Pagina 1 van de 2 12 LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 13

Onderwerp: Lessen Uit De Edele Qor'aan

 1. #1
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20

  Lessen Uit De Edele Qor'aan

  Doeroes Minal-Qor'an Al-Kariem - Lessen Uit De Edele Qor'aan


  Les 1: Het belang van Tawhied en het kwade gevolg van het ontkennen ervan

  Door Shaykh Saalih al-Fawzaan hafidahoellah


  [ In de Naam van Allah, de Meest Genadevolle, moge Zijn Salaah en Salaam met Zijn laatste Boodschapper zijn, en vervolgens: ]

  Iemand zou kunnen zeggen, en het is zowaar gezegd, 'Wat is er toch met jullie dat jullie je altijd richten op tawhied en jullie daar zo vaak over praten?! En jullie nemen de toestand van de Moslims vandaag de dag niet in overweging, zij die worden vermoord en gedwongen over de gehele aarde te vluchten, zij die overal worden vervolgd door de rijken van ongeloof?!'

  Dus zeggen we, en bij Allah ligt succes:
  Tawhied is het fundament waarop deze oprechte religie is gebouwd, dus zich erop te richten, betekent zich te richten op de kern zelf. Want als we zouden nadenken over de Edele Qor'an zouden we bemerken dat het herhaaldelijk zaken over tawhied uiteenzet, zo vaak zelfs dat er geen enkele soerah in de Qor'an bestaat die tawhied niet noemt, het verduidelijkt en hetgeen eraan tegengesteld is verbiedt. Het was de Imaam Ibnoel-Qayyim die erop attendeerde dat de gehele Qor'an over tawhied gaat, omdat het slechts bestaat uit het volgende:
  • -
  • Informatie over Allah en Zijn Namen en Eigenschappen - Dit is de tawhied waar we kennis van moeten hebben, tawhied ar-roeboebiyyah geheten.

   -
  • Geboden om Allah alleen te aanbidden zonder deelgenoten en verboden op het iets anders dan Hem aanbidden, tawhied al-oeloehiyyah geheten.

   -
  • Geboden om Allah en Zijn Boodschapper (sallallahoe 'alayhi wa sallam) te gehoorzamen en verboden om Allah en Zijn Boodschapper (sallallahoe 'alayhi wa sallam) ongehoorzaam te zijn - Dit zijn de wegen waarmee tawhied wordt gerealiseerd en vervolmaakt.

   -
  • Informatie over wat Allah heeft voorbereid voor de mensen van tawhied, de geneugten, het succes, de redding en triomfen in die leven en het Volgende; en de bestraffingen die op de mensen van shirk liggen te wachten in dit leven, en de eeuwige marteling voor hen op hun eenrichtings-binnenkomst in het Hellevuur - De eerste is voor hen die tawhied realiseren, de laatste is voor degenen die dit niet doen.[1]


  Zodoende is de gehele Qor'an om tawhied gecentreerd. Als je zou denken aan de soerah's geopenbaard in Mekka, zou je ondervinden dat de meeste ervan zich volledig richten op tawhied. Dat is omdat de Profeet (sallallahoe 'alayhi wa sallam) 13 jaar in Mekka bleef, uitnodigend naar tawhied en waarschuwend tegen shirk. De overgrote meerderheid van de religieuze verplichtingen zoals zakaah, vasten, Hadj, de zaken van Halal en Haram, zakentransacties, etc. werden niet geopenbaard tot na de hidjra naar Al-Medina. De wetgeving van het gebed is hier een uitzondering op, omdat dit verplicht werd gesteld toen de Profeet (sallallahoe 'alayhi wa sallam) nog steeds in Mekka was op de nacht van Al-Mi'raadj, toen hij (sallallahoe 'alayhi wa sallam) 's nachts (naar Jeruzalem)[2] werd meegenomen , maar dat was maar een korte periode voor de hidjra.

  Dus de meerderheid van de soerah's die werden geopenbaard voordat de Profeet (sallallaahu 'alayhe wa sallam) hidjra verrichtte, waren geheel gericht op tawhied, zodoende het werkelijke belang van het onderwerp aantonend. Bovendien werden de religieuze verplichtingen niet geopenbaard totdat tawhied aanwezig was gevestigd in de zielen van de mensen, en de correcte 'aqiedah was gegrondvest. Want waarlijk, daden kunnen niet worden geaccepteerd, behalve met tawhied, noch kunnen zij iets anders dan tawhied als hun fundament hebben.

  De Qor'an heeft geïllustreerd dat de Boodschappers ('alayhim as-salaatoe was-sallam) hun missies allemaal begonnen met het uitnodigen van de mensen naar tawhied voor al het andere, zoals Allah zegt :

  ( En voorzeker, Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (die zei:.): 'Aanbidt Allah en houdt afstand van de valse godheden.' )[3]

  Allah zegt ook :

  ( En Wij stuurden niet één van de Boodschappers voor jou, of Wij openbaarden aan hem dat 'Er geen godheid aanbidding waard is, behalve Ik, dus aanbidt Mij!' )[4]

  En iedere Profeet zei tegen zijn volk :

  ( O mijn volk, aanbidt Allah, er is voor jullie geen andere godheid die het waard is aanbeden te worden! )[5]

  Dus dit was de kwestie van de Boodschappers zij begonnen met tawhied.
  De uitnodigers en vernieuwers die de Boodschappers volgden, begonnen eveneens met het richten op tawhied. Dat is omdat iedere da'wah die niet op tawhied gebouwd is een vruchteloze uitnodiging is die het doel niet volbrengt, en het brengt geen positief resultaat teweeg. Iedere da'wah die zich niet richt op tawhied is een verloren oproep wat betreft het eindresultaat. Dit is iets welbekends en overal gezien.
  Aan de andere kant, iedere da'wah die om tawhied is gecentreerd is een werkelijk succesvolle uitnodiging, met Allah's Toestemming, een uitnodiging waarvan de maatschappij profiteert en die vele vruchten voortbrengt. De geschiedenis is hiervan de getuige.

  Dus we negeren niet de zaken van de Moslims, eerder zijn we zeer bezorgd om hen. Wij staan hen bij en proberen te van ieder kwaad te voorkomen dat het hen bereikt, waarbij we al onze middelen gebruiken. Het is niet iets onbelangrijks voor ons dat de Moslims worden vermoord en verbannen, maar het is geen oprechte zorg voor de situatie van de Moslims, als we ons dwingen ongemeende tranen te schreien, of dat we de wereld vullen met preken en geschriften, geschreeuw en gejammer,want waarlijk, dit bereikt niets.Om de werkelijke oplossing van de problemen van de Moslims te vinden, vereist van ons dat we uitzoeken wat de redenen zijn die hebben geleid tot de bestraffingen die de Moslims treffen door de handen van hun vijanden.

  Wat veroorzaakt het dat de vijanden van de Moslims autoriteit over hen winnen en behouden?

  Als we kijken naar de Moslim wereld, zien we geen serieuze betrokkenheid bij de Islaam bij de meeste van hen die zich eraan toeschrijven, behalve de enkelen waar Allah Barmhartig mee is. Wat we zien zijn slechts bij naam Moslims, de 'aqiedah van de meesten van hen is verloren. Ze aanbidden anderen dan Allah, roepen heiligen en rechtschapen mensen aan, hangen aan graven en tomben, verrichten de gebeden niet, betalen de zakaah niet, vasten niet, etc. Ze verrichten de fundamentele verplichtingen die Allah van hen vraagt niet, zij verenigen niet eens hun krachten of bereiden zich fysiek voor op het vechten tegen de ongelovigen! Dit is het geval met de meerderheid van zij die zich aan de Islaam toeschrijven - ze hebben hun religie verloren, dus Allah, de Machtige en Majestueuze, zorgde ervoor dat zij verdwaalden.
  De meest belangrijke factor die ertoe heeft geleid dat zij onderworpen zijn aan deze bestraffingen, is hun achteloosheid betreffende zaken van tawhied en hun vallen in grote shirk, tot op het punt dat zij elkaar het niet verbieden, noch tonen zij er zelfs enige verachting voor! Zij die niet zelf in shirk vervallen, vergeven het of beschouwen het niet als shirk. Een uitleg hiervan is aanstaand inshaa' Allah. Dus weet dat dit de primaire reden is dat de Moslims aan zulke bestraffingen zijn onderworpen.

  Als zij zich stevig zouden vasthouden aan hun religie, tawhied zouden realiseren en hun 'aqiedah zouden vestigen op het Boek en de Soennah, vastklampend aan het Touw van Allah, opsplitsing schuwend, waarlijk dan zal wat toegestaan was om hen te overkomen hen niet meer overkomen, zoals Allah zegt :

  ( En Allah zal zeker hen helpen die Zijn Zaak helpen. Voorwaar, Allah is zeker Sterk, Geweldig. (Zij zijn) degenen die, als Wij hen de macht geven op aarde, het gebed onderhouden, zakaah betalen en het goede bevelen en het verwerpelijke verbieden. En het einde van alle zaken rust bij Allah. )[6]

  Dus Allah heft duidelijk gemaakt dat de Moslims de overwinning niet geschonken zal worden, tenzij zij zich richten op wat Hij noemde - het gebed onderhouden, zakaah betalen, verbieden wat goed is, en verbieden wat verwerpelijk is.
  Waar zijn deze zaken bij de Moslims en hun huidige situaties tegenwoordig? Waar is de verrichting van het gebed bij de meeste van de Moslims? Of zelfs nog belangrijker, waar is de correcte 'aqiedah van de meeste die beweren dat Islam hun religie is?!

  Allah zegt :

  ( En Allah haeft degenen onder jullie die geloven en goede werken verrichten, beloofd dat hij hen zeker op aarde als gevolmachtigden aanstelt, zoals Hij degenen vََr hen als gevolmachtigden aanstelde, en dat Hij hun godsdienst die Hem voor hen behaagde zeker bevestigt, en dat Hij voor hen vrees vervangt voor veiligheid... )[7]

  Maar waar is de eerste voorwaarde van deze belofte?

  ( 'zij aanbidden Mij en kennen Mij in niets deelgenoten toe. ) [7]

  Dus Hij heeft verduidelijkt dat dit verkrijgen van autoriteit en versterking slecht zal verschijnen als deze voorwaarde is vervuld - dat zij Hem alleen aanbidden, zonder enige partners, en dit is de essentie van tawhied. Deze vrijgevig beloofde zaken zullen niet worden gegeven, behalve aan degenen die tawhied begrijpen en toepassen, Allah alleen aanbidden zonder deelgenoten, met daden van aanbidding waaronder het gebed, zakaah, Hadj, en alle andere daden van gehoorzaamheid.

  Besef dat Allah, Glorieus en Verheven, niet zei, 'Zij aanbidden Mij,' behalve dat Hij er een andere uitspraak op laat volgen
  ( 'en kennen Mij in niets deelgenoten toe. )[7]

  Dat is omdat aanbidding van geen waarde is met de aanwezigheid van shirk. Alle vormen van shirk moeten worden vermeden, onafhankelijk van de gedaante, vorm of naam ervan. Shirk betekent simpelweg een daad van aanbidding te verrichten voor een ander dan Allah, de Machtige en Majestueuze.
  Dit is wat de ware redding, veiligheid, overwinning en kracht in het land doet verschijnen - de 'aqiedah verbeteren en de daden verbeteren. Zonder dit zullen rampen en bestraffingen eenieder blijven overkomen die niet volledig aan deze conditie voldoet (voor Allah's Hulp). Veroverd zijn door de vijanden is slechts het resultaat van de Moslims die deze noodzakelijke voorwaarde niet voldoen, hun gebrek aan gepaste zorg voor hun 'aqiedah en religie, en hun tevredenheid met het dragen van Moslim namen en niets meer.

  __

  Voetnoten:


  [1] Zie Madaaridjoes-Saalikien (3/468) voor details.

  [2] Zoals gevonden in de moetawaatir overleveringen van (Al-Mi'raadj) de Nacht Reis, zie de ahaad overleveringen van Anas gevonden in Al-Boekhaarie's Hoofdstuk over Tawhied (Hoofdstuk 37, Hadieth #7517) [13/583] en Moeslim's Hoofdstuk over Imaan (Hoofdstuk 74, Hadieth #162).

  [3] De betekenis van soerah An-Nahl (16):36.

  [4] De betekenis van soerah Al-Anbiya' (21):25.

  [5] De betekenis van soerah Al-A'raaf (7):59.

  [6] De betekenis van soerah Al-Hadj (22):41

  [7] De betekenis van soerah An-Noer (24):55  (vertaald van www.bakkah.net)
  Laatst gewijzigd door hassan; 04-10-11 om 12:59.

 2. #2
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Les 2: De betekenis van het woord Tawhied


  [ In de Naam van Allah, de Meest Genadevolle, moge Zijn Salaah en Salaam met Zijn laatste Boodschapper zijn, en vervolgens: ]

  Wat is deze tawhied precies, die zo belangrijk is, dat wat zo een hoge positie heeft?

  Taalkundig komt het woord tawhied van het woord wah-hada, wat betekent iets waahid (enkelvoudig) te maken. Waahid is het tegenovergestelde van twee, drie, etc., het tegenovergestelde van meervoudigheid. Dus waahid is iets dat enkelvoudig zal blijven en nooit een deelgenoot of iets anders zal krijgen.
  Wat betreft de definitie in de Sharie'ah, betekent de tawhied dat je alle vormen van aanbidding aan Allah richt, dus dat je alles van je aanbidding voor Allah alleen verricht. Allah zegt :

  ( en de religie geheel voor Allah is )[1]

  Het woord religie betekent hier aanbidding, zoals Allah zegt :

  ( En Ik heb de Djinn en de Mensheid slechts geschapen om Mij te aanbidden )[2]

  En Allah zegt :

  ( en aanbidt Allah en kent aan Hem geen enkele deelgenoot toe' )[3]

  En Allah zegt ook :

  ( Roept daarom Allah aan, de religie geheel voor Hem makend, ook al hebben de ongelovigen er een afkeer van )[4]

  Dit is de betekenis van tawhied - om al je daden van aanbidding aan Allah te richten en de aanbidding van al het andere verlaat.


  __

  Voetnoten:

  [1] De betekenis van soerah Al-Anfaal ('8'):39.

  [2] De betekenis van soerah Adh-Dhaariyaat (51):56

  [3] De betekenis van soerah An-Nisaa' (4):36

  [4] De betekenis van Soerah Ghaafir (40):14


  (Vertaald vanaf www.bakkah.net)
  Klik hier voor de overige lessen in het Engels.
  Laatst gewijzigd door hassan; 04-10-11 om 13:00.

 3. #3
  Oprichter
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  2.449
  Reputatie Macht
  10
  Masha Allah broeder HAssan, moge Hij subhanaou wata Ala je rijkelijk belonen. Heb je nog meer lessen?
  Allah swt heeft de vrouw speciaal gemaakt; HIJ gaf haar schouders, sterk genoeg om het leed van de wereld te dragen; zachte armen, om comfort te bieden; kracht, om bevallingen te doorstaan; doorzettingsvermogen, om voor vrienden en familie te kunnen zorgen; gevoel, zodat zij haar kinderen lief zal hebben. HIJ schiep haar uit een rib van de man, om zijn hart te beschermen. HIJ gaf haar ook een traan; die is van haar; zij kan het gebruiken wanneer zij dat nodig heeft.

 4. #4
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Ameen en jullie allen, wat je vraag betreft akhi onze broeder Nasrdien had echter alleen die twee stukken vertaald. :$

  Wassalam.

 5. #5
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2010
  Berichten
  130
  Reputatie Macht
  10
  Masha Allah! Baraka Allah oe fiek!

 6. #6
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Wa feekum Baraka Allah.

 7. #7
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Sep 2011
  Berichten
  129
  Reputatie Macht
  9
  barak'Allahoe fiek aggi fi Allah!

 8. #8
  Ultra Risala Member OegtNajat's Avatar
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  3.908
  Reputatie Macht
  21
  MashaAllah, djazak Allahoe ghairan broeder.

 9. #9
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2010
  Berichten
  130
  Reputatie Macht
  10
  ameen.....

 10. #10
  Junior Risala Member
  Ingeschreven
  Nov 2008
  Berichten
  14
  Reputatie Macht
  0
  Salaam oe alaykoem

  Moge Allaah swt je rijkelijk belonen voor de kennis die u met ons meedeelt! Barakka Allaahoe fiek!

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Lessen in Tilburg
  Door Abou noe3imaan in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 3
  Laatste Bericht: 18-02-08, 18:34
 2. Lessen in Nederland!
  Door Sayfoudien in forum Studie
  Reacties: 4
  Laatste Bericht: 26-11-06, 12:34
 3. Wijsheden en Lessen
  Door Moe'tasima in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 09-08-06, 21:17
 4. Lessen Uit De Edele Quran
  Door hassan in forum Aqiedah
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 05-07-06, 22:13

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •