hoop dat deze informatie van nut kan zijn, heeft de verantwoordelijke voor de islamitische site: www.soennah.com dit boekje, nadat het boekje in gedrukte vorm werd uitgedeeld, op het internet gezet om zo ook u, beste lezer, te bereiken.


  In dit kleine boekje wordt een overlevering als basis gebruikt, deze overlevering wordt bij de islamitische geleerden "de overlevering van Jibriel (Gabriël ‘alayhis-salaam)" genoemd. Deze heb ik voor het boekje gekozen omdat deze overlevering de basispunten van de Islaam omvat, zowel wat de moslim gelooft als hoe men het praktiseert.  Alle andere geloofsfundamenten over de Islaam en de Soennah stammen af van en baseren zich op de punten die in deze belangrijke overlevering genoemd worden. Dit word duidelijk als je ziet dat de profeet Mohammed (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) aan het eind van zijn woorden met Gabriël (‘alayhis-salaam) zei:

  “Het was Gabriël, hij kwam om jullie de religie te onderwijzen.” Dit bewijst dat de kennis, in deze overlevering, de gehele Islaam in het algemeen omvat, want de profeet Mohammed (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) noemde deze punten : "Jullie religie (de Islaam)". Hierom is de in dit boekje genoemde overlevering heel belangrijk voor de moslim om zijn geloof te kennen. Ook de niet-moslim kan hieruit in het kort weten waar een moslim in gelooft. Daarom heb ik deze overlevering als basis gebruikt.


  Moge Allah onze daden aanvaarden en onze zwaktes en fouten vergeven en de mensen van de islamitische selefie-site en alle andere selefies die mensen inlichten over de ware betekenis van de Islaam steunen om dit zo goed mogelijk te doen en hen belonen voor hun inzet.


  Abdoellah Aboe Jouhaina
  Laatst gewijzigd door hassan; 18-03-13 om 13:26.

 3. #3
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Deel 2: De les van een onbekende leraar  Omar Ibn Khattab (radiallahoe anhoe) zei: “Toen wij op een dag bij de profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) zaten, kwam er opeens een man met erg zwart haar in hagelwitte kleding opdagen. Niemand van ons kende hem, maar de man zag er niet uit als een reiziger. Hij ging bij de profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) zitten met zijn knieën tegen de knieën van de profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) aan en legde zijn handen op zijn dijen en zei: “Mohammad, vertel mij over de Islaam.”

  Toen zei de profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sallam):
  “De Islaam houdt in: dat je getuigt dat er niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed zijn profeet is, dat je het gebed uitvoert, dat je de Zakat (armenbelasting) geeft, dat je vast tijdens de maand Ramadan en dat je de bedevaart naar het huis (Ka’bah, in de moskee van Mekka) verricht als je daartoe in staat bent.”

  De man zei toen: “Je hebt de waarheid gesproken.” Wij vonden het vreemd dat hij eerst iets vroeg en dan zei hij dat de profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) de waarheid sprak. Toen zei de man:

  “Vertel mij over het geloof.” De profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) zei: “Dat je gelooft in: Allah, zijn engelen, zijn boeken, zijn profeten, de Laatste Dag (de Dag des Oordeels) en dat je gelooft in de voorbeschikking, het goede daarvan en het slechte.” De man zei: “Je hebt de waarheid gesproken. Vertel mij over Al-Ihsaan (volmaakt geloof).” De profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) zei: “Dat je Allah aanbidt alsof je hem ziet en dat je weet dat Hij je ziet, als je Hem niet ziet”. De man zei: “Je hebt de waarheid gesproken. Vertel mij over het Uur (het moment van de Dag des Oordeels).” Hij zei: “De ondervraagde weet hierover niet meer dan de ondervrager.”…

  (De overlevering gaat verder door tot hij zei:.) “De man ging weg. Later vroeg de profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) aan mij (Omar (radiallahoe anhoe): “Weet jij wie die ondervrager was?” Ik zei: “Allah en zijn profeet weten het.”

  Mohammed (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) zei: “Het was Gabriël, hij kwam om jullie de religie te onderwijzen.” (Deze overlevering staat in: Al-Bugharie, Kitaab Al-Imaan 1/18 en in Muslim, Kitaab Al-Imaan 1/28-29)
  Laatst gewijzigd door hassan; 18-03-13 om 13:27.

 4. #4
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Deel 3: Een algemene beschouwing over de Islaam  Alle dank is voor Allah de Heer der Werelden, moge Allah's zegeningen en vrede over Zijn profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) zijn, de laatste der profeten, en ook over Zijn familie en Zijn metgezellen.  Islaam houdt het volgende in: dat een mens zich totaal overgeeft aan Allah alleen, door Hem te gehoorzamen en volledig afstand te doen van alle soorten afgodendiensten. Dit omdat alleen Allah ons en alles wat we nodig hebben geschapen heeft, en omdat Hij het is, Die de volmaakte Eigenschappen heeft zoals Kennis, Wijsheid en Kracht en Hij de Heer is Die ons tot leven heeft gebracht en ons laat sterven en ons weer opwekt na de dood.


  Dit is de ware godsdienst waar alle profeten naar opriepen. Allah zegt in de Qor'aan:

  Zeg: "Wij geloven in Allah en in dat wat er tot ons is nedergezonden (de Qor'aan) en in dat wat is nedergezonden tot Abraham en Ismaël, Izaak, Jakob en de kinderen van Jakob en (ook geloven wij in) dat wat hun Heer aan Mozes, Jezus en de (andere) profeten heeft gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen hen (de profeten) en wij hebben ons aan Hem (Allah) overgegeven. Wie een andere godsdienst dan de Islaam (zie eerder genoemde omschrijving van Islaam) zoekt, van hem zal het niet aanvaard worden..." [Soerah Aali-'Imraan 84-85].


  Allah heeft de Islaam een makkelijke godsdienst gemaakt zonder onderdrukking of onredelijkheden, een religie die in alle aspecten van het leven en haar wetten overwegen. Ook wordt er in de Islaam van niemand iets verwacht wat hij niet kan. Het is de volmaaktste godsdienst die de mensen aanspoort tot dat wat nuttig voor hen is en hen waarschuwt voor alles dat schadelijk is in hun samenleving of geloof.  De moslim zou geen moslim zijn als hij niet in alle profeten en schriften geloofde. De Qor'aan is het laatst door Allah geopenbaarde boek. Allah zegt in de Qor'aan: Zeg: "O Lieden van het Schrift (het Evangelie en de Thora), waarom vermengen jullie de waarheid met valsheid en verbergen jullie de waarheid, terwijl jullie het weten?"
  [Soerah Aali-'Imraan 71]


  En voorwaar, onder hen is er een groep die het Schrift verdraait met hun tongen, zodat jij denkt dat het bij het Schrift hoort, terwijl het niet bij het Schrift hoort. En zij zeggen dat het Allah's (woord) is terwijl het niet Zijn woord is. En zij vertellen leugens over Allah terwijl zij het weten. Het past de mens niet dat Allah hem het Schrift, de wijsheid en het profeetschap schenkt (zoals Jezus ‘alayhis-salaam) en dat hij (deze mens) dan zou zeggen: "Wees aanbidders van mij, niet van Allah". Nee, hij zou zeggen: "Wees godsgeleerden (Rabaniyun) doordat jullie het Schrift onderwijzen en bestuderen". Hij beveelt jullie niet de engelen of de profeten als afgoden te nemen. Zou hij jullie ongeloof opleggen nadat jullie gelovig waren? [Soerah Aali-'Imraan 78-80]
  Laatst gewijzigd door hassan; 18-03-13 om 13:27.

 5. #5
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Deel 4: De Islaam heeft het volgende als doel  1) De mens over zijn Schepper inlichten, wat betreft Zijn namen, eigenschappen en daden, zoals het scheppen, regelen en geheel bezitten van de hele schepping. Deze daden, namen en eigenschappen behoren alleen aan hem toe en hoort men alleen aan hem toe te schrijven.  Als je goed kijkt zie je dat dit eerste punt te maken heeft met de kennis die de mens heeft over zijn Heer en dat het komende tweede punt een uitvoering is van dat wat deze kennis verplicht, want als je weet wie Allah is en over Zijn schepping en wat Zijn Eigenschappen zijn, dan weet je ook dat alleen Hij het recht heeft om aanbeden te worden. Evenals dat anderen naast Allah deze schepping en eigenschappen niet bezitten en daarom ook geen recht hebben om aanbeden te worden. Hierom is het tweede punt:  2) De mens is opgeroepen tot de aanbidding van alléén Allah, zonder deelgenoten. Dit door middel van het naleven van Allah's geboden in de Qor'aan en de overleveringen van de Profeet. Omdat Hij alleen de Schepper is, heeft ook Hij alléén het recht om aanbeden te worden. Allah zegt in de Qor'aan: O, mensen! Aanbidt jullie Heer die jullie en degenen die vóór jullie waren geschapen heeft. [Soerah Al-Baqarah 21]

  Het verschil van vorm, kleur en leven van alle schepsels is één van de grootste bewijzen van Allah's bestaan en Zijn Kracht. Hij heeft deze verschillen gemaakt en uitgekozen voor zijn schepsels. Ook de beperkingen (zoals de behoefte aan voedsel, slaap en zuurstof) die Hij aan zijn schepsels heeft gegeven, bewijzen Zijn Almacht. Allah schiep alle levende wezens uit water; onder hen zijn er die op hun buik voortbewegen en onder hen zijn er die op twee (voeten) lopen en onder hen zijn er die er op vier (voeten) lopen. Voorwaar, Allah is Almachtig over alle zaken. [Soerah An-Noor 45]

  Net zoals huizen duiden dat er huizenbouwers zijn geweest, duidt de schepping op de Schepper. Anderen dan Allah echter zijn zelf afhankelijk en geschapen door Hem, Allah zegt in de Qor'aan: Aanbidden zij (afgoden) die niets (kunnen) scheppen maar zelf geschapen zijn? En die hen niet kunnen helpen en (ook) zichzelf niet kunnen helpen. Als jullie hen aanroepen om leiding te verkrijgen, dan verhoren zij jullie niet. Het is voor jullie hetzelfde of jullie hen aanroepen of dat jullie zwijgen. [Soerah Al-A'raf 191-193]

  3) Het inlichten van de mensen over de volgende punten:
  A) De gebeurtenissen na de dood.
  B) De beproeving en straf of beloning in het graf.
  C) Dat de mensen weer tot leven worden gebracht op de Dag des oordeels.
  D) De geschiedenis van de vroegere volkeren en hun profeten.
  Laatst gewijzigd door hassan; 18-03-13 om 13:28.

 6. #6
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Deel 5: De vijf fundamenten van de Islaam  De Islaam is op vijf fundamenten gebouwd:  Het eerste fundament: De (geloofs)getuigenis.  Een getuigenis is niet iets wat je alléén zegt. Deze getuigenis betekent dat je, nadat je weet wat de getuigenis betekent, deze uitspreekt en ook er naar handelt. Deze getuigenis is ‘de deur tot de Islaam'.Het betekent dat niets of niemand het recht heeft op aanbidding, op welke manier dan ook, en dat Allah dit recht alléén heeft. Alles wat buiten hem aanbeden wordt is dus vals.

  De getuigenis dat Mohammed (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) Zijn profeet is, houdt in dat je gelooft in alles wat aan hem overgeleverd is en zijn geboden opvolgt en afstand doet van dat wat hij afgewezen heeft. Allah kan niet aanbeden worden behalve op de manier die Hij aan zijn profeet heeft geopenbaard.

  Het tweede fundament: Het gebed.  Vijf korte gebeden per dag op vijf verschillende tijden. Deze gebeden hebben een

  belangrijke plaats in de Islaam. Het is de connectie tussen de moslim en zijn Schepper.


  Hierin smeekt hij zijn Heer vijf keer per dag om Zijn gunsten en roept Hem nederig aan. Dit gebed, omdat het regelmatig gedaan wordt en een moslim laat nadenken over zichzelf, zijn leven, daden, zijn Heer, en het hiernamaals, heeft als resultaat dat de moslim zich ver van slechte dingen afhoudt en zijn geloof sterk blijft. Allah beloont hem hiervoor, dichtbij (in dit leven) en uitgesteld. Dit alles samen zorgt voor rust en tevredenheid van de ziel en het lichaam en geluk in dit leven en in het hiernamaals. Allah zegt in de Qor'aan over de moslims: "Zij zijn degenen die geloven en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Weet: door het gedenken van Allah komen de harten tot rust." [Soerah Al-A'raf 28]

  In Sunan Aboe Dawood staat: Mohammed (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) zei tegen Bilal: "Bilal, roep op tot het gebed. Laat ons daarin tot rust komen." Nr. 4975.

  Het derde fundament: Het geven van de Zakah, het geld voor de Armen.  Dit is een jaarlijkse uitgave aan de armen en zij die recht hebben op deze uitgaven. Zakah betekent letterlijk: zuivering. Het geven van geld aan dit goede doel zuivert als het ware de inkomsten van de rijken. Het is verplicht voor diegenen die een bepaald bedrag (een jaar lang) over hebben gehouden van hun inkomen.

  Het wordt alleen gegeven door de moslims met ter beschikking staande bezitting(en)/geld/waarde-eigendommen. Dit is voor hun een vervulling van hun religie en een goede daad. Hiervoor worden hun zonden vergeven en ook de relatie tussen arm en rijk wordt beter. Dit is ten nut van de gehele gemeenschap, terwijl het maar een klein deel van hun vermogen is.

  Het vierde fundament: Het vasten.  Het vasten wordt door de moslims gedaan in de negende maand van de

  Maandkalender, de maand Ramadan. Zij laten de gehele maand bepaalde begeertes (van de ochtendschemering tot zonsondergang) ter zijde, wat betreft eten, drinken en seksuele gemeenschap. Het vasten is lichamelijk heilzaam en bouwt bij een moslim solidariteitsgevoel en medeleven met de mensen in hongersnood op. Allah maakt in deze maand hun geloof sterker en vergeeft hun zonden. Dit is iets wat elke moslim voelt. Het vasten heeft hierdoor goede effecten op het leven van de moslim.

  Het vijfde fundament: De Hadj (bedevaart).  Hiermee wordt het reizen naar Mekka bedoelt. Daar vervullen zij hun Islamitische

  rituelen (ter herdenking van Abraham ‘alayhis-salaam en Ismaël ‘alayhis-salaam die voor de moslims een groot voorbeeld waren). Dit doen zij op een bepaalde tijd van het jaar. Allah heeft het, voor diegenen die hiertoe in staat zijn (lichamelijk en financieel), verplicht om het één keer in hun leven te doen. Hierin komen vele moslims uit de hele wereld samen op de beste plek van de wereld om de enige ware God te aanbidden.  Ook gaan zij naar de Arafah-berg, lopen om de Ka'bah, de eerst gebouwde gebedsruimte, en lopen zeven keer tussen de Safa en Marwah heuvels, net zoals Hagar dat deed toen ze met haar baby in watersnood was. Enkele miljoenen moslims uit de hele wereld maken hier contact en vertellen elkaar over hun leven. Dit zorgt ervoor dat er een sterke band blijft tussen de moslims uit verschillende landen.  Eén van de grote problemen waar men tegenover staat is racisme. Men is in deze moderne tijd wel in staat om de mens naar de maan te laten vliegen, maar is niet in staat om de mens de onderlinge strijd en haat af te leren. De bedevaart naar Mekka is een goed voorbeeld hoe racisme bestreden kan worden. Zij hebben dan allemaal dezelfde simpele kleding aan, die alle verschillen wat betreft status en ras wegneemt, zodat zij als gelijkwaardigen voor Allah staan.

  Mohammed (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) heeft gezegd: "Mensen, jullie God is één, jullie voorvader is één (Adam ‘alayhis-salaam). Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier en een niet- Arabier is niet beter dan een Arabier. Een persoon met een rode huid (wit met rood getint, de blanken) is niet beter dan een donker persoon en een donker persoon is niet beter dan een persoon met een rode huid. Het verschil zit in jullie vroomheid!" Overgeleverd in Mosnad Ahmed nr. 22978.


  En Mohammed (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) heeft ook gezegd: "Voorwaar, Allah kijkt niet (om te oordelen) naar jullie gestaltes of uiterlijk, maar hij kijkt naar jullie harten (innerlijk) en jullie daden." Overgeleverd door Muslim Nr.2564.
  Laatst gewijzigd door hassan; 18-03-13 om 13:29.

 7. #7
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Deel 6: De zes fundamenten van het geloof

  Voordat we het over ‘de fundamenten' gaan hebben moeten vier punten duidelijk gemaakt worden.  1) Geloof betekent niet alleen dat iemand denkt dat iets waarheid is. Ook zit het geloof niet alleen in het hart. De Islamitische geleerden zeggen: "Geloven doet men met het hart, het lichaam en de tong.  Enkele voorbeeld van het geloven met het Hart:
  Wat je wel en niet gelooft, het vertrouwen hebben in Allah, het vrezen van je Schepper en het liefhebben van Hem.  Enkele voorbeelden van het geloven wat je doet met je Lichaam:
  Het gebed, de zakah, vriendelijke en goede daden, hulp geven, leren en lesgeven.  Enkele voorbeelden van het geloven wat je doet met je Tong:
  Het uitspreken van de getuigenis, lezen van de Qor'aan, het herdenken van je Schepper, vriendelijke en goede woorden, zoals woorden die ruzies eindigen enz.


  Eén van de bewijzen dat geloven ook daden zijn en niet alleen in het hart zit:
  Iemand vroeg Mohammed (sallallahoe ‘alayhi wa sallam): "Welke daden zijn het beste?" Hij zei: "Geloven in Allah en Zijn profeet" Overgeleverd door Bugharie en Muslim.

  Dit laat zien dat het geloven ook daden zijn, want de man vroeg naar een daad en hij gaf antwoord met: ‘geloven'.  Nog één van de bewijzen dat geloven ook daden zijn en niet alleen in het hart zit:
  In een andere overlevering staat: "Het geloof bestaat uit meer dan zestig delen. Het hoogste (in waarde) daarvan is de (geloofs)getuigenis, dat er niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah (zoals je ziet gebeurt dit ‘geloof' met het hart en de mond van een mens) en het laagste daarvan is een hinderlijk object van de weg verwijderen (dit deel van het geloof is een daad) en schaamte is een deel van het geloof." Overgeleverd door Bugharie en Muslim.

  Hier zie je ook weer dat de profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) het geloof uitlegde met daden, woorden en dat wat je hart doet of zegt.  2) Het geloof van een persoon wordt sterker door gehoorzaamheid (aan Allah) en wordt zwakker door zondes. Allah zegt in de Qor'aan over de gelovige moslims: "En wanneer Zijn verzen aan hen worden voorgelezen neemt hun geloof toe." Al-Anfal: 2, en Hij zegt: "En zodat het geloof van de gelovigen toeneemt." Al-Muddaththir: 31  3) Hoe sterker iemands geloof is, hoe meer dit door zijn daden bevestigd wordt. Het geloof van hem, die zegt dat hij sterk geloof in zijn hart heeft, maar dit niet in daden verwezenlijkt, is niet sterk.  4) Wie helemaal niet gelooft in èèn van de fundamenten is geen moslim (een ‘kafir').  Het eerste fundament: Het geloof in Allah.
  Dit houdt in:  A) Het geloof in Allah's Eenheid in Heerschappij. Hiermee wordt bedoeld dat Hij de Heer, de Schepper, de Bezitter, de Onderhouder en de Regelaar van alles is en dat Hij in deze Heerschappij doet wat Hij wil.  B) Het geloof in al Zijn Namen en Eigenschappen: dit houdt in dat men hierin gelooft zoals die in de Qor'aan en in de overleveringen staan.  C) Het geloof in Allah's Eenheid in Aanbidding. Hiermee wordt bedoeld dat Hij de enige ware God is en dat alles en iedereen wat naast Hem aanbeden wordt, op welke manier dan ook, vals is. Nogmaals, hier kan je zien dat punt A en B het laatste punt C verplichten.

  Het tweede fundament: Het geloof in de door Allah geschapen engelen.  De engelen zijn dienaren van Allah, door Hem geschapen en bevoordeeld. Zij volgen Allah's opdrachten op, zonder ongehoorzaam aan Hem te zijn. Allah heeft elk van hen verschillende opdrachten gegeven. Gabriël is verantwoordelijk voor het overdragen van Allah's openbaring. Michaël is verantwoordelijk over het weer en de groei van planten, Israfiel heeft de plicht om op de bazuin te blazen, ter aanroep van de Dag des Oordeels.

  Het derde fundament: Het geloof in de boeken.  Allah heeft aan de profeten boeken geopenbaard die leiding bevatten. Van deze openbaringen kennen we bij naam:  De Torah:

  Is aan Mozes (‘alayhis-salaam) geopenbaard en is het grootste boek aan de Kinderen van Israël.  Het Evangelie:

  Is aan Jezus (‘alayhis-salaam), de profeet en dienaar van Allah, geopenbaard.  De Psalmen:

  Is geopenbaard aan David (‘alayhis-salaam).  De Schriften:

  Van Abraham (‘alayhis-salaam) (de grootvader van de profeten, ook Mohammed (sallallahoe ‘alayhi wa sallam).  De Qor'aan:

  Is Allah's Woord dat Hij aan zijn ‘ongeletterde' profeet Mohammed (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) heeft geopenbaard. Als bevestiging van dat wat eerder is geopenbaard en als herstelling van dat wat de mens veranderd heeft. Mohammed (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) was gestuurd naar alle volken en voor alle tijden in tegenstelling tot andere profeten. Allah heeft met de Qor'aan alle andere boeken vervangen en afgeschaft. Allah heeft gezegd dat de Qor'aan nooit veranderd kan worden. Dit zodat de Qor'aan Zijn argument en bewijs zal zijn tot de Dag des Oordeels.  Het vierde fundament: Het geloof in alle profeten.


  Allah heeft profeten naar de mensen gestuurd. De eerste profeet was Adam (alayhis-salaam) en de laatste was Mohammed (sallallahoe ‘alayhi wa sallam). Alle profeten zijn gewone mensen. Zij zijn geschapen en hebben geen bepaalde kracht of macht in het heelal. Zij zijn niet meer dan gelovigen die Allah bevoordeeld heeft met het profeetschap. Allah zegt in de Qor'aan:

  En Hij (Allah) onderwees hem (Jezus ‘alayhis-salaam) het Schrift, de Wijsheid, de Thora en het Evangelie. Een profeet (Jezus ‘alayhis-salaam) voor de kinderen van Israël: (zeggende "Voorwaar, ik ben tot jullie gekomen met een Teken van jullie Heer. Ik maak voor jullie iets uit klei in de vorm van een vogel, daarna blaas ik erin, dan zal het met Toestemming van mijn Heer een vogel worden. Ik genees de blinden en de leprozen en ik laat de doden leven met de Toestemming van Allah".
  [Soerah Aali-‘Imran 48-49]  En Hij zegt in de Qor'aan: Hun Boodschappers zeiden tot hen: "Wij zijn slechts mensen zoals jullie... ...en het is niet aan ons om met wonderen te komen, behalve met Allah's Toestemming."

  [Soerah Ibrahiem 11]

  De moslim verheft een profeet niet boven zijn plaats en maakt geen god van hem en kent hem ook geen goddelijke eigenschappen toe zoals de christenen deden bij Iesa (Jezus ‘alayhis-salaam) en anderen.  Ook verlagen zij de profeten niet lager dan de plaats waar zij recht op hebben, zoals de joden bij Iesa (Jezus ‘alayhis-salaam) en anderen deden. Dit is de juiste middenweg van de Islaam. In de Qor'aan staat dat het eerste wat Iesa (Jezus ‘alayhis-salaam) zei, was:
  Ik ben een dienaar van Allah, Hij heeft mij het boek (het Evangelie) gegeven.
  [Soerah Maryam 30]  Het eerste deel van de eerste woorden van Iesa (Jezus ‘alayhis-salaam)kan men als een weerlegging van de christelijke verering van Jezus (‘alayhis-salaam) beschouwen, want hij zei: Ik ben een aanbidder van Allah! Het tweede deel kan beschouwen worden als een weerlegging van de weg van de weg Joden die niet in hem geloofden als profeet zijnde en hem wilden doden omdat hij hun fouten duidelijk maakte. Iesa (‘alayhis-salaam) zei: Hij (Allah) heeft mij het boek gegeven. Dit is wat Iesa (Jezus ‘alayhis-salaam) eigenlijk zei: Ik ben niet meer dan een geschapen mens, een dienaar en heb Allah nodig, dus aanbid mij niet, en Allah heeft mij alleen begunstigd met de openbaring (dus verloochen mij niet).

  Het vijfde fundament: Het geloof in de Dag des Oordeels.  Deze dag is de Dag der Opstanding, de Laatste Dag. Op deze dag zal Allah de mensen uit hun graven tot leven laten komen om hun daden te laten zien. Hierna zullen zij naar hun uiteindelijke en eeuwige bestemming gaan. Het verblijf in het Paradijs of het pijnlijke verblijf van de Hel. Het geloof in de Dag des Oordeels omvat het geloof in alles wat er na de dood, in het graf en na de opwekking uit het graf gebeurt. Een voorbeeld hiervan is het geloof in de Hel en het Paradijs en hun beschrijvingen zoals die in de Qor'aan en de Soennah staan. De Hel is voor sommigen tijdelijk en gaan daarna naar het Paradijs, maar anderen zullen daar oneindig verblijven. In de Qor'aan staat: Totdat de dood tot één van hen komt, hij zal dan zeggen: "O mijn Heer, laat mij terugkeren. Hopelijk kan ik dan goede werken verrichten voor wat ik tekort gedaan heb." Zeker niet! Hij (deze mens) zegt het alleen maar en voor hen is een scheiding tot de dag waarop zij zullen worden opgewekt. Wanneer er op de bazuin geblazen wordt, op die dag is er geen verwantschap tussen hen, zij kunnen elkaar geen vragen stellen.
  [Soerah Al-Moeminoen 99-101]

  Op een andere plaats staat: (Gedenk) wanneer de aarde wordt geschud en de aarde haar lasten naar buiten brengt. En de mens zegt: "Wat is er met haar?" Op die dag zal zij (de aarde) haar berichten (de daden die op haar gedaan zijn) bekendmaken. Omdat jouw Heer het haar bevolen heeft Op die dag zullen de mensen in verschillende groepen tevoorschijn komen om hun daden te zien. Wie iets goed deed ter grootte van een mosterdzaadje, zal het dan zien. En wie iets slechts deed ter grootte van een mosterdzaadje, zal het dan zien. [Soerah Al-Zalzalah]

  Het zesde fundament: Het geloof in de voorbeschikking.


  Dit is het geloof dat alles volgens Allah's voorbeschikking gebeurt. Dit betekent dat Hij overal kennis over heeft, vóór het er was en dat het daarna volgens Zijn Kennis is opgeschreven en dat hij alles gewild en geschapen heeft. Alles wat er was, alles wat er is en wat er zal gebeuren weet Hij en wist Hij. Alles gebeurt alleen als Hij het wil en Hij toestemt dat het gebeurt, zowel het goede als het slechte.
  Laatst gewijzigd door hassan; 18-03-13 om 13:30.

 8. #8
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Deel 7: Al-Ihsaan (het volmaakte geloof)

  Dit betekent dat je Allah aanbidt, volgens de Qor'aan en de Soennah, met zo'n sterk geloof alsof je Hem ziet (en dat hij wie deze sterkte van geloof niet bereikt heeft, Hem aanbidt wetend dat Allah hem ziet).

  Alles wat we tot nu toe genoemd hebben valt onder het begrip ‘Islaam' maar het belangrijkste waar de Islaam naar oproept, is: de aanbidding van Allah alléén. Veel mensen zeggen: "Ik geloof wel in èèn Schepper, maar het maakt mij niet zo veel uit wie iemand aanbidt of waar hij in gelooft. Ik heb gèèn openbaring nodig om mij het goede en het slechte duidelijk te maken. Als ik gewoon niet steel, dood en lieg, leef ik goed!"

  Dit is een verkeerde opvatting van sommige mensen, want wat deze persoon eigenlijk zegt is dat iedereen zijn eigen ‘goedheid en kwaadheid' moet vastleggen. Dit klopt niet. De mens kan dit zelf niet, hiervoor heeft Allah profeten gestuurd, hoe zou hij (die het hem ‘nu' niet uitmaakt wie er aanbeden wordt) het vinden, wanneer hij er op de Dag des Oordeels achter komt dat de bij de Schepper het allerbelangrijkste is en dat veel van dat wat hij ‘goed' noemde ‘slecht' was en dat wat hij ‘slecht' noemde ‘goed' was? Dit omdat het verstand van de mens verschilt en vaak zwak is. De één vindt goed wat de ander slecht vindt. Voor de zekerheid kan men alleen weten wat de Schepper wil en goed vindt en blij of kwaad maakt via de profeten. Dat is de reden dat Hij profeten stuurde: dat de mensen op de Dag des Oordeels geen excuus gebruiken door te zeggen: "We hadden een meningsverschil over goed en slecht, en waarheid en leugen. Waarom had U geen profeet gestuurd, dan wisten we wel beter?"  De Schepper Die alles van atoom tot atoom geschapen heeft, kent ons zoals wij onszelf niet kennen en weet wat goed en slecht voor ons is. Het is ook wel vreemd dat zo'n persoon zegt dat hij gelooft in Allah. En toch meent dat het niet belangrijk is wie je aanbidt en wiens wetten je naleeft, en dat hij zelf wel weet hoe en wat. In welke god gelooft hij dan? De Schepper? De God van Abraham (‘alayhis-salaam), Mozes (‘alayhis-salaam), Jezus (‘alayhis-salaam), Mohammed (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) en de andere profeten? Waarschijnlijk zal hij dan zeggen: "Ik geloof (ook) in de God van die profeten."

  Weet hij dan niet, waarom Allah kwaad was op het volk van Mozes (‘alayhis-salaam), nadat Hij hen bevrijd had van de Farao? Was het omdat zij van elkaar stalen? Doodden zij elkander?

  Waren zij leugenaars?... Nee! Zij namen het gouden kalf als (af)god, dit was de oorzaak van Allah's woede.

  Als je naar de vroegere profeten kijkt, was niet (het eerste) wat ze zeiden: "Steel niet, dood niet en lieg niet." Het was echter zo zoals je in de volgende vers kunt lezen: Voorzeker, Wij stuurden Noah tot zijn volk en hij zei: "O mijn volk, aanbid Allah, er is voor jullie niets of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij; voorwaar ik vrees voor jullie de bestraffing van een enorme dag." [Soerah Al-A'raf 59]

  En tot het volk van Ad (stuurden Wij) hun broeder Hôed, hij zei: "O mijn volk, aanbid Allah, er is voor jullie niets of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij, jullie zijn alleen maar verzinners" [Soerah Hoed 50]

  En Allah zegt in de Qor'aan: Hij heeft de engelen doen neerdalen, met de openbaring van Zijn Bevel, naar wie Hij wil van zijn dienaren, om te waarschuwen (zeggende): "Er is niets of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Ik, dus vrees Mij." [Soerah An-Nahl 2]  Het alleenrecht van Allah op aanbidding is zo belangrijk, omdat het de reden is waarom de mens bestaat (geschapen is); ‘Het alleen aanbidden van Allah'. Dit wordt duidelijk gemaakt in de volgende vers: En Ik heb de Djin's (wordt vertaald als demonen) en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden. Ik wens geen voorzieningen van hen en Ik wens niet dat zij Mij voeden. Zeker, Allah is de Voorziener en de Bezitter van Sterkste Kracht. [Soerah Ad-Dhariyat 56 - 58]  Dit is de bestaansreden van de mens (en de hele schepping); Het alléén aanbidden van Allah. Het alleen aanbidden van Allah houdt echter ook in dat men geschapen is om goede dingen te doen en zo door Allah getest te worden, en om naarmate zijn daden een beloning te ontvangen.  Degene wiens daden goed zijn, krijgt een goede beloning en degene wiens daden slecht zijn een slechte beloning. Over de betekenis van het woord ‘aanbidden' hebben de Islamitische geleerden het volgende gezegd: "Het is een woord dat alle woorden en daden omvat waar Allah van houdt, zowel de innerlijke en de uiterlijke daarvan en (ook omvat het) het afstand doen van dat waar Hij niet van houdt. Deze ‘aanbidding' gebeurt met het hart, de mond (woorden) en de handen (daden)".

  __________________________________________________ __


  ‘Aanbidding' komt voor in vijf verschillende vormen:

  1) Het doen van wat verplicht is, de verplichte zaken noemt men in Islamitische (Arabische) termen Waadjib.

  2) Het laten wat verboden is, dit heet Haraam.

  3) Het doen wat aangeraden is, dit heet Mustahab, Soennah.

  4) Het laten wat afgeraden is, dit heet Makroeh.

  5) Dat wat toegestaan (niet afgeraden en niet aangeraden) is, heet Moebèh. Ook als men dit doet met een bepaalde intentie wordt dit een goede daad.
  B.v. als iemand gewoon eet, omdat hij het lekker vindt is dat toegestaan, maar hij die eet met de intentie om meer kracht te hebben voor het gehoorzamen van Allah, bij hem wordt dit als een goede daad aangerekend.  Ook zeggen de geleerden dat de acceptatie van de daden die iemand doet ter
  aanbidding van Allah twee voorwaarden heeft:  1) Dat men het zuiver doet voor Hem (dus niet om hier aanzien mee te verdienen of andere redenen). In een overlevering staat dat Mohammed (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) zei: "Waar ik het meest bang voor ben voor mijn volk (de moslims) is, ‘de kleine vorm van Sjirk' (afgodendienst)." (Zijn metgezellen) zeiden: "O Profeet van Allah, Wat is de kleine vorm van Sjirk?" Hij zei: "Hypocrisie." Toen legde hij dit verder uit en zei: "Dat een man bidt en dan zijn gebed mooi (b.v. lang en rustig) maakt, omdat er naar hem gekeken wordt." Silsilah As-saheehah van Al-Albaanie Deel 1 - nr. 951.  2) Dat men het doet volgens de Soennah. Als één van deze twee voorwaarden ontbreekt worden de daden van een persoon niet geaccepteerd. Daden die wel volgens de Soennah, maar niet zuiver voor Hem worden gedaan, worden niet geaccepteerd, evenals daden die wel voor hem worden gedaan, maar niet volgens de Soennah. Hierover zegt A'ischah: "Mohammed (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) zei: "De daden van iemand die iets doet waar niet onze aanleiding toe is gegeven worden niet geaccepteerd." (een betrouwbare overlevering)
  Laatst gewijzigd door hassan; 18-03-13 om 13:30.

 9. #9
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Deel 8: Enkele teksten over het belang van het aanbidden van alléén Allah

  In de Qor'aan staat: “Degenen die geloven, zonder hun geloof met onrecht te mengen; zij zijn degenen die veiligheid toekomt en zij zijn de rechtgeleiden.”

  [Soerah Al-An’aam: 82]

  Toen Mohammed’s (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) metgezellen deze vers hoorden, vroegen zij hem: “O Profeet van Allah! Wie van ons doet zichzelf geen onrecht aan (door zondes)?” Hij zei: “Het is niet dat wat jullie denken, hebben jullie niet de woorden van de vrome dienaar van Allah gehoord? Hij (zijn naam is Loqmaan) zei (tegen zijn kind): “Mijn zoon, ken Allah geen deelgenoten toe, voorwaar het toekennen van deelgenoten (aan Hem) is een groot onrecht. (zoals in de Qor'aan staat Loqmaan: 13) (Mohammed (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) zei toen:.) “Voorwaar het (onrecht) is het toekennen van deelgenoten aan Hem.”De overlevering staat in Al-Bugharie en Imaam Ahmed.  Mu’aadh (radiallahoe anhoe) heeft gezegd: “Ik zat achterop een ezel bij de profeet van Allah (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) toen zei hij: “Weet jij waar Allah recht op heeft van de dienaren (mensen) en waar de dienaren recht op hebben van Allah?” Ik (Mu’aadh (radiallahoe anhoe) zei: “Allah en zijn profeet weten het best.” Toen zei hij: “Allah heeft het recht dat de mensen Hem aanbidden en geen deelgenoten aan Hem toekennen. De dienaren hebben het recht dat Allah hen niet straft als zij geen deelgenoten aan Hem toekennen” Ik zei: “Zal ik de mensen het (goede) nieuws geven?” Toen zei hij: “Vertel het ze niet, want dan zouden ze minder actief worden.” De overlevering staat in Al-Bugharie en Muslim.


  De profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) heeft gezegd: “Allah zal tegen de mensen die de lichtste straf (in het hiernamaals) hebben, zeggen: “Als jullie twee keer de hele (materiële) wereld zouden bezitten om jezelf vrij te kopen zouden jullie dit dan doen?” Dan zeggen zij: “Ja.” Dan zegt Hij: “Ik had van jullie iets makkelijkers gevraagd toen jullie nog in de lendenen van Adam zaten, dat jullie afgoden aanbidden (hier twijfelt de overleveraar of Hij ook zei: “dan zou Ik jullie het Vuur niet in laten gaan”), maar jullie weigerden alles behalve afgodendienst.” De overlevering staat in Saheeh Muslim.  De Islaam heeft niet alleen Allah’s recht duidelijk gemaakt. De rechten van de man, vrouw, ouders, kinderen, buren en zelfs dieren en planten zijn weergegeven. Ook heeft de Islaam de relatie tussen de regering en het volk geregeld en heeft vastgesteld welke rechten en plichten zij tegenover elkaar hebben.
  Het volk moet gehoorzamen aan de regering behalve als de regering zondes oplegt. De Islaam heeft de moslims verboden zich tegen de regering te keren en zich van hen af te scheiden. Dit omdat het grote schade aanricht. Tot slot kunnen we concluderen dat de Islaam een correcte band opbouwt tussen een dienaar en zijn Schepper evenals tussen het individu en zijn samenleving en dat hij aanspoort tot dat wat goed is dat hij alles wat slecht is verwerpt.


  Dit maakt de schoonheid en reinheid van de Islaam duidelijk.
  Laatst gewijzigd door hassan; 18-03-13 om 13:32.

 10. #10
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Deel 9: Enkele uitspraken van de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam -)


  1) De gelovigen, in hun liefde, genade en vriendelijkheid tegenover elkaar zijn net als één lichaam. Als één van zijn delen ziek is, deelt het hele lichaam mee in zijn slapeloosheid en koorts. Al-Bugharie nr. 6011 en Muslim nr.2586

  2) De besten van jullie, zijn zij die het beste moraal hebben en de besten van hen, zijn zij die op de beste manier met hun vrouwen omgaan. Mosnad Ahmed nr. 7354

  3) Niemand van jullie gelooft (volledig) tot hij ervan houdt dat zijn broeder (medemens) heeft waar hij van houdt. Al-Bugharie nr.13 en Muslim nr. 45

  4) Het lachen naar je broeder (medemens) is een goede daad. At-Tirmidi. 1956

  5) Betaal de arbeider voor zijn zweet droog is. Ibn Majah nr. 2443

  6) Een man liep over een pad. Toen hij bij een put kwam klom hij erin. Hij dronk tot hij volop genoeg had en klom er weer uit. Toen zag hij een hond met zijn tong uit zijn bek hangen om modder op te likken vanwege zijn dorst. De man zei: “Deze hond voelt dezelfde dorst die ik voelde.” Hij klom de put weer in en vulde zijn schoen met water. Om deze daad heeft Allah hem (al) zijn zonden vergeven. Zijn metgezellen vroegen de profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sallam): “Profeet van Allah, worden wij beloond voor de liefdadigheid voor dieren?” Hij zei: “Er is beloning voor liefdadigheid voor alles wat leeft.” Al-Bugharie nr. 2466 en Muslim nr. 2244

  7) Een goed woord is een goede daad. Al-Bugharie nr. 2989 en Muslim nr. 1009

  8.) Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, moet goed zijn voor zijn buren. Al-Bugharie nr. 6019 en Muslim nr. 48  De vertalingen van Qor'aan- en overleveringsteksten zijn niet letterlijk vertaald en zijn niet meer dan een Nederlandse weergave van de betekenissen. Alleen de originele Arabische tekst wordt als Qor'aan beschouwd. De originele teksten kunnen gevonden worden in de aangegeven bronnen.


  Bron: www.soennah.com
  Laatst gewijzigd door hassan; 18-03-13 om 13:33.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Queens of Islaam
  Door Moe'tasima in forum Islam video's
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 22-11-08, 20:28
 2. Gratis exemplaar Beschouwing van de Edele Qoer’aan
  Door Dar Al-Tarjama in forum Uitnodiging naar de Islam [Da3wah]
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 15-08-08, 08:16
 3. Boek: Beschouwing van de Edele Qoer’aan
  Door Dar Al-Tarjama in forum De Koran
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 15-07-08, 15:44
 4. Algemene informatie over het huwelijk
  Door *laila* in forum Het huwelijk in de Islam
  Reacties: 15
  Laatste Bericht: 26-11-07, 17:57
 5. Islaam
  Door mOslima_Samira in forum Gedichten
  Reacties: 15
  Laatste Bericht: 15-01-06, 17:53

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •